Resultatet for 2014

Børsmelding | 28-01-2015 07:00

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- Vi legger frem et robust resultat for 2014 med stabile inntekter, lavere kostnader og høyere kredittkvalitet, som har gitt en 9 %[1] økning i driftsresultatet. Dette har vi oppnådd til tross for at forholdene har vært utfordrende, med lav vekst, lave renter og økt geopolitisk uro.

Vi har hatt en rekordhøy kapitalinngang på EUR 18,6mrd, og vi har økt markedsandelene på spareområdet. På bedriftsmarkedet har vi styrket posisjonen vår ytterligere og rangeres nå av Greenwich som den ledende banken for store selskaper i Norden og av Prospera som den beste på nordiske aksjer.

Kapitalposisjonen vår bedret seg ytterligere i 2014, i første rekke på grunn av en sterk kapitalvekst som tilsvarer 2,1 % av beregningsgrunnlaget før utbytte. Styret foreslår et utbytte på EUR 0,62 per aksje (EUR 0,43). Ren kjernekapitaldekning bedret seg med 1,8 %-poeng til 15,7 %.

Vi er forberedt på at 2015 vil bli nok et år med lav vekst, lave renter og nye endringer i kundeatferden. Derfor følger vi kostnads- og kapitaleffektiviseringsplanene våre for å sikre vårt solide finansielle fundament. Vi fortsetter å utvikle tjenestene våre for å møte endringer i kundenes behov, og vi investerer i vår IT-plattform for å sikre at vi også på lang sikt kan tilby enkle løsninger som i enda større grad kan tilpasses kundens behov.

Året 2014 mot året 2013 (fjerde kvartal mot tredje kvartal 2014)[2]:

  • Samlede driftsinntekter uendret ekskl. engangsposter[2], i lokal valuta +2 %[2] (+6 %[2], i lokal valuta +7 %[2])
  • Samlede kostnader -4 %[2], i lokal valuta -1 %[2] (+5 %[2], i lokal valuta +6 %[2])
  • Driftsresultat +9 %[2], i lokal valuta +12 %[2] (+6 %[2], i lokal valuta +7 %[2])
  • Ren kjernekapitaldekning 15,7 %, opp fra 13,9 %[3] (opp til 15,7 % fra 15,6 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter ned til 49,1 %[2] fra 51 % (ned 0,5 % til 48,8 %[2])
  • Tap i forhold til utlån på 15 basispunkter, ned fra 21 basispunkter (opp 3 bp til 15 bp)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,6 %[2], opp fra 11,0 % (opp til 11,8 %[2] fra 11,2 %[2])
  • Foreslått utbytte EUR 0,62 per aksje, opp fra EUR 0,43 per aksje
Nøkkeltall, videreført
virksomhet[4], EURm
4. kv.
2014
3.kv.
2014
endr.% lok.
val.
4. kv.
2013
endr.% lok.
val.
2014 2013 endr.% lok.
val.
Netto renteinntekter 1 356 1 396 -3 -1 1 390 -2 1 5 482 5 525 -1 2
Sum driftsinntekter[2] 2 513 2 377 6 7 2 469 2 4 9 847 9 891 0 2
Sum driftsinntekter 2 513 2 754 -9 -8 2 469 2 4 10 224 9 891 3 6
Resultat før tap på utlån[2] 1 286 1 205 7 8 1 186 8 11 5 015 4 851 3 6
Netto tap på utlån -129 -112 15   -180 -28 -27 -534 -735 -27 -26
Driftsresultat[2] 1 157 1 093 6 7 1 006 15 18 4 481 4 116 9 12
Driftsresultat 1 157 1 126 3 4 1 006 15 18 4 324 4 116 5 8
Resultat per aksje, utvannet
(samlet virk.), EUR
0,22 0,23     0,19     0,83 0,77    
Resultat per aksje, utvannet
(grunnlag for utbetaling av utbytte[5],
samlet virk.), EUR
0,22 0,30     0,19     0,89 0,77    
Avkast. på egenkapitalen[2], % 11,8 11,2     10,5     11,6 11,0    
Avkast. på egenkapitalen, % 11,8 12,8     10,5     11,5 11,0    

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 4. kv. 2014: DKK 7,45, NOK 8,36 og SEK 9,10.
[1] I rapportert valuta og ekskl. engangsposter – en kapitalgevinst på EUR 378m og en kostnad for verdifall på varige driftsmidler på EUR 344m i 3. kv. 2014 og omstruktureringskostnader i 2. kv. 2014 på EUR 190m.
[2] Ekskl. engangsposter i resultatregnskapet i 2. og 3. kv. 2014, se fotnote 1.
[3] Tidligere estimert ren kjernekapitaldekning i hht. Basel III.
[4] Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter salget av bank-, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.
[5] Resultat per aksje, utvannet, grunnlag for utbetaling av utbytte, er eksklusive verdifall på varige driftsmidler i 3. kv. 2014.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 5547 2200
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210
  
Gå til IR’s rapportsider

    
Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).

Documents