Enorm interesse for IPS

Pressemelding | 26-10-2017 08:30

Nordea Liv opplever stor pågang fra kunder rundt produktet IPS som lanseres 1. november.
– Aldri før har vi fått så mange henvendelser i forbindelse med et enkeltstående produkt, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.

– At vi må spare til egen pensjon er ikke barnelærdom. Tidligere var de aller fleste sikret 66 prosent av lønnen sin i pensjon uten å spare selv. Slik er det ikke lenger, sier Randi Marjamaa.
Utregninger Nordea Liv har gjort viser at en 30-åring i dag må spare ca 2.500 kroner i måneden, for å oppnå samme prosentandel av lønnen i utbetalt pensjon som de som er født før 1954.
– Vi ser at stadig flere tar grep om egen sparing, men det har nok ikke sunket helt inn hos alle at vi selv er ansvarlige for å sikre oss en levelig pensjon, sier hun.

IPS stimulerer til sparing
Vi er veldig glade for at vi nå får Individuell pensjonssparing (IPS). Vi håper dette vil være med på å stimulere folks interesse og engasjement for målrettet sparing til egen pensjon. I IPS kan du spare inntil 40.000 kroner året og trekke 24 prosent (23 prosent i 2018) av sparebeløpet fra på skatten. Det betyr at du kan få inntil 9.600 kroner igjen på skatten. I Nordea Liv gleder vi oss til å tilby et enkelt og godt pensjonsspareprodukt som vil appellere til folk flest, sier Marjamaa.
Hun legger til at de har hatt opp mot 500 kundehenvendelser om dagen rundt IPS.
- Det er helt tydelig at dette er et produkt som treffer bredt og som det er stor interesse for, sier Nordea Liv-sjefen.

Leverer solid avkastning
Nordea er Nordens største kapitalforvalter, og de med pensjonssparing i Nordea Livs fond har hatt et godt år så langt i 2017. Hittil i år har forvaltningskapitalen økt med 8,5 prosent og utgjør nå 115 milliarder kroner. Investeringsvalg har økt med 23,5 prosent i siste 12 måneders periode. I årets ni første måneder var avkastningen i innskuddsfondet Aktiva Bedrift 100 (100 prosent aksjer) 11,5 prosent, mens den i Aktiva Bedrift 50 (50 prosent aksjer) var 8,4 prosent.
Vi har levert solid avkastning over tid i våre fond. Vi oppfordrer alle med lang sparehorisont til å skru opp aksjeandelen i porteføljen. Historisk sett gir det best avkastning, sier Marjamaa.

Godt resultat
Nordea Liv fikk et resultat før skatt per 3. kvartal på 485 millioner kroner, mot 429 millioner kroner i samme periode i 2016. Resultatet inkluderer en avsetning til «langt liv» med 265 millioner kroner. Selskapet har til sammen avsatt 2.848 millioner kroner for å møte større forpliktelser som følge av økt levealder i befolkningen. Ved utgangen av 3. kvartal utgjorde soliditetskapitalen 14.318 millioner kroner, og utgjør 30,8 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti.

For mer informasjon:
Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv, telefon 92 80 10 21
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, telefon 98 28 02 30

Tall og fakta
Fakta om Nordea Liv

Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør 115,0 milliarder kroner, fordelt med 50,8 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, 54,6 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og 9,6 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 17.000 bedriftskunder og ca 253.000 privatkunder. Selskapet har 236 fast ansatte medarbeidere i Bergen og Oslo. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Randi Marjamaa (41) har vært adm. direktør siden september 2016.

Stabile premieinntekter
Nordea Livs premieinntekter gikk opp med 0,4 prosent per 3. kvartal i forhold til samme periode året før, til 8.923 millioner kroner. For produkter i bedriftskundemarkedet utgjorde premieinntektene 4.377 millioner kroner og 4.545 millioner kroner i personkundemarkedet. Fondskonto er det mest populære produktet blant personkundene.

Markedsstatistikken fra Finans Norge viser at Nordea Liv i løpet av de fem årene fra 1. juli 2012 til 1. juli 2017 økte sin andel av det totale livs- og pensjonsforsikringsmarkedet (eksklusiv kommunal pensjon) fra 14,9 prosent til 18,8 prosent, målt i brutto forfalt premie.

I markedet for produkter med investeringsvalg var Nordea Livs andel 26,0 prosent per 1. juli 2017. Markedsandelen knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg er 59,3 prosent og tilsvarende for innskuddspensjon til bedriftskunder er 13,8 prosent.

God utvikling i finansmarkedene
Utviklingen i finansmarkedene i årets ni første måneder var god. For kunder med innskuddspensjon var avkastningen i de to største fondene til Nordea Liv, Aktiva Bedrift 50 (50 prosent aksjeinvesteringer) og Nordea Vekstpensjon I, henholdsvis 8,4 prosent og 7,5 prosent i årets ni første måneder.

For kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble verdijustert avkastning per 3. kvartal i gjennomsnitt 3,8 prosent, mot 3,6 prosent på samme tidspunkt i fjor. Realisert avkastning på kundenes midler ble 3,5 prosent, mot 3,3 prosent per 3. kvartal i fjor. Avkastning på eiers portefølje per 3. kvartal ble 0,9 prosent.

Resultater for kunder med rentegaranti
Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,3 prosent, mottok i de 9 første månedene i år til sammen 1.015 millioner kroner innenfor garantien og andel av overskudd med 408 millioner kroner. Dessuten er 265 millioner kroner ført til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 1.688 millioner kroner. Nordea Livs totale avsetning til «langt liv» utgjorde 2.848 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal, dette utgjør 82 prosent av behovet.

Tilfredsstiller Solvens II-kravene med god margin
Nordea Liv måler selskapets soliditet i forhold til Solvens II-kravene som ble innført 1. januar 2016. Solvensgraden per 30. august 2017 var 167 prosent inklusiv overgangsbestemmelser vedtatt av norske myndigheter gjeldende til 2032, og 153 prosent eksklusiv disse bestemmelsene.

Samlet soliditetskapital i selskapet per 30. september 2017 utgjorde 14.318 millioner kroner, mot 13.508 millioner kroner ved utgangen av 2016.

Godt administrasjonsresultat og godt verdijustert avkastningsresultat
Administrasjonsresultatet ble positivt med 223 millioner kroner, mot 180 millioner kroner i tredje kvartal 2016. Risikoresultatet ble 199 millioner kroner, mot 212 millioner kroner året før. Nordea Livs verdijusterte avkastningsresultat per 3. kvartal ble 829 millioner kroner, mot 642 millioner kroner i fjor. Det er hittil i år avsatt 228 millioner kroner til kursreguleringsfondet mens det på samme tid i fjor var avsatt 159 millioner kroner til kursreguleringsfondet. Realisert avkastningsresultat per 3. kvartal ble 601 millioner kroner, mot 483 millioner kroner i samme periode i fjor.

Forvaltningskapitalen opp 12 prosent
Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved utgangen av 3. kvartal var 115,0 milliarder kroner, en økning på 11,7 prosent fra samme tidspunkt året før. Veksten knyttet til produkter med investeringsvalg var 23,5 prosent.

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde samlet per 30. september 2017 risikoutsatte aksjeinvesteringer 9,2 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 10,0 prosent, omløpsobligasjoner 5,9 prosent, plasseringer i pengemarkedet 16,8 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 56,5 prosent, og andre plasseringer 1,6 prosent.

Verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje per 3. kvartal 2017 har medført en netto oppskriving med 54 millioner kroner.

For de garanterte kundeporteføljene totalt ga investeringer i eiendom per 3. kvartal en avkastning på 8,5 prosent. Investeringer i aksjer ga en avkastning på 12,8 prosent. Avkastningen på norske aksjer var 17,6 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var 11,5 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 2,0 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 3,2 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 1,9 prosent. Avkastningen på alternative investeringer i perioden ble 8,1 prosent.


  

Documents