Nordea Liv har ledertrøyen i pensjon

| 16-07-2015 09:00

Nordea Liv har så langt i 2015 forsterket posisjonen som den ledende pensjonsleverandøren i Norge med en markedsandel på 34,0 prosent. – I likhet med våre konkurrenter satser vi utelukkende på salg av produkter med investeringsvalg i det sterkt voksende pensjonssparemarkedet, og er stolte over å inneha leder-trøyen, sier administrerende direktør Jørund Vandvik.

Finans Norges markedsstatistikk utarbeides hvert kvartal, og ved utgangen av mars i år beløp brutto forfalte premie for produkter med investeringsvalg seg til knappe 7,1 milliarder kroner, mot 5,6 milliarder kroner på samme tidspunkt i fjor. Nordea Livs andel var 2,4 milliarder kroner eller 34,0 prosent, mot 33,3 prosent i fjor.

- I personkundemarkedet er Nordea Livs markedsandel hele 70,5 prosent og i bedriftsmarkedet 16,3 prosent. Årsaken til fremgangen er enkle og forståelige produkter, effektive prosesser og at våre distributører i Nordea Bank og Tryg gir kundene god rådgivning og oppfølging, fremholder Vandvik.

Nordea Livs vekst i markedet for produkter med investeringsvalg gjenspeiler seg også i statistikken for alle produkter (brutto forfalt premie). Av totale premiebetalinger til livselskapene på 27,0 milliarder kroner i årets tre første måneder tilfalt 3,7 milliarder kroner Nordea Liv, det vil si en markedsandel på 13,7 prosent. Eksklusiv kommunal pensjon, som Nordea Liv ikke tilbyr, er markedsandelen 18,0 prosent.

Også i markedet for individuelle dødsrisikoforsikringer er Nordea Liv blant de største i Norge med en markedsandel på 24,2 prosent av nytegnede forsikringer.

Godt resultat – økt forvaltningskapital
Nordea Livs resultat før skatt ved utgangen av første halvår ble 317 millioner kroner, mot 289 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

For kunder med innskuddspensjon var avkastningen i de to største fondene, Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, henholdsvis 3,9 prosent og 3,8 prosent ved utgangen av juni.

Den verdijusterte avkastningen til kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i gjennomsnitt 2,1 prosent og realisert avkastning 1,9 prosent. Avkastningen på selskapsporteføljen (eiers kapital) ble 0,6 prosent.

Nordea Livs forvaltningskapital har i løpet av de siste 12 måneder økt med 13,6 pro-sent til 90,4 milliarder kroner. Selskapets premieinntekter ved halvårsskiftet utgjorde 6.572 millioner kroner, mot 5.732 millioner kroner på samme tidspunkt i 2014.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Jørund Vandvik Telefon 98 28 01 01
Økonomidirektør Jørn Nøstdal Telefon 98 28 02 30

 
Tall og fakta


Fakta om Nordea Liv
Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 90,4 milliarder kroner, fordelt med ca 48,2 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, ca 36,5 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og ca 5,7 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 17.000 bedriftskunder og ca 250.000 privatkunder. Selskapet har 245 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo og Trondheim. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (59) er administrerende direktør.

Mer om resultatet:

Økning i premieinntektene
Nordea Livs premieinntekter økte i årets seks første måneder med 14,7 prosent til 6.572 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode året før. Netto reduksjon i premiereserver som følge av flytting fra/til andre selskaper utgjorde 401 millioner kroner.

I bedriftsmarkedet utgjorde premieinntekter knyttet til innskuddspensjon 2.234 millioner kroner, en økning på 8 prosent i forhold til samme periode i 2014.

I privatmarkedet utgjorde premiene 3.382 millioner kroner, en økning på 31 prosent i forhold til samme periode i fjor. Det mest populære produktet er fondskonto.

Styrket soliditet
Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i første halvår i gjennomsnitt 2,1 prosent, mot 2,5 prosent ved utgangen av juni i fjor. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 1,9 prosent, mot 2,1 prosent etter første halvår 2014.

Samlet soliditetskapital i selskapet per 30. juni 2015 utgjorde 10.319 millioner kroner. Soliditetskapitalen utgjorde ved halvårsskiftet 23,3 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger med garanti. Nordea Livs kapitaldekning ved utgangen av juni var 14,7 prosent.

Styrket avsetning til «langt liv»
Nordea Livs resultat til eier før skatt (legalt resultat) etter årets første seks måneder ble 317 millioner kroner. Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,4 prosent, mottok til sammen 701 millioner kroner innenfor garantien. Kundene er tildelt et overskudd på 199 millioner kroner per første halvår. Av dette er 32 millioner kroner tildelt som overskudd og 167 millioner kroner er forutsatt avsatt til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen, langt liv. Selskapet har avsatt 37 millioner kroner av årets langt liv avsetning. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 900 millioner kroner inklusiv eiers andel av oppreserveringen til langt liv. Nordea Livs totale avsetning til langt liv utgjorde 1.942 millioner kroner ved utgangen av juni.

Godt risiko- og administrasjonsresultat
Nordea Livs risikoresultat etter årets første seks måneder ble 137 millioner kroner, mot 118 millioner kroner etter samme periode i fjor. Administrasjonsresultat ble positivt med 109 millioner kroner, mot 89 millioner kroner etter seks måneders drift i 2014.

Avkastningsresultatet ved utgangen av juni ble 309 millioner kroner, mot 267 millioner kroner året før.

Forvaltningskapitalen økte 13,6 prosent
Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved halvårsskiftet var 90.370 millioner kroner, mot 79.532 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde ved halvårsskiftet risikoutsatte aksjeinvesteringer 9 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 15 prosent, omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet 34 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 40 prosent, og andre plasseringer 2 prosent.

Selskapets eiendomsportefølje har i første halvår blitt oppskrevet med 58 millioner kroner. Salget av Ole Deviks vei 10 – 14 i Oslo utgjør hoveddelen av verdiendringen.

For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom en avkastning på 3,6 prosent. Investeringer i aksjer ga en avkastning på 6,6 prosent. Avkastningen på norske aksjer var 9,9 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var 5,7 prosent.
Avkastningen på omløpsobligasjoner var 1,0 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 2,3 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 1,0 prosent.
Avkastningen på alternative investeringer i første halvår ble 2,0 prosent.Documents