Nordea slutter å bruke en skala til å oppsummere kredittkvalitet i kredittanalyse

Pressemelding | 26-08-2016 16:30

Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndigheten (European Securities and Markets Authority, ESMA) har gitt sterkt uttrykk for at det kun er registrerte kredittvurderingsbyråer som skal bruke en skala til å oppsummere kredittkvalitet. Nordea har derfor bestemt seg for å slutte å bruke en skala til å oppsummere kredittkvaliteten i investeringsanalyser.

I Norden har kredittanalyse de siste tiårene utviklet seg til å bli et viktig verktøy som gjør det mulig for uratede selskaper, ofte høyrisikoselskaper, å få tilgang til finansiering i kapitalmarkedene. Etter vårt syn har vår praksis med å vurdere kredittkvalitet i henhold til en etablert skala gitt investorene et verdifullt grunnlag for å sammenlikne utstedte obligasjoner og vurdere om risikopremien i utstedelsen er hensiktsmessig.

Etter finanskrisen ble det utarbeidet en forordning om kredittvurderingsbyråer (Credit Rating Agency Regulation, CRAR) der formålet var å regulere hittil uregulerte kredittvurderingsbyråer og deres virksomhet, men ikke tvinge andre allerede regulerte aktiviteter inn i et nytt regulatorisk regime. Spesielt er det etter vårt syn gjort et uttrykkelig unntak for investeringsanalyse i punkt 3(2) i CRAR III.

Nordea, i likhet med flere andre store nordiske banker, har derfor i god tro fortsatt å bruke en skala til å oppsummere kredittkvaliteten i investeringsanalyse etter at CRAR III trådte i kraft. Dette har vært basert på vår forståelse av at analysene våre var underlagt MiFID og MAR og unntatt fra CRAR III. Men nå har vi sterke indikasjoner på at ESMAs tolkning er at også bruken av en skala til å oppsummere kredittkvalitet i investeringsanalyse skal behandles som en kredittvurderingsaktivitet og være underlagt CRAR, til tross for unntaket i punkt 3(2).

Vi har en annen tolkning av regelverket som dekker investeringsanalyser. Vi tror unntaket i forordningen er tatt inn for å sikre at investeringsanalysene fortsatt skulle kunne støtte opp om et godt fungerende marked, og at dette ble gjort i full forvissning om at investeringsanalyse allerede er dekket av MiFID og MAR. Imidlertid er Nordea ikke villig til å bære denne regulatoriske risikoen. Vi kommer fortsatt til å tilby våre markedsledende nordiske kredittanalyser, men uten en eksplisitt vurderingsskala.

For mer informasjon:
Martin A Persson, co-head of Markets Equities, +46 10 1565877
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør, +47 977 53 453

Documents

Pressemeldinger