EBAs stresstest bekrefter Nordeas motstandsdyktige kapitalposisjon

Pressemelding | 02-11-2018 18:06

2. november 2018 publiserte Det europeiske banktilsynet (EBA) resultatene av stresstesten som gjennomføres i hele EU hvert annet år. Testen gjennomføres i samarbeid med Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB), Den europeiske sentralbanken (ECB) og EU-kommisjonen (EC). Analysen dekker perioden 2018–2020 og vurderer finansielle institusjoners motstandsdyktighet mot negative økonomiske sjokk.

Stresstesten bekrefter Nordeas motstandsdyktige kapitalposisjon. I det vanskelige stresscenarioet estimeres det at Nordeas rene kjernekapitaldekning vil falle fra 19,3 % ved utgangen av 2017 til et bunnivå på 16,2 % ved utgangen av 2019. Dette vil fortsatt være godt over minstekravet til kapital. (Ved utgangen av 3. kvartal 2018 har den rapporterte rene kjernekapitaldekningen økt til 20,3 %.)

Resultatene av EBAs stresstest for 2018 gjenspeiler at scenarioene for de nordiske landene, og spesielt for Sverige, generelt sett er vanskeligere enn gjennomsnittet for euroområdet. Dette forklarer også hvorfor den estimerte effekten på Nordea nå er større enn i EBAs stresstest for 2016.

Øvelsen for 2018 ble gjennomført i henhold til det svenske finanstilsynets regler. Det gjør at resultatene ikke er sammenlignbare med kapitaldekningen og kapitalkravene som gjelder fra 1. oktober, etter Nordeas flytting til bankunionen.

Stresstesten baseres på bankenes kapitaldekning per 31. desember 2017, med justeringer som tar hensyn til innføringen av IFRS 9. Testen gjennomføres med konsekvente metoder, scenarioer og nøkkelantagelser for alle deltakende banker. Dette omfatter blant annet en antagelse om uendrede balanser og ingen kapitalbevarende tiltak fra ledelsen i løpet av scenarioets varighet.

Resultatene av stresstesten fører ikke til endringer i Nordeas kapitalplanlegging eller kapitalmål. 

Resultatene av stresstesten ligger på nettsidene til Det europeiske banktilsynet,

https://www.eba.europa.eu.

For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15 
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Norge, +47 997 67 996

Documents