Vedtak på Nordeas generalforsamling 2017

Pressemelding | 16-03-2017 16:35

På dagens generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) ble resultatregnskap og balanse for 2016 godkjent, og det ble vedtatt å dele ut et utbytte på 0,65 euro per aksje med 20. mars 2017 som registreringsdato. Styret og konsernsjefen ble fritatt for ansvar for 2016. Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona og Lars Wollung ble valgt til nye styremedlemmer. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å beslutte utstedelse av konvertible instrumenter.

Valg av styre
Björn Wahlroos, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh og Birger Steen ble gjenvalgt som styremedlemmer, og Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona og Lars Wollung ble valgt til nye styremedlemmer til neste generalforsamling. Björn Wahlroos ble gjenvalgt som styreleder.

På det etterfølgende konstituerende styremøtet ble Lars G Nordström valgt til nestleder, og det ble opplyst om at de ansattes representanter i styret er: Kari Ahola (vararepresentant), Toni H. Madsen, Gerhard Olsson og Hans Christian Riise.

Valg av revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ble gjenvalgt som revisor frem til neste generalforsamling.

Honorarer
Generalforsamlingen vedtok at honorarene til styreleder, nestleder og øvrige styremedlemmer skal være henholdsvis 294 600 euro, 141 300 euro og 91 950 euro. I tillegg skal det betales honorar for møtene i compliancekomitéen, revisjonskomitéen og risikokomitéen med 48 650 euro til komitéleder og 29 600 euro til øvrige medlemmer, og for møtene i kompensasjonskomitéen med 36 050 euro til komitéleder og 25 750 euro til øvrige medlemmer. Det betales ikke honorar til medlemmer ansatt i Nordea-konsernet.

Revisors honorar betales etter godkjent regning.

Opprettelse av valgkomité
Generalforsamlingen vedtok å nedsette en valgkomité som til neste generalforsamling skal foreslå styremedlemmer, styreleder og revisor samt honorarer til disse. Valgkomitéen skal bestå av styreleder og fire andre medlemmer som utnevnes av de fire største stemmeberettigede aksjonærene i Nordea per 31. august 2017.

Utstedelse av konvertible instrumenter
Styret ble gitt fullmakt til før neste generalforsamling å fatte vedtak om utstedelse av konvertible instrumenter i selskapet, noe som betyr at aksjekapitalen skal kunne økes med inntil ti prosent. Utstedelse av konvertible instrumenter i henhold til fullmakten kan skje med eller uten fortrinnsrett for aksjonærene og skal skje til markedsbetingelser. Hensikten med fullmakten er å muliggjøre en fleksibel og effektiv tilpassing av selskapets kapitalstruktur til kapitaldekningsreglene.

Kjøp av egne aksjer som ledd i verdipapirvirksomheten
Generalforsamlingen vedtok at Nordea løpende kan kjøpe egne aksjer for å understøtte egen verdipapirvirksomhet. Beholdningen av slike aksjer skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 0,1 prosent av samtlige aksjer i Nordea eller 10 prosent av Nordeas overskytende rene kjernekapital.

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere
Generalforsamlingen vedtok retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere (konsernsjefen, visekonsernsjefen og de øvrige medlemmene av konsernledelsen). Nordea skal ha de godtgjørelsesnivåene og ansettelsesvilkårene som kreves for å rekruttere og beholde ledende beslutningstakere med kompetanse og kapasitet til å gjennomføre strategien og de fastsatte målene slik at Nordea kan bli en "great European bank”.

Den årlige godtgjørelsen består av fast og variabel lønn. Ledende beslutningstakere vil bli tilbudt variabel lønn i form av en insentivordning (GEM EIP 2017), som belønner oppfyllelsen av forhåndsavtalte mål på konsernnivå, forretningsområde-/konsernfunksjonsnivå og individuelt nivå. Når målene fastsettes, skal det tas hensyn til hvordan resultatet påvirkes på lang sikt. Utfallet fra GEM EIP 2017 er underlagt styrets vurdering av utfallet for de forhåndsavtalte målene. Utfallet av GEM EIP 2017 betales over en femårsperiode i form av kontanter og er underlagt justering av utsatt godtgjørelse, indeksregulering i forhold til Nordeas samlede avkastning til aksjonærene (TSR) (med unntak av utbytte i utsettelsesperioden) og begrensninger i disposisjonsrett i henhold til den svenske Finansinspektionens forskrifter om godtgjørelsessystemer og tar hensyn til lokale regler og forhold der dette er relevant. GEM EIP 2017 har en resultatmålingsperiode på ett år, og utfallet skal ikke overstige fast lønn. Ledende beslutningstakere har blitt tilbudt et liknende program siden 2013.


For mer informasjon:
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, tlf. 977 53 453
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, tlf. +46 72 235 05 15

Documents