Resultatet for 4. kvartal og året 2017

Børsmelding | 25-01-2018 07:00

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

- I 2017 var volumene og marginene relativt stabile, og fremdriften i virksomheten var generelt solid. Ved utgangen av 2017 ble vi negativt påvirket av et svært lavt aktivitetsnivå i kapitalmarkedene. Den planlagte reduksjonen av risiko i banken, med lavere eksponering mot Russland, shipping, offshore- og oljevirksomhet, førte også til lavere inntektsnivåer.  

Etter år med intense investeringer har vi nå startet på neste etappe av transformasjonen. Vi har bygd opp vår kompetanse innenfor compliance og risikostyring. Med de digitale investeringene vi har foretatt, kan vi utvikle bedre produkter og tjenester til kundene raskere. Utskiftingen av kjernebankplattformen følger budsjettet og vil føre til lavere driftsrisiko og høyere kundetilfredshet. Kostnadene reduseres som følge av en mer kostnadseffektiv strukturering av hele organisasjonen. 

Kapitalinngangen var god også i 2017, og vi økte ren kjernekapitaldekning med 110 basispunkter til rekordhøye 19,5 prosent. Styret foreslår et utbytte per aksje på EUR 0,68, sammenliknet med EUR 0,65 i 2016. Dette er i tråd med Nordeas utbytte- og kapitalpolicy. 

Vi er ikke fornøyde med resultatutviklingen i siste del av 2017. For 2018 er vi overbevist om at nettoresultatet vil øke, og vi forventer noe høyere inntekter, lavere kostnader og en stabil kredittkvalitet. Nordea er i dag mye mer robust og fleksibel, og jeg er derfor overbevist om at vi vil kunne håndtere både risiko og utfordringer og utnytte fremtidige muligheter i hjemmemarkedene våre.   

Året 2017 mot året 2016[1,2] (fjerde kvartal 2017 mot fjerde kvartal 2016[1,2])  

 • Netto renteinntekter EUR 4 666m, -1 %; -1 % i lokal valuta (-8 %,-6 % i lokal valuta) 
 • Samlede driftsinntekter[1] EUR 9 469m, -3 %; -3 % i lokal valuta (-14 %, -13 % i lokal valuta)  
 • Samlede kostnader[2] EUR 5 102m, +4 %; +5 % i lokal valuta (+3 %, +4 % i lokal valuta) 
 • Resultat før tap på utlån[1,2] EUR 4 367m, -10 %; -10 % i lokal valuta (-32 %, -30 % i lokal valuta) 
 • Netto tap på utlån EUR 369m, -26 %; -26 % i lokal valuta (-45 %, -43 % i lokal valuta) 
 • Driftsresultat[1,2] EUR 3 998m, -8 %; -8 % i lokal valuta (-30 %, -29 % i lokal valuta) 
 • Ren kjernekapitaldekning 19,5 %, opp fra 18,4 % (opp fra 18,4 %)  
 • Kostnader i forhold til inntekter[1,2] 54 %, opp fra 50 % (opp 10 prosentpoeng fra 51 %)
 • Tap i forhold til utlån[3] på 12 basispunkter, ned fra15 basispunkter (ned 7 basispunkter fra 16 basispunkter) 
 • Avkastning på egenkapitalen[1,2] 9,5 %, ned fra 11,5 % (ned 5,2 prosentpoeng fra 12,9 %)
 • Resultat per aksje, utvannet[1,2] EUR 0,75 vs EUR 0,88 (EUR 0,15 vs EUR 0,25)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 4. kv. 2017: DKK 7,4387, NOK 9,3317 og SEK 9,6378.
[1] Ekskl. poster som påvirker sammenliknbarheten i 2. kv. 2016: gevinst knyttet til VISA Inc.s kjøp av VISA Europe på EUR 151m etter skatt, og 4. kv. 2016: ytterligere gevinst knyttet til Visa på EUR 22m før skatt.
[2] Ekskl. poster som påvirker sammenliknbarheten i 4. kv. 2016: gevinst fra personalkostnader knyttet til endring av pensjonsavtale i Norge på EUR 86m før skatt. 
[3] Inkl. utlån til kunder ført i Eiendeler tilgjengelige for salg i 3. kv. 2017.

For mer informasjon:
Casper von Koskull, konsernsjef, +46 10 157 1020
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Torsten Hagen Jørgensen, visekonsernsjef og Group COO, +45 5547 2200
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 40882373


Resultatet for siste kvartal   
 

Informasjonen i denne pressemeldingen er informasjon Nordea Bank AB (publ) er pålagt å offentliggjøre i henhold til EUs forordning om markedsmisbruk og svensk lov om verdipapirmarkedet. Informasjonen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 07.00 CET den 25. januar 2018.

Documents

Pressemeldinger