Endelig resultat av felles kapitalbeslutning og vurderingen av sannsynlighet for mislighold (PD) 2016

Børsmelding | 03-10-2016 07:00

Den 30. september mottok Nordea den endelige felles beslutningen om kapital. Forventet krav til konsernets rene kjernekapitaldekning per 30. september er 17,3 %.
 
I kravet til en ren kjernekapitaldekning på 17,3 % inngår et krav på 85 basispunkter (tilsvarende et krav til ren kjernekapitaldekning på EUR ~1,2mrd og en ansvarlig kapital på EUR ~1,5mrd) basert på vurderingen av sannsynlighet for mislighold (PD inspection) som finanstilsynene har gjennomført i 2016 og den svenske Finansinspektionens notat om risikovekter for utlån til bedrifter (FI Ref. 15-13020).
 
Nordea tar Finansinspektionens samlede vurdering knyttet til vurderingen av sannsynlighet for mislighold og notatet om risikovekter for utlån til bedrifter (FI Ref. 15-13020) på 85 basispunkter til etterretning. Etter en grundig gjennomgang har Nordea kommet til en vurdering som avviker fra Finansinspektionens strenge konklusjon.
 
Per 30. juni 2016 hadde Nordea en ren kjernekapitaldekning på 16,8 % (proforma 17,2 % inklusive syntetisk verdipapirisering) og forventer å ha gjort ytterligere betydelige fremskritt når det gjelder å oppfylle konsernets kapital- og utbyttemål når resultatet for tredje kvartal legges frem. Den endelige beslutningen om utbytte vil bli tatt av generalforsamlingen i 2017.
 
- I løpet av det siste tiåret har vi generert EUR 31mrd i kapital og styrket vår rene kjernekapitaldekning fra 5,9 % til 17,2 %. Det har vi gjort med en av de mest stabile inntjeningene i Europa. Vår balanse er blant de sterkeste i den europeiske banksektoren, og det gjenspeiles i noen av de høyeste kredittratingene fra samtlige kredittvurderingsbyråer. Tilpasningen til de nye kravene kommer ikke til å påvirke aktivitetene våre, sier konsernsjef Casper von Koskull.
 
 
 
For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15 
Helga Baagøe, leder av Group External Communications, +46 72 141 18 07
 
 
Informasjonen i denne pressemeldingen/rapporten er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter, svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet og/eller EUs forordning nr. 596/2014 om markedsmisbruk.

Documents