Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Pressemelding | 20-07-2016 09:00

Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317 millioner etter samme periode i fjor. – Vi er svært tilfreds med å tangere fjorårets svært gode resultat i et krevende marked, sier administrerende direktør Jørund Vandvik.
  
Nordea Livs premieinntekter i første halvår ble 6.363 millioner kroner, som er 209 millioner kroner lavere enn rekorden fra samme periode i fjor. Premieinntektene fordeler seg med 11,5 prosent for tradisjonelle produkter med rentegaranti, mens hele 88,5 prosent gjaldt pensjonssparing med investeringsvalg og forsikringer som gir engangs-utbetaling ved død eller uførhet.
  
- Både i bedrifts- og personkundemarkedet etterspør kundene enkle og forståelige produkter som gir økonomisk trygghet i alle livets faser. Vi fortsetter vår målrettede satsing på å tilby slike løsninger, sier Vandvik.
  
Nordea Livs forvaltningskapital har vokst med 10 prosent siden utgangen av første halvår i fjor, og utgjør nå 99,7 milliarder kroner.
  
Avkastning preget av svake finansmarkeder

Utviklingen i finansmarkedene har så langt i 2016 vært preget av svake aksjemarkeder og lave renter som presser avkastningen på obligasjoner og i pengemarkedet. For kunder med innskuddspensjon ble avkastningen i de to største fondene til Nordea Liv, Aktiva Bedrift 50 (50 prosent aksjeinvesteringer) og Nordea Vekstpensjon, henholdsvis 0,8 prosent og 0,4 prosent i årets seks første måneder, mot henholdsvis pluss 3,9 prosent og 3,8 prosent i samme periode i 2015. Til sammenligning var den verdijusterte avkastningen til kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen i gjennomsnitt 2,4 prosent, mot 2,1 prosent i første halvår 2015. Realisert avkastning på kundenes midler ble 2,5 prosent, mot 1,9 prosent etter samme periode i fjor.
  
«Brexit» skaper usikkerhet

- Finansavkastningen i første halvår ble i noen grad påvirket av det overraskende utfallet i folkeavstemningen om EU-medlemskap i Storbritannia. Finansmarkedene reagerte umiddelbart med å sende aksjekursene ned og de lange rentene falt. I ukene som har gått etter «Brexit» har aksjemarkedene igjen styrket seg, men de lange rentene har fortsatt å falle, sier Vandvik.
Nordea Livs årlige renteforpliktelse til kunder med rentegaranterte produkter er ca 3,3 prosent. Rundt 3/4 av denne porteføljen på ca 49 milliarder kroner er plassert i rentepapirer. - Med en 10 års-rente i området 1,2 prosent sier det seg selv at kapitalforvaltningen av denne porteføljen er vår største og viktigste utfordring, understreker Nordea Liv-sjefen.
  
Kontaktpersoner:

Adm. direktør Jørund Vandvik     Telefon 98 28 01 01
Økonomidirektør Jørn Nøstdal    Telefon 98 28 02 30
     
  
Tall og fakta
   
Fakta om Nordea Liv

Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør 99,7 milliarder kroner, fordelt med 48,9 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, 42,0 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og 8,8 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 17.000 bedriftskunder og ca 253.000 privatkunder. Selskapet har 245 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo, og Trondheim. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (60) er administrerende direktør frem til Randi Marjamaa (40) overtar 1. oktober 2016.
  
Stabil utvikling i premieinntekter

Nordea Livs premieinntekter i årets tre første måneder gikk ned med 3,2 prosent i forhold til samme periode i fjor, til 6.363 millioner kroner. For produkter i bedriftskundemarkedet utgjorde premieinntektene 3.008 millioner kroner og 3.355 millioner kroner i personkundemarkedet. Fondskonto er det mest populære produktet blant personkundene.
  
Markedsstatistikken fra Finans Norge viser at Nordea Liv i løpet av de fem årene fra 1. april 2011 til 1. april 2016 økte sin andel av det totale livs- og pensjonsforsikringsmarkedet (eksklusiv kommunal pensjon) fra 12,0 prosent til 17,7 prosent, målt i brutto forfalt premie.
  
I markedet for produkter med investeringsvalg er Nordea Livs andel nå 27,8 prosent. Markedsandelen knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg er 52,8 prosent og tilsvarende for innskuddspensjon for bedriftskunder er 14,8 prosent. Markedsandelen innen nysalg av individuelle dødsrisikoforsikringer per 1. april i år var 18,9 prosent.

Tilfredsstiller Solvens II-kravene
Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i første halvår i gjennomsnitt 2,4 prosent, mot 2,1 prosent året før. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 2,5 prosent, mot 1,9 prosent etter samme periode i 2015. Avkastning på eiers portefølje i perioden ble 0,6 prosent.
  
Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,3 prosent, mottok til sammen 674 millioner kroner innenfor garantien, samt andel av overskudd med 223 millioner kroner med endelig virkning. Dessuten er 347 millioner kroner ført til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 1.245 millioner kroner. Nordea Livs totale avsetning til «langt liv» utgjorde 2.452 millioner kroner ved utgangen av juni, som utgjør 73 prosent av behovet.
  
Nordea Liv måler selskapets soliditet i forhold til Solvens II-kravene som ble innført 1. januar 2016. Solvensgraden per mai var 160 prosent inklusiv overgangsbestemmelser vedtatt av norske myndigheter gjeldende til 2032, og 122 prosent eksklusiv disse bestemmelsene.
  
Samlet soliditetskapital i selskapet per 30. juni 2016 utgjorde 13.458 millioner kroner, mot 12.481 millioner kroner ved utgangen av 2015.
  
Meget godt risiko- og administrasjonsresultat

Nordea Livs risikoresultat etter seks måneder ble 176 millioner kroner, mot 137 millioner kroner etter samme periode i fjor. Administrasjonsresultat ble positivt med 128 millioner kroner, mot 109 millioner kroner per 30. juni 2015. Avkastningsresultatet ved utgangen av juni ble 485 millioner kroner, mot 192 millioner kroner etter første halvår i fjor.
  
Forvaltningskapitalen økte 10 prosent

Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved halvårsskiftet var 99.703 millioner kroner, en økning på 10,3 prosent fra samme tidspunkt i fjor.
  
I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde samlet ved halvårsskiftet risikoutsatte aksjeinvesteringer 8,4 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 13,8 prosent, omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet 27,0 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 46,5 prosent, og andre plasseringer 4,3 prosent.
  
Verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje i første halvår har medført en netto oppskriving med 154 millioner kroner.
  
For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom i første halvår en avkastning på 3,8 prosent. Investeringer i aksjer ga en avkastning på minus 1,3 prosent. Avkastningen på norske aksjer var 0,4 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var minus 1,8 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 0,7 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 2,1 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 2,0 prosent. Avkastningen på alternative investeringer i første halvår ble 2,0 prosent.

Regnskap Nordea Liv


 

 

Documents

Pressemeldinger