Resultatet for 1. kvartal 2017

Børsmelding | 27-04-2017 06:30

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

- Siden 2009 har den økonomiske veksten generelt vært lav, men stabil, og rentene har stadig blitt lavere. Nå ser vi at den globale oppgangen gradvis blir sterkere og mer synkronisert. Men fortsatt er den geopolitiske risikoen betydelig. 

Inntektsutviklingen har bedret seg, og våre samlede inntekter steg med 6 prosent sammenliknet med første kvartal i 2016. Dette skyldes i første rekke netto gebyr- og provisjonsinntekter. Midler til forvaltning nådde nok en gang en ny bestenotering med EUR 330,1 milliarder, som i hovedsak skyldes et sterkt investerings-resultat. Kostnadene økte med 5 prosent sammenliknet med første kvartal i 2016 i første rekke på grunn av konsernomfattende prosjekter, Compliance og Risk, og fremdriften i investeringsprogrammene våre er god. Kredittkvaliteten er solid, og tap på utlån er stort sett uendret på 14 basispunkter. Vi har styrket kapitalposisjonen vår ytterligere, og ren kjernekapital økte til 18,8 prosent, fra 18,4 prosent ved utgangen av 2016.  

Omstillingsprosjektene går som forventet, og fremdriften i Core Banking Programme er jevnt god. I løpet av 2017 vil hele spare- og innskuddsporteføljen i Finland bli overført til dette nye kjernesystemet. 

Første kvartal 2017 mot første kvartal 2016[1,2] (første kvartal 2017 mot fjerde kvartal 2016[1,2]) 

 • Netto renteinntekter EUR 1 197m, +2 %; 0 % i lokal valuta (-1 %,-2 % i lokal valuta) 
 • Samlede driftsinntekter[1] EUR 2 461m, +7 %; +6 % i lokal valuta (-5 %, -6 % i lokal valuta)  
 • Samlede kostnader[2] EUR 1 246m, +6 %; +5 % i lokal valuta (-6 %, -6 % i lokal valuta) 
 • Resultat før tap på utlån EUR 1 215m, +9 %; +7 % i lokal valuta (-4 %, -5 % i lokal valuta) 
 • Netto tap på utlån EUR 113m, +2 %; +2 % i lokal valuta (-12 %, -12 % i lokal valuta) 
 • Driftsresultat[1,2] EUR 1 102m, +10 %; +8 % i lokal valuta (-3 %, -4 % i lokal valuta) 
 • Ren kjernekapitaldekning 18,8 %, opp fra 16,7 % (opp 40 basispunkter fra 18,4 %)  
 • Kostnader i prosent av inntekter[1,2] uendret på 51 % (uendret fra 51 %) 
 • Tap i forhold til utlån på 14 basispunkter, opp fra 13 basispunkter (ned 2 basispunkter fra 16 basispunkter)
 • Avkastning på egenkapitalen[1,2] 10,3 %, opp fra 10,1 % (ned 2,6 prosentpoeng fra 12,9 %) 
 • Resultat per aksje, utvannet EUR 0,21 vs EUR 0,19 (EUR 0,21 vs EUR 0,25) 

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 1. kv. 2017: DKK 7,4352, NOK 8,9883 og SEK 9,5053.
[1] Ekskl. engangsposter (4. kv. 2016: gevinst knyttet til VISA Inc.s kjøp av Visa Europe på EUR 22m før skatt).
[2] Ekskl. engangsposter (4. kv. 2016: gevinst fra personalkostnader knyttet til endring av pensjonsavtale i Norge på EUR 86m før skatt). 

For mer informasjon:
Casper von Koskull, konsernsjef, +46 10 157 1020
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, visekonsernsjef og Group COO, +45 5547 2200
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 977 53 453

Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne pressemeldingen er informasjon Nordea Bank AB (publ) er pålagt å offentliggjøre i henhold til EUs forordning nr. 596/2014 om markedsmisbruk og svensk lov om verdipapirmarkedet (2007:528). Informasjonen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 06.30 CET den 27. april 2017. 

Documents