Invitasjon til Nordeas generalforsamling med forslag om forenkling av bankens juridiske struktur

Pressemelding | 04-02-2016 11:40

Styret i Nordea Bank AB (publ) inviterer aksjonærene til generalforsamlingen torsdag 17. mars 2016 kl. 13.00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm i henhold til vedlagte innkalling.

Forslag om forenkling av bankens juridiske struktur
Som kommunisert i rapporten for 2. kvartal 2015, jobber Nordea med å forenkle bankens juridiske struktur. I dag, 4. februar, har styret i Nordea Bank (NBAB), Nordea Bank Danmark (NBD), Nordea Bank Finland (NBF) og Nordea Bank Norge (NBN) signert fusjonsplaner med mål om å gjøre om NBABs datterbanker til filialer av NBAB. Planene vil bli lagt frem for generalforsamlingen til godkjennelse. Planen er å gjennomføre fusjonene i første del av 2017.

De foreslåtte endringene i den juridiske strukturen vil kreve generalforsamlingens godkjennelse og avhenger også av godkjennelse fra og et tilfredsstillende utfall av samtalene med myndighetene i hvert land. Fusjonene må heller ikke stride mot gjeldende lovgivning eller andre faktorer styret i NBAB anser som viktige. Gjennomføringen av fusjonene avhenger av mange eksterne faktorer, blant annet godkjennelser fra finanstilsynene og skattemyndighetene.

- En filialstruktur vil gjøre det mulig for oss å drive virksomheten vår som én bank. Det vil gi bedre eierstyring og selskapsledelse og er en del av forenklingen av prosessene våre. Banken vil få en enklere og mer effektiv struktur, og administrasjonen blir mindre kompleks. En filialstruktur vil gjøre oss enda mer konkurransedyktige, noe som er til fordel for kundene, sier konsernsjef Kasper von Koskull.

Filialstrukturen vil bare innvirke i liten grad på kapitaliseringsnivåene. Den vil ikke innvirke på konsolideringen av egne midler eller på kapitalkravene. Vi forventer ikke at endringen vil få noen stor innvirkning på selskapsskatten Nordea-konsernet betaler, og Nordea vil fortsatt betale skatt i hvert av landene vi driver virksomhet i. Gjennomføringen av fusjonene vil imidlertid kunne medføre kostnader som ikke vil være ubetydelige avhengig av den endelige utformingen av regelverket, spesielt den foreslåtte oppbyggingen av det svenske avviklingsfondet de neste 4 til 5 årene.

- Vi er overbevist om at de langsiktige fordelene med en filialstruktur vil oppveie for kostnadene, og vi er opptatt av at rammebetingelsene i Norden skal være like, sier Casper von Koskull.

Innkallingen til generalforsamlingen offentliggjøres i dag på www.nordea.com og den 11. februar 2016 i svenske Post- och inrikes tidningar.

En melding om at innkallingen har funnet sted, vil bli offentliggjort i Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet 11. februar 2016.

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 78 80
Christian Steffensen, pressesjef i Norge, +47 40882373

Documents

Pressemeldinger