Resultatet for 3. kvartal 2015

Børsmelding | 21-10-2015 06:00

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- Aktivitetsnivået var som vanlig lavere i sommermånedene, men den normale økningen i aktiviteten blant bedriftskundene og i markedet i høst har uteblitt. Innskuddsmarginene er fortsatt under press og utlånsveksten lav, men netto renteinntekter i forretningsområdene er likevel på et høyt nivå. På spare- og investeringsområdet er kapitalinngangen fortsatt god til tross for lavere priser på eiendeler, noe som bekrefter at vi har et solid tilbud til kundene. Midler til forvaltning har steget med EUR 19 milliarder, eller 7 prosent, de siste 12 månedene, og dette skyldes den gode kapitalinngangen. Netto resultat på poster til virkelig verdi ble negativt påvirket av den lave likviditeten i finansmarkedene og høyere kredittmarginer. Samlede inntekter gikk ned med 3 prosent i lokal valuta sammenlignet med samme periode i 2014. Nordeas tiltak for å øke kostnadseffektiviteten går etter planen, og kostnadene sank med 3 prosent i lokal valuta. Kredittkvaliteten er fortsatt solid. Ren kjernekapitaldekning har økt med 70 basispunkter til 16,3 prosent siden tredje kvartal 2014.

I september inngikk vi en leverandøravtale om bankens nye kjerneplattform. Dette vil på sikt gjøre at vi raskere kan tilpasse oss kundenes fremtidige behov, samtidig som det vil øke vår effektivitet og styrke konsernets IT-systemer. (Se også konsernsjefens kommentarer på side 2 i delårsredegjørelsen fra ledelsen.)

Tredje kvartal 2015 mot tredje kvartal 2014 (første 9 mnd 2015 mot første 9 mnd 2014)[1], [2]:

  • Netto renteinntekter EUR 1 272m, -9 %, i lokal valuta -5 % (-4 % i lokal valuta)
  • Samlede driftsinntekter[2] EUR 2 253m, -5 %, i lokal valuta -3 % (+4 % i lokal valuta)
  • Samlede kostnader[2] EUR 1 108m, -6 %, i lokal valuta -3 % (-2 % i lokal valuta)
  • Driftsresultat[2] EUR 1 033m, -5 %, i lokal valuta -3 % (+13 % i lokal valuta)
  • Ren kjernekapitaldekning 16,3 %, opp fra 15,6 % (opp 70 basispunkter fra 15,6 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter[2] ned 0,2 prosentpoeng til 49,2 %, (ned 3,1 prosentpoeng til 46,4 %)
  • Netto tap på utlån EUR 112m, uendret, i lokal valuta, +2 % (-15 % i lokal valuta)
  • Tap i forhold til utlån på 13 basispunkter, opp fra 12 basispunkter (ned 2 bp til 13 bp)
  • Avkastning på egenkapitalen[2] 10,4 %, ned fra 11,2 % (opp 1,2 prosentpoeng til 12,6 %)
  • Resultat per aksje, utvannet (samlet virksomhet) EUR 0,19 vs EUR 0,23 (EUR 0,70 vs. EUR 0,61)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 3. kv. 2015: DKK 7,46, NOK 8,81 og SEK 9,37.
[1] Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter salget av bank, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.
[2] Eksklusive engangsposter (2.kv. 2014: restruktureringskostnader på EUR 190m, 3.kv. 2014: gevist fra salget av Nets EUR 378m og verdifall på immaterielle eiendeler EUR 344m).

Informasjon for presse og investorer:
- Pressekonferanse med ledelsen vil bli avholdt 21. oktober kl.10.00 CET i Smålandsgatan 17 i Stockholm. Presentasjonen, som holdes på engelsk, kan følges på www.nordea.com.
- En internasjonal telefonkonferanse for analytikere med ledelsen vil bli avholdt 21. oktober kl.14.30 CET.
Vennligst ring +44(0)20 3427 1900, kode 2803094#, senest ti minutter på forhånd. Et opptak vil også være tilgjengelig på www.nordea.com. Frem til 28. oktober vil opptaket også være tilgjengelig på telefon +44 (0)20 3427 0598, kode 2803094#.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804                
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 5547 2200
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 97753453

Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents