Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Pressemelding | 22-10-2014 11:11

De fleste av Nordea Livs kunder med innskuddspensjon velger å plassere de årlige pensjonsinnskuddene i fond der andelen aksjer utgjør 50 prosent, typisk Aktiva Bedrift 50. Et innskudd på 10.000 kroner i dette fondet som ble gjort 1. oktober 2009 hadde frem til samme tidspunkt i år vokst til 15.400 kroner. Tilsvarende ville en premiebetaling på 10.000 kroner i en pensjonsordning med rentegaranti ha økt i verdi til 12.600 kroner.

- Aksjer har vært et gunstig investeringsalternativ etter det dramatiske børsfallet i 2008. Men også når man sammenligner avkastning i en vanlig innskuddsordning med en pensjonsordning med rentegaranti over de siste ti år (1. oktober 2004 - 30. september 2014) har innskuddsordningen gitt en avkastning som er ca. 30 prosentpoeng høyere enn i den garanterte ordningen, opplyser Vandvik.

Markedsleder på forsikringer med investeringsvalg

Nordea Liv er i 2014 blitt den ledende leverandøren i Norge i markedet for livsforsikringsprodukter med investeringsvalg. I følge Finans Norges statistikk per 30. juni har selskapet en markedsandel på 32,0 prosent. I personkundemarkedet er Nordea Livs markedsandel hele 73,0 prosent og i bedriftsmarkedet 16,7 prosent.

God avkastning til kundene

For kunder med innskuddspensjon har avkastningen i de to største fondene, Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, vært henholdsvis 6,2 prosent og 5,1 prosent i perioden 1. januar – 30. september 2014. Tilsvarende har verdijustert avkastning i den rentegaranterte kundeporteføljen vært 3,8 prosent.

- Den årlige rentegarantien, som i gjennomsnitt er 3,4 prosent, innebærer at vi i for stor grad må investere midlene i rentepapirer for å oppnå denne avkastningen i hvert kalenderår. Norske myndigheter har dessverre ikke vært villige til å se på den uheldige virkningen av det særnorske regelverket for rentegaranti. Kunder med innskuddspensjon står derimot fritt til å investere midlene med den risikoen de er komfortable med på lang sikt, fremholder Vandvik. Verdiskapningen i pensjonsavtaler med investeringsvalg blir derfor større enn i pensjonsavtaler med garanti.

- I høst har det vært nedgang på børsene i Norge og internasjonalt. Uroen i aksjemarkedet har imidlertid i svært liten grad påvirket innskuddspensjonskundenes vilje til å opprettholde en høy aksjeandel i sine pensjonsordninger, legger han til.

Godt resultat – økt forvaltningskapital

Nordea Livs resultat før skatt ved utgangen av tredje kvartal ble 370 millioner kroner, mot 379 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Årets resultat inkluderer en ekstraordinær avskrivning på 64 millioner kroner knyttet til utvikling av selskapets IT-systemer.

Verdijustert avkastning på selskapsporteføljen (eiers kapital) i perioden ble 1,6 prosent.

Nordea Livs forvaltningskapital har i løpet av de siste 12 måneder økt med 16 prosent til 81,5 milliarder kroner. Selskapets premieinntekter ved utgangen av tredje kvartal utgjorde 8.040 millioner kroner, mot 6.573 millioner kroner på samme tidspunkt i 2013, det vil si en vekst på 22 prosent.

_____________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Jørund Vandvik                      Telefon 98 28 01 01

Økonomidirektør Jørn Nøstdal                       Telefon 98 28 02 30

Tall og fakta

Fakta om Nordea Liv

Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 81,5 milliarder kroner, fordelt med ca 47,1 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, ca 29,2 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og ca 5,1 milliarder kroner i eiers portefølje. Selskapet har 246 fast ansatte medarbeidere. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs landsdekkende salgsnett, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (58) er administrerende direktør.

Mer om resultatet:

Økning i premieinntektene

Nordea Livs premieinntekter økte i årets ni første måneder med 22,3 prosent til 8.040 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode året før. Netto økning i premiereserver som følge av flytting fra andre selskaper utgjorde 215 millioner kroner.

I bedriftsmarkedet utgjorde premieinntekter knyttet til innskuddspensjon 3.101 millioner kroner, en økning på 9 prosent i forhold til samme periode i 2013.

I privatmarkedet utgjorde innbetalinger til IPS (Individuell Pensjonssparing), Pensjonskonto og Fondskonto 3.019 millioner kroner, en økning på 77 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Styrket soliditet

Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen var ved utgangen av tredje kvartal i gjennomsnitt 3,8 prosent, mot 4,3 prosent på samme tidspunkt i fjor. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 3,1 prosent, mot 2,8 prosent etter ni måneder i 2013.

Samlet soliditetskapital i selskapet per 30. september 2014 utgjorde 10.133 millioner kroner. Soliditetskapitalen utgjorde ved kvartalsskiftet 23,5 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger med garanti. Nordea Livs kapitaldekning ved utgangen av september var 15,3 prosent.

Styrket avsetning til «langt liv»

Nordea Livs resultat til eier før skatt (legalt resultat) etter årets første ni måneder ble 370 millioner kroner. Resultatet inkluderer nedskrivning av immaterielle eiendeler med 64 millioner kroner. Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,4 prosent, mottok til sammen 1.028 millioner kroner innenfor garantien. Kundene er tildelt et overskudd på 85 millioner kroner per tredje kvartal. I tillegg er det avsatt 320 millioner kroner til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen, langt liv. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 1.433 millioner kroner. Nordea Livs totale avsetning til langt liv utgjorde 1.284 millioner kroner ved utgangen av september, hvorav eiers andel utgjør 213 millioner kroner.

Godt risiko- og administrasjonsresultat

Nordea Livs risikoresultat etter årets første ni måneder ble 186 millioner kroner, mot 216 millioner kroner etter samme periode i fjor. Administrasjonsresultatet ble positivt med 80 millioner kroner, mot 89 millioner kroner året før. Årets administrasjonsresultat inkluderer ekstraordinær avskrivning med 64 millioner kroner.

Renteresultatet ved utgangen av september ble 730 millioner kroner, mot 919 millioner kroner året før.

Forvaltningskapitalen økte 16 prosent

Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved utgangen av september var 81.468 millioner kroner, mot 70.186 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde ved utgangen av tredje kvartal risikoutsatte aksjeinvesteringer 10 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 15 prosent, omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet 37 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 35 prosent, og andre plasseringer 3 prosent.

Verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje er per september netto oppskrevet 47 millioner kroner.

For de garanterte porteføljene totalt har investeringer i eiendom gitt en avkastning på 4,8 prosent. Investeringer i aksjer har gitt en avkastning på 8,0 prosent. Avkastningen på norske aksjer ved utgangen av tredje kvartal var 7,4 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var 8,2 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 3,7 prosent. På norske omløpsobligasjoner var avkastningen 1,8 prosent og på internasjonale omløpsobligasjoner 5,7 prosent. Avkastningen på obligasjoner til amortisert kostnad var 3,5 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet har gitt en avkastning på 2,8 prosent. Avkastningen på alternative investeringer i årets ni første måneder var 10,6 prosent.

For regnskap, balanse og nøkkeltall se vedlagt pdf.

Documents