Nordea offentliggjør et prospekt om flyttingen til bankunionen og fusjoneringen av Nordea Bank AB inn i Nordea Holding Abp

Pressemelding | 16-02-2018 14:00

Nordea offentliggjør i dag et prospekt om den foreslåtte fusjoneringen av Nordea Bank AB (publ) (Nordea Sverige) inn i Nordea Holding Abp (Nordea Finland) og den etterfølgende børsnoteringen av aksjene i Nordea Finland. 

Den 6. september 2017 vedtok styret i Nordea Sverige å igangsette en prosess for å flytte morselskapet i Nordea-konsernet fra Sverige til Finland, som er medlem av EUs bankunion. Dette foreslås gjennomført som en grenseoverskridende omvendt fusjon ved opptak. Aksjonærene i Nordea Sverige vil som fusjonsvederlag motta en ny aksje i Nordea Finland for hver aksje de eier i Nordea Sverige på datoen for registrering av gjennomføringen av fusjonen i det finske handelsregisteret. Aksjene i Nordea Finland er planlagt børsnotert på Nasdaq i Helsinki, Stockholm og København når fusjonen er gjennomført. Det finske finanstilsynet har i dag godkjent Nordea Finlands prospekt om den foreslåtte fusjonen og den påfølgende børsnoteringen av vederlagsaksjene i Nordea Finland.

Nordea forventer at nåverdien (NPV) av samlede besparelser knyttet til resolusjonsavgifter, innskuddsgarantier og andre overgangseffekter av flyttingen til bankunionen vil være rundt EUR 0.9-1,2 mrd (beregningen omfatter ikke mulig innvirkning på selskapsskatt og kapitalkrav), sammenliknet med å bli værende i Sverige. Basert på nåværende økonomisk informasjon er dette en liten endring fra den forventede nåverdien på EUR 1,1-1,3mrd som ble kommunisert av Nordea 14. desember 2017, og den vil kunne stige eller synke som følge av endringer i bankens balanse og eksterne faktorer. Forskjellen skyldes i første rekke mer nøyaktige beregninger knyttet til bankens balanse etter fradrag, med lavere forventet positiv effekt på nåverdien (NPV) av resolusjonsavgifter og muligheten til å trekke fra renter på underordnet gjeld. Estimert nåverdi (NPV) vil fortsatt være gjenstand for endringer og er basert på flere forutsetninger og vurderinger. Hvis disse forutsetningene og vurderingene endrer seg, vil dette kunne innvirke på de estimerte fordelene flyttingen forventes å gi.

Prospektet er sendt til aktuelle tilsynsmyndigheter i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannia, Frankrike og Spania. En finsk, svensk, dansk, norsk, fransk og spansk oversettelse av sammendraget av prospektet er tatt inn i prospektet som vedlegg og vil bli publisert separat på Nordeas nettsider www.nordea.com.

Prospektet vil bli gjort tilgjengelig på www.nordea.com i dag og vil fra rundt 19. februar være tilgjengelig på kontoret til Nordea Finland i Aleksis Kiven katu 7, FI-00020 Nordea, Helsinki, Finland, og i resepsjonen til Nasdaq Helsinki i Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsinki, Finland og på hovedkontoret til Nordea Sverige i Smålandsgatan 17, SE-105 71 Stockholm, Sverige. 

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea Norge, +47 99767996

Viktig informasjon

Distribusjon av denne meddelelsen kan være undergitt restriksjoner som følger av lov, og personer som kommer i besittelse av ethvert dokument eller øvrig informasjon som det refereres til, bør informere seg selv og hensynta slike restriksjoner. Denne meddelelsen er ikke rettet mot, og er ikke tenkt distribuert til eller bli brukt av personer eller enheter i jurisdiksjoner hvor slik distribusjon eller bruk strider mot lov eller forskrift eller forutsetter registrering i den aktuelle jurisdiksjonen. Enhver beslutning som gjelder den planlagte fusjonen, bør gjøres utelukkende på bakgrunn av informasjon som finnes i innkallingen til Nordeas generalforsamling og i fusjonsprospektet, samt på en selvstendig analyse av informasjonen der. Du bør lese fusjonsprospektet for mer utfyllende informasjon om Nordeakonsernet og fusjonen.

Denne meddelelsen inneholder fremoverskuende vurderinger, især nåverdiestimatene som diskuteres her. Slike fremoverskuende vurderinger er gjenstand for forandringer og er basert på en rekke forutsetninger og vurderinger som er diskutert mer inngående i prospektet.

Informasjonen ble levert til publisering, via kontaktpersonene over, kl.14:00 CET 16. februar 2018.

Documents

Pressemeldinger