Nordisk Økonomisk Oversikt, juni 2014: Norsk økonomi på lavere gir

| 04-06-2014 09:00

Privat forbruk ligger an til å øke sterkere i år enn det utviklingen i siste halvår i fjor tydet på. Bedringen i boligmarkedet ventes også å bidra til et mindre fall i boligbyggingen enn tidligere anslått. Investeringene i næringslivet utvikler seg derimot svakt, og det er få tegn til at de tar seg opp.

«Norsk økonomi er i et lavere gir enn for et par års siden, og veksten i fastlandsøkonomien ser ut til å bli noe lavere i år enn i fjor» sier sjeføkonom Steinar Juel. «Utflating og trolig noe nedgang i oljeinvesteringene neste år ventes å trekke veksten i økonomien enda noe lavere».

Uklart om husholdningenes sparing
Offisiell statistikk gir et uklart bilde av utviklingen i husholdningenes gjeldssituasjon. En statistikkserie Statistisk Sentralbyrå publiserer viser at husholdningenes nettogjeld faller, mens en annen at den øker. Uklarheten om utviklingen i husholdningenes finansielle sparing gjør det vanskelig å anslå hvor sterk forbruksvekst det er rom for fremover. «Vi tror mest på den datakilden som viser at husholdningenes nettogjeld øker. Derfor venter vi noe mer avdempet forbruksvekst fremover», sier Steinar Juel.

Lenge til Norges Bank hever renten
Selv om veksten i norsk økonomi ser ut til å bli noe høyere enn tidligere anslått, tror ikke økonomene i Nordea at det vil komme noen renteøkning fra Norges Bank før etter 2015. Inflasjonen antas å ligge godt under målet på 2,5 prosent, blant annet fordi et svakere arbeidsmarked vil holde lønnsveksten nede. Ventede rentekutt fra Den europeiske sentralbanken og Sveriges Riksbank bidrar også til å holde rentene i Norge nede.

Du kan lese hele rapporten på www.nordeamarkets.com eller på www.nordea.com

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel [at] nordea.com (steinar[dot]juel[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen [at] nordea.com (joachim[dot]bernhardsen[at]nordea[dot]com))
Unni Strømstad, kommunikasjonssjef, 97753453 (unni.stromstad [at] nordea.no (unni[dot]stromstad[at]nordea[dot]no))

Documents