Rekordår for pensjonssparing

Pressemelding | 27-01-2016 09:36

2015 ble et rekordår for pensjonssparing i Norge. Frem til utgangen av september økte premiebetalingen fra personer og private bedrifter til pensjon med cirka 11 prosent sammenlignet med samme periode året før. 

– Økningen viser at folk flest har tatt inn over seg at det er viktig å spare til pensjonsalderen slik at man får mer å rutte med enn kun pensjonen fra Folketrygden, sier administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv. For selskapet medførte veksten i pensjonsmarkedet at premieinntektene i 2015 økte med 20 prosent til 12,5 milliarder kroner og at resultat før skatt økte 11 prosent til 610 millioner kroner. – Til tross for sterkt marginpress i markedet ble 2015 det beste året i selskapets historie, fastslår Vandvik.

Den sterke premieveksten til Nordea Liv gjenspeiler seg også i Finans Norges markedsstatistikk for livs- og pensjonsbransjen. Ved utgangen av september viste den at Nordea Liv har beholdt posisjonen som markedsleder for produkter med investeringsvalg med en andel på 29,5 prosent av brutto forfalt premie. I markedet for forsikring av dødsrisiko er Nordea Liv nummer to med en andel på 27,0 prosent av nytegnet premie.

– Vi har i de senere årene satset utelukkende på disse produktområdene og oppnådd formidable resultater. Det skyldes både interne prosessforbedringer og moderne digitale løsninger, og et særdeles godt samarbeid med kunderådgiverne i Nordea Bank og Tryg, fremholder Jørund Vandvik.

Styrket avsetning til «langt liv»

Nordea Livs rekordresultat i 2015 inkluderer avsetning på 432 millioner kroner til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen. Akkumulert utgjør selskapets avsetning til «langt liv» 2.107 millioner kroner, som utgjør 64 prosent av kravet til slike avsetninger selskapet må innfri innen utgangen av 2020.

Moderat avkastning til kundene

For kunder med innskuddspensjon var avkastningen i de to største fondene, Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, henholdsvis 2,74 prosent og 2,67 prosent i 2015. Disse fondene er valutasikret og svekkelsen av kronen gjennom året fikk dermed i fjor negativ betydning for avkastningen. Verdijustert avkastning i de rentegaranterte kundeporteføljene i 2015 var i gjennomsnitt 3,5 prosent. Verdijustert avkastning på selskapsporteføljen (eiers kapital) i 2015 ble 1,3 prosent. 

Bedriftene velger innskuddspensjon

Stadig flere bedrifter som har hatt tradisjonell ytelsespensjon (YTP) velger å gå over til avtale om innskuddspensjon for sine ansatte. Ved utgangen av 2015 var det 396 bedriftskunder i Nordea Liv som kun hadde avtale om YTP, en nedgang på 8 prosent fra året før.

- Den årlige rentegarantien, som i gjennomsnitt er 3,3 prosent, innebærer at vi i for stor grad må investere midlene i rentepapirer for å oppnå denne avkastningen i hvert kalenderår. Kunder med innskuddspensjon står derimot fritt til å investere midlene med den risikoen de er komfortable med på lang sikt, fremholder Vandvik. 

- Over tid blir derfor verdiskapningen i pensjonsavtaler med investeringsvalg større enn i pensjonsavtaler med garanti. I gjennomsnitt har våre innskuddspensjonskunder som i de siste fem årene fra 2011 til og med 2015 har hatt 50 prosent av pensjonskapitalen plassert i aksjer og 50 prosent i rentepapirer (Aktiva Bedrift 50) hatt en meravkastning på 14,4 prosent i forhold til kunder med en tradisjonell rentegarantert pensjonsordning. For kunder som utelukkende har hatt sine pensjonsmidler investert i aksjer (Aktiva Bedrift 100) har meravkastningen de siste fem årene vært 24,6 prosent.

Nærmer seg 100 milliarder i forvaltningskapital

Nordea Livs sterke premievekst gjenspeiler seg også i at forvaltningskapitalen i løpet av 2015 økte med 13,2 prosent til 95,5 milliarder kroner. – Vi sikter mot 100 milliarder kroner under forvaltning i løpet av 2016, sier Nordea Liv-sjefen.

_____________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Jørund Vandvik     Telefon 98 28 01 01

Økonomidirektør Jørn Nøstdal     Telefon 98 28 02 30

Tekst til foto av ledergruppen i Nordea Liv:

2015 ble det beste året i Nordea Livs historie. Bildet viser selskapets ledergruppe. Foran fra venstre Bjørn Holli (Distribusjon), Jørund Vandvik (Adm. direktør), Gro Elisabeth Johnstad (HR), Leif Raanes (Juridisk) og Jørn B. Nøstdal (Økonomi). Bak fra venstre Magny Øvrebø (Finans), Bård Bjerkestrand (IT), Anne Marit Benterud (Aktuar/Produkt), Egil Heilund (Chief Risk Officer) og Tor Olav Langeland (Kundeservice). (Foto: Øystein Klakegg / Nordea Liv).

Tall og fakta

Fakta om Nordea Liv

Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 95,5 milliarder kroner, fordelt med ca 48,5 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, ca 39,2 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og ca 7,8 milliarder kroner i eiers portefølje. Selskapet har 245 fast ansatte medarbeidere. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs landsdekkende salgsnett, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (60) er administrerende direktør.

Mer om resultatet:

Økning i premieinntektene 

Nordea Livs premieinntekter økte i 2015 med 20,4 prosent til 12.461 millioner kroner.  Netto reduksjon i premiereserver som følge av flytting til andre selskaper utgjorde 401 millioner kroner. 

I bedriftsmarkedet utgjorde premieinntekter knyttet til innskuddspensjon 4.287 millioner kroner, en økning på 9 prosent sammenlignet med 2014.

I privatmarkedet utgjorde innbetalinger til IPS (Individuell Pensjonssparing), Pensjonskonto og Fondskonto 5.988 millioner kroner, en økning på 46 prosent sammenlignet med 2014.

Styrket soliditet

Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen var i 2015 i gjennomsnitt 3,5 prosent, mot 5,1 prosent året før. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 3,9 prosent, mot 5,4 prosent i 2014.

Samlet soliditetskapital i selskapet per 31. desember 2015 utgjorde 12.445 millioner kroner. Soliditetskapitalen utgjorde ved årsskiftet 27,8 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger med garanti. Nordea Livs kapitaldekning ved utgangen av året var 21,5 prosent.

Styrket avsetning til «langt liv»

Nordea Livs resultat til eier før skatt (legalt resultat) i 2015 ble 610 millioner kroner. Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt utgjør 3,3 prosent, mottok til sammen 1.335 millioner kroner innenfor garantien. Disse kundene er tildelt et overskudd på 63 millioner kroner med endelig virkning og 117 millioner kroner som tilleggsavsetninger. I tillegg er det avsatt 432 millioner kroner til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen, langt liv. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 1.948 millioner kroner. Nordea Livs totale avsetning til langt liv utgjorde 2.107 millioner kroner ved utgangen av 2015, hvorav eiers andel utgjør 20 prosent.

Meget godt risiko- og administrasjonsresultat

Nordea Livs risikoresultat i 2015 ble 329 millioner kroner, mot 289 millioner kroner året før. Administrasjonsresultatet ble positivt med 244 millioner kroner, mot 124 millioner kroner i 2014. Administrasjonsresultatet i 2014 inkluderte ekstraordinær avskrivning med 63 millioner kroner.

Avkastningsresultatet i 2015 ble 440 millioner kroner, mot 1.070 millioner kroner året før.

Forvaltningskapitalen økte 13 prosent

Nordea Livs samlede forvaltningskapital per 31. desember 2015 var 95.471 millioner kroner, mot 84.314 millioner kroner på samme tidspunkt året før.

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde ved utgangen av 2015 risikoutsatte aksjeinvesteringer 10 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 14 prosent, omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet 32 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 41 prosent, og andre plasseringer 3 prosent.

Selskapets eiendomsportefølje er ved utgangen av 2015 netto oppskrevet med 88 millioner kroner.

For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom en avkastning på 6,7 prosent. Investeringer i aksjer ga en avkastning på 4,5 prosent. Avkastningen på norske aksjer var 9,3 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var 3,1 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 2,3 prosent. På norske omløpsobligasjoner var avkastningen 2,9 prosent og på internasjonale omløpsobligasjoner 3,8 prosent. Avkastningen på statsobligasjoner var 1,3 prosent. Avkastningen på obligasjoner til amortisert kostnad var 4,5 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 0,3 prosent. Avkastningen på alternative investeringer i 2015 var 6,5 prosent.

Pressemeldinger