Halvårsrapport 2019

Børsmelding | 18-07-2019 06:30

Nordea Bank Abp – Innsideinformasjon – Halvårsrapport

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

– Driftsklimaet for Nordea holder seg stabilt med fortsatt utlånsvekst, marginer under press og utfordrende forhold for børsaktivitetene våre. Tiltakene vi har gjennomført i løpet av de siste 12 månedene, har imidlertid ført til noen oppmuntrende tegn på gjenvunne markedsandeler og fremtidige kostnadsreduksjoner, men det vil ta tid før de økte aktivitetsnivåene gjenspeiles fullt ut i resultatene.

Når det er sagt, så er ikke resultatet tilfredsstillende, og flere tiltak må settes i verk for å styrke det økonomiske resultatet. Jeg er overbevist om at investeringene vi har gjort i infrastrukturen for regelverk og systemer, kombinert med engasjerte og dyktige medarbeidere, vil sikre en sterk utvikling for banken fremover.

De siste årene har Nordea redusert bankens risiko, investert i digitale plattformer og compliance-plattformer, konsentrert virksomheten om de nordiske landene og gått inn i en ny fase med kundefokus. Det økonomiske klimaet har også endret seg. Rentene forventes å være lave over lengre tid, og snart vet vi mer om kapitalkravene i bankunionen. Derfor vil Nordea gå gjennom de økonomiske målene våre, inkludert kapital- og utbyttepolitikken, og vi forventer å kunne presentere dem etter at resultatene for tredje kvartal 2019 er offentliggjort.

Som det ble kommunisert den 30. juni 2019 har jeg besluttet å gå av med pensjon og slutte i Nordea innen utgangen av 2020, og prosessen med å finne en etterfølger er i gang. Mer informasjon om tidspunkt for lederskiftet vil bli offentliggjort når den er tilgjengelig.

Andre kvartal 2019 mot andre kvartal 2018 (andre kvartal 2019 mot første kvartal 2019)  

 • Netto renteinntekter EUR 1071m, –4 %; –1 % i lokal valuta (1 %, 2 % i lokal valuta)
 • Samlede driftsinntekter EUR 2141m, –17 %; –16 % i lokal valuta (1 %, 2 % i lokal valuta)
 • Samlede driftsinntekter[1] EUR 2141m, –4 %; –3 % i lokal valuta (1 %, 2 % i lokal valuta)
 • Samlede driftskostnader EUR 1180m, 2 %; 3 % i lokal valuta (–19 %, –18 % i lokal valuta)
 • Samlede driftskostnader[2] EUR 1180m, 2 %; 3 % i lokal valuta (–13 %, –12 % i lokal valuta)
 • Resultat før tap på utlån EUR 961m, –33 %; –32 % i lokal valuta (45 %, 45 % i lokal valuta)
 • Netto tap på utlån EUR 61m, 3 %; 5 % i lokal valuta (45 %, 48 % i lokal valuta)
 • Driftsresultat EUR 900m, –34 %; –33 % i lokal valuta (45 %, 45 % i lokal valuta)
 • Ren kjernekapitaldekning[3],[4] 14,8 % mot 19,9 % (14,8 % mot 14,6 %)
 • Kostnader i forhold til inntekter 55 % mot 45 % (55 % mot 69 %)
 • Kostnader i forhold til inntekter[1],[2] 55 % mot 52 % (55 % mot 64 %)
 • Tap i forhold til utlån på 10 basispunkter mot 10 basispunkter (10 bp mot 7 bp)
 • Avkastning på egenkapitalen 9,1 % mot 14,3 % (9,1 % mot 5,5 %)
 • Avkastning på egenkapitalen[1],[2] 9,1 % mot 9,8 % (9,1 % mot 6,7 %)
 • Avkastning på egenkapitalen[1],[2],[5] 8,5 % mot 9,4 % (8,5 % mot 8,1 %)
 • Resultat per aksje, utvannet EUR 0,17 mot EUR 0,28 (EUR 0,17 mot EUR 0,10)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 2. kv. 2019: DKK 7,4651, NOK 9,7314 og SEK 10,5170.
[1] Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 4 kv. 2018: Gevinst på EUR 50m fra revaluering av Euroclear, EUR 38m etter skatt, og gevinst på EUR 36m forbundet med salg av Nordea Ejendomme. 1. kv. 2018: Gevinst på EUR 135m fra oppdatering av verdsettelsesmodell i Danmark, EUR 105m etter skatt. 
[2] Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 1 kv. 2019: Ikke-fradragsberettiget kostnad på EUR 95m satt av til pågående arbeid knyttet til bekjempelse av hvitvasking. I 4. kv. 2018: Tap på EUR 141m fra nedskriving av goodwill i Russland. 
[3] Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte. 
[4] Kapitaldekningen for 2018 har ikke blitt revidert på grunn av endret innregning og presentasjon av resolusjonsavgifter (se Note 1 for mer informasjon). 
[5] Justert for resolusjonsavgifter etter skatt: EUR –40m i 2. kv. 2019, EUR 118m i 1. kv. 2019 og EUR –32m i 2. kv. 2018. 

Resultatregnskap 
2. kv  1. kv  Lokal   2. kv  Lokal   Jan–jun  Jan–jun  Lokal  
2019  2019  Endr %  val. %  2018  Endr %  val. %  2019  2018  Endr %  val. % 
EURm 
Netto renteinntekter  1071  1056  1110  –4  –1  2127  2226  –4  –3 
Netto gebyr- og provisjonsinntekter  743  737  800  –7  –6  1480  1570  –6  –5 
Netto resultat på poster til virkelig verdi  283  264  260  547  701  –22  –22 
Resultatet fra tilknyttede selskaper og joint 
ventures vurdert etter egenkapitalmetoden  24  14  71  71  33  –27  –35  38  61  –38  –42 
Andre driftsinntekter  20  44  –55  –56  375  –95  –95  64  398  –84  –84 
Sum driftsinntekter  2141  2115  1  2  2578  –17  –16  4256  4956  –14  –13 
Personalkostnader  –727  –718  –730  –1445  –1528  –5  –4 
Andre utgifter  –304  –594  –49  –48  –350  –13  –12  –898  –853 
Avskrivning, amortisering og nedskrivning 
på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  –149  –140  –74  101  104  –289  –145  99  101 
Sum driftskostnader  –1180  –1452  –19  –18  –1154  2  3  –2632  –2526  4  6 
Resultat før tap på utlån  961  663  45  45  1424  –33  –32  1624  2430  –33  –32 
Netto tap på utlån  –61  –42  45  48  –59  –103  –99 
Driftsresultat  900  621  45  45  1365  –34  –33  1521  2331  –35  –34 
Skattekostnad  –219  –178  23  23  –250  –12  –12  –397  –479  –17  –16 
Resultat for perioden   681  443  54  53  1115  –39  –38  1124  1852  –39  –39 
 
Forretningsvolum, nøkkelposter[1]
30. jun  31. mar  Lokal   30. jun  Lokal  
2019  2019  Endr %  val. %  2018  Endr %  val. % 
EURmrd 
Utlån til kunder  323,8  325,6  –1  314,8 
Utlån til kunder ekskl. gjenkjøpsavtaler  300,2  300,6  292,4 
Innskudd og lån fra kunder  176,5  176,3  176,5 
Innskudd fra kunder ekskl. gjenkjøpsavtaler  167,0  166,6  166,3 
Samlede eiendeler  582,9  590,2  –1  570,1 
Midler til forvaltning  306,5  300,2  307,0 
Egenkapital  31,1  30,5  31,9  –3 
 
Nøkkeltall[2]
2. kv  1. kv  2. kv  Jan–jun  Jan–jun 
2019  2019  Endr %  2018  Endr %  2019  2018  Endr % 
Resultat per aksje, utvannet, EUR  0,17  0,10  70  0,28  –39  0,27  0,46  –41 
Resultat per aksje, løpende 12 mnd. til slutten av perioden, EUR  0,58  0,68  –15  0,82  –29  0,58  0,82  –29 
Aksjekurs[1], EUR  6,39  6,80  –6  8,26  –23  6,39  8,26  –23 
Samlet avkastning til aksjonærene, %  4,0  3,3  3,7  –1,5  –7,0 
Resultat per aksje[1], EUR  7,69  7,55  7,90  –3  7,69  7,90  –3 
Potensielt utestående aksjer[1], millioner  4050  4050  4050  4050  4050 
Vektet gjennomsnittlig antall utvannede aksjer, millioner  4032  4033  4037  4032  4037   
Avkastning på egenkapital, %  9,1  5,5  14,3  7,2  11,7 
Avkastning på egenkapital ekskl. immaterielle eiendeler, %  10,6  6,4  16,5  8,4  13,4 
Avkastning på risikovektede eiendeler, %  1,7  1,1  3,6  1,4  3,0 
Avkastning på egenkapital med periodiserte resolusjonsavgifter, %  8,5  7,0  13,9  7,7  12,1 
Kostnader i % av inntekter  55  69  45  62  51 
Kostnader i % av inntekter med periodiserte resolusjonsavgifter  58  61  46  59  49 
Tap i forhold til utlån, basispunkter[3]  10  43  10  13 
Ren kjernekapitaldekning[1],[4],[5],[6],[7], %  14,8  14,6  19,9  14,8  19,9 
Kjernekapitaldekning[1],[4],[5],[7], %  17,3  17,1  22,2  17,3  22,2 
Kapitaldekning[1],[4],[5],[7], %  19,8  19,5  25,4  19,8  25,4 
Kjernekapital[1],[4],[7], EURmrd  27,6  27,8  –1  27,2  27,6  27,2 
Risikovektede eiendeler[4], EURmrd  160  163  –2  123  30  160  123  30 
Antall medarbeidere (årsverk)[1]  29 550  29 284  29 271  29 550  29 271 
Økonomisk kapital[1],[7], EURmrd  27,8  28,2  –1  26,5  27,8  26,5 
[1] Slutten av perioden. 
[2] Se www.nordea.com/en/investor-relations/ for mer detaljert informasjon angående nøkkeltall definert som alternative resultatmålinger. 
[3] Inkluderer utlån til kunder rapportert under Assets held for sale i Q1 2018 (på engelsk). 
[4] Inkluderer resultatet for perioden. 
[5] Endringer i gjeldende kapitalkravregime (se kapitlet Other information (på engelsk) for mer informasjon). 
[6] Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte. 
[7] Kapitaldekningen for 2018 har ikke blitt revidert på grunn av endret innregning og presentasjon av resolusjonsavgifter (se Note 1 for mer informasjon). 

 
Utsikter

Viktige faktorer for utsiktene
I hele Nordea intensiverer vi innsatsen vår for å øke forretningsvolumet, og hvert forretningsområde har identifisert en rekke initiativer som skal styrke verdien for kundene og øke inntektene. Eksempler på dette er investeringer i Private Banking i Norge og Sverige, integreringen av Gjensidige Bank, nye distribusjonskanaler i Asset Management og Wholesale Banking og tiltak for å gjenvinne boliglånvolumer, der vi allerede begynner å se resultater.  

De viktigste faktorene bak kostnadsreduksjonen er økt bruk av automatisering og robotteknologi, endringen i sammensetningen av arbeidsstyrken vår gjennom nearshoring til Polen og Estland og økt bruk av outsourcing og partnerskap. Det nylig inngåtte samarbeidet med John Hancock om distribusjon av produkter med stabil avkastning i USA er et eksempel på det siste. Vi forenkler også gjennom å harmonisere produktene og tjenestene våre og utnytte stordriftsfordeler ved å fortsette med å slå sammen felles enheter, for eksempel globale drifts- og tjenesteenheter.  

De siste årene har Nordea redusert bankens risiko, investert i digitale plattformer og compliance-plattformer, konsentrert virksomheten om de nordiske landene og gått inn i en ny fase med kundefokus. Det økonomiske klimaet har også endret seg. Rentene forventes å være lave over lengre tid, og snart vet vi mer om kapitalkravene i bankunionen. Derfor vil Nordea gå gjennom de økonomiske målene våre, inkludert kapital- og utbyttepolitikken, og vi forventer å kunne presentere dem etter at resultatene for tredje kvartal 2019 er offentliggjort.

Den 18. juli 2019 vil Den europeiske sentralbanken (EBC) offentliggjøre resultatet fra sin omfattende gransking av Nordea, som blant annet inkluderer gransking av kvaliteten på eiendelene (AQR) og EBCs stresstest. Resultatet av granskingen bekrefter Nordeas robuste kapitalposisjon, som ligger over alle grenseverdiene som Den europeiske sentralbanken har fastsatt. Utfallet av AQR er uttrykk for en konservativ bedømming av aktuelle nedskrivinger. Nordea har gjennomgått resultatet og er trygg på det nåværende nivået på regnskapsmessige nedskrivinger. Nordea regner med at det konservative utfallet av AQR vil bli ytterligere evaluert og diskutert i dialogen med tilsynsmyndighetene i andre halvdel av 2019. 

Kostnader
Vi forventer at kostnadene for 2021, med uforandrede valutakurser, vil være omtrent 3 % lavere enn i 2018, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018[1]. Når det gjelder kontantkostnadene forventes det i samme periode en reduksjon på opptil 10 %, med uforandrede valutakurser.  

Kostnadene for 2019 forventes å være lavere sammenlignet med 2018, med uforandrede valutakurser, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018 og 2019[2], og de samlede kontantkostnadene forventes å være lavere i samme periode, med uforandrede valutakurser. 

[1] Nedskriving av goodwill på EUR 141m i 4. kv. 2018. 
[2] Justert for nedskriving av goodwill på EUR 141m i 2018, transaksjonskostnader på EUR 90m i 2019, høyere resolusjonsavgift i 2019 og avsetning av EUR 95m i 1. kv. 2019. 

Kredittkvalitet
Forventningene våre for de neste kvartalene er at netto tap vil holde seg lave og rundt gjennomsnittsnivået for 2018. 

Kapitalpolicy
På bakgrunn av implementeringen av overgangsordninger avtalt med Den europeiske sentralbanken som følge av Nordeas flytting til bankunionen og ambisjonen om å opprettholde samme nominelle kapitalbuffer, har kapitalbufferen blitt justert fra 50–150 basispunkter til 40–120 basispunkter. Dette er i hovedsak en teknisk justering, og derfor forblir kapitalbufferen i stor grad uendret i nominelle beløp i EUR. Nåværende størrelse på kapitalbufferen er omtrent EUR 2 mrd (120 basispunkter). Nordea har som mål å oppnå en årlig økning i utbyttet per aksje og samtidig beholde en sterk kapitalposisjon i tråd med kapitalpolicyen. 

Du finner den fullstendige rapporten på engelsk på nettstedet vårt via lenken nedenfor.
Nordea Group Q2 2019 Report
 

For mer informasjon: 

Casper von Koskull, konsernsjef, +358 503 821 391  Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15    Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, Nordea i Norge, +47 408 82 373 

Informasjonen i denne børsmeldingen er i overensstemmelse med EUs forordning om markedsmisbruk og ble offentliggjort av kontaktpersonene over kl. 06.30 CET 18. juli 2019.

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er en av de største bankene i Norden målt etter markedsverdi med rundt 10 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents