Nordea har fått tillatelse av Den europeiske sentralbanken til å fortsette å bruke sine nåværende internmodeller

Pressemelding | 17-08-2018 13:40

Nordea Bank Abp (Nordea) nådde nok en milepæl i den planlagte flyttingen til Finland og overgangen fra den svenske Finansinspektionens (SFSA) kapitaldekningsregler til kapitaldekningsreglene i den europeiske bankunionen ved at Den europeiske sentralbanken (ECB) har gitt banken tillatelse til midlertidig bruk av internmodeller til beregning av risikovektede eiendeler (REA). Vedtaket innebærer som forventet en overgang fra tilleggskapital i Pilar 2 til risikovektede eiendeler (REA) i Pilar 1 og et uendret nominelt kapitaliseringsnivå.

Som tidligere kommunisert har Nordea frivillig forpliktet seg til å følge SFSA 2018 Supervisory College Joint Decision fra og med 1. oktober 2018 frem til ECB vedtar kapitalkrav i henhold til 2019 Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), som forventes i slutten av 2019.

I overgangsperioden reduserer ECBs vedtak og den allerede annonserte innføringen av gulvet for risikovekting av svenske boliglån estimert ren kjernekapitaldekning (CET1) for fjerde kvartal 2018 til rundt 15,5 prosent og likeledes det tilhørende overgangskravet til ren kjernekapital[1] til rundt 13,7 prosent (hvorav 3 prosent relaterer seg til Pilar 2)[2]. Det forventes dermed at den nominelle kapitalbufferen stort sett vil være uendret. Nordea forventer å kommunisere de endelige kapitalkravene etter 1. oktober 2018 når Finansinspektionens SFSA 2018 Joint Capital Decision foreligger. 

Nordea er fortsatt like godt kapitalisert, og Nordeas kapital- og utbyttepolitikk forblir uendret. Vedtaket endrer ikke Nordeas forretningsmodell eller risikoprofil, og Nordea skal beholde sin AA-rating etter flyttingen av hovedsete. 

Som en del av tillatelsen til midlertidig bruk av internmodeller har Nordea forpliktet seg til en plan for utvikling av bedre modeller med forventede søknader senest i 2020.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, Head of Investor Relations, +46 722 350 515
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge +47 99 76 79 96
    
   
[1]Overgangskravet til ren kjernekapital fastsettes av SFA 2018 Joint Capital Decision og gjelder fra 1. oktober 2018 frem til ECB offentliggjør sin 2019 Joint Capital Decision, som forventes å skje sent i 2019. 
[2]Dette kan sammenliknes med nåværende estimert ren kjernekapitaldekning for fjerde kvartal 2018 i henhold til svenske kapitalkrav, inklusive den annonserte innføringen av gulvet for risikovekting av svenske boliglån, på rundt 18,5 prosent og likeledes et estimert krav til ren kjernekapital på rundt 16,5 prosent. Nordeas rene kjernekapitaldekning ved utgangen av andre kvartal var 19,9 prosent, mens kravet var 17,6 prosent.

Documents