Årsrapport 2013

Børsmelding | 29-01-2014 07:00

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- 2013 ble nok et år med lav vekst og renter som sank til rekordlave nivåer. Vi hadde imidlertid et stabilt inntektsnivå (i lokal valuta) og en løpende inngang av nye relasjonskunder. For 13. kvartal på rad klarte vi å holde kostnadene uendret. Tap på utlån sank med 17 % og driftsresultatet økte med 3 % (begge i lokal valuta). Kjernekapitaldekningen bedret seg med 180 basispunkter til 14,9 % som følge av en beskjeden etterspørsel etter lån, en sterk kapitalinngang og fortsatt effektivisering. Styret foreslår et utbytte på EUR 0,43 per aksje (EUR 0,34).

Det ser nå ut til at vi vil få en lang periode med lav økonomisk vekst og et lavt rentenivå. Det gjør at vi forutser lavere etterspørsel etter lån og lavere kundeaktivitet enn vi gjorde i fjor da vi offentliggjorde planen for fremtidens relasjonsbank. Derfor fremskynder og utvider vi kostnads­effektiviserings­programmet. På den måten kan vi justere kapasiteten til nedgangen i etterspørsel og opprettholde vår posisjon som en sterk bank.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Året 2013 mot året 2012 (fjerde kvartal 2013 mot tredje kvartal 2013):

  • Samlede driftsinntekter -1 %, i lokal valuta 0 % (+2 %)
  • Driftsresultat +2 %, i lokal valuta 3 % (-1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,9 %, opp fra 13,1 % (opp fra 14,4 %)
  • Kostnader i prosent av inntekter uendret på 51 % (opp til 52 % fra 51 %)
  • Tap i forhold til utlån på 21 basispunkter, ned fra 26 basispunkter (opp til 21 basispunkter fra 20 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,0 %, ned fra 11,6 % (ned til 10,5 % fra 10,8 %)
  • Foreslått utbytte EUR 0,43 per aksje (EUR 0,34 per aksje i fjor)
Nøkkeltall, videreført virksomhet¹, EURm 4.kv.
2013
3.kv.
2013
Endr.
%
4.kv.
2012
Endr.
%
2013 2012 Endr.
%
Netto renteinntekter 1 390 1 386 0 1 382 1 5 525 5 563 -1
Sum driftsinntekter 2 469 2 426 2 2 570 -4 9 891 9 998 -1
Resultat før tap på utlån 1 186 1 192 -1 1 275 -7 4 851 4 934 -2
Netto tap på utlån -180 -171 5 -241 -25 -735 -895 -18
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 21 20   28   21 26  
Driftsresultat 1 006 1 021 -1 1 034 -3 4 116 4 039 2
Risikojustert resultat 821 823 0 867 -5 3 351 3 313 1
Resultat per aksje, utvannet (videreført virk.), EUR 0,19 0,19   0,21   0,77 0,77  
Resultat per aksje, utvannet (samlet virk.), EUR 0,19 0,19   0,21   0,77 0,78  
Avkastning på egenkapitalen, % 10,5 10,8   11,9   11,0 11,6  

Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i fjerde kvartal 2013 er henholdsvis 7,46, 7,81 og 8,65.
¹) Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter avtalen om salg av bank-, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider

Documents