Nordea gjennomfører verdipapirisering av EUR 8,4 milliarder i lån til store foretak og små og mellomstore bedrifter

Pressemelding | 24-08-2016 13:30

Nordea Bank AB (”Nordea”) har inngått en avtale om syntetisk overføring av risiko relatert til EUR 8,4 milliarder av Nordeas låneportefølje. I henhold til avtalen vil investorer investere i verdipapirer knyttet til de ansvarlige lånene i porteføljen.

- Vi har samarbeidet nært med flere svært erfarne investorer i lang tid, og de har demonstrert sin sterke støtte til Nordea og våre prosesser og forretningsmodeller. Etter vårt syn vil vi ved å legge til en enkel og åpen syntetisk verdipapirisering i verktøykassen for risiko- og kapitalstyring kunne betjene kundene våre på en bedre måte fremover, sier Tom Johannessen, leder av Group Treasury and Asset Liability Management.      

I motsetning til hva som skjer ved et rent salg av låneporteføljer, vil ingen aktiva bli tatt ut av Nordeas balanse, og Nordea vil fortsatt administrere lånene. Nordea opprettholder dermed alle sine kunderelasjoner.

- Transaksjonen reduserer Nordeas kredittrisiko gjennom en risikodelingsstruktur, mens den styrker Nordeas rene kjernekapitaldekning og gjør det mulig for Nordea å bruke frigjort kapital til ytterligere utlån til store foretak og små og mellomstore bedrifter. Transaksjonen styrker også Nordeas rolle som den ledende tilbyderen av lån i det nordiske markedet, sier Jonas Bäcklund, leder av Credit Structuring and Execution, Treasury and Asset Liability Management.

I henhold til avtalen vil kjøperne av verdipapirene være ansvarlige for et forhåndsbestemt kreditttap i referanseporteføljen. Størrelsen på denne beskyttelsen mot kredittap er tilstrekkelig til å dekke forventede og uventede tap og fritar Nordea for risikoen knyttet til dette.

Nordea beholder en andel i hvert av de underliggende lånene i porteføljen. Transaksjonen er priset til en attraktiv kapitalkostnad for Nordea og gjenspeiler den lave kredittrisikoen forbundet med utlån til nordiske bedrifter og den høye tilliten investorene har til Nordeas utlåns- og kredittstyringsprosesser.

Den utvalgte porteføljen består av i alt rundt EUR 8,4 milliarder i lån til over tre tusen store foretak og små og mellomstore bedrifter i Sverige og Danmark, fordelt på en rekke bransjer og aktivaklasser. Transaksjonen er ikke rettet mot noen spesifikke bransjer.

Transaksjonen er tilrettelagt av Barclays og J.P. Morgan og Nordea Markets.

Arbeidet med transaksjonen ble formelt innledet i første kvartal 2015, og mandatet ble gitt rådgivningsbankene i juli 2015.

For mer informasjon: 

Tom Johannessen, leder av Nordea Group Treasury and Asset Liability Management, +45 30 37 08 28
Jonas Bäcklund, leder av Credit Structuring and Execution, Treasury and Asset Liability Management, +46 738666380
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 10 15 62 960

Documents

Pressemeldinger