Nordea legger frem strategiske prioriteringer for 2022–25 på kapitalmarkedsdagen

Pressemelding | 17-02-2022 10:30

I dag legger Nordea frem oppdatert forretningsplan, strategiske prioriteringer og økonomiske mål på den virtuelle kapitalmarkedsdagen. På arrangementet presenterer vi også nye mål for forretningsområdene og bærekraftsmål for 2025.

Direkteoverføringen begynner kl. 11.00 CET.

Kapitalmarkedsdagen byr på presentasjoner fra konsernsjef Frank Vang-Jensen, CFO Ian Smith og lederne av Nordeas fire forretningsområder.

– Det neste trinnet i Nordeas utvikling handler om å levere de beste kundeopplevelsene på tvers av kanaler, legge listen høyere for de økonomiske resultatene og øke verdiskapingen for kunder, aksjonærer og samfunnet som helhet. Det vil vi gjøre på en bærekraftig måte – og vi vil utvikle banken for fremtiden, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen.

Nordeas prioriteringer for strategiperioden er

 • å skape den beste kundeopplevelsen på tvers av alle kanaler
 • å drive fokusert og lønnsom vekst
 • å øke drifts- og kapitaleffektiviteten

Nordea vil levere førsteklasses kundeopplevelser på tvers av alle kanaler, både digitalt og i fysiske møter, med spisset fokus på ekspertrådgivning og kundestøtte. Vi vil investere med fokus på organisk vekst og i våre viktigste styrker på områder som digitalisering, data, salg og service. Nordea vil fortsette å optimalisere forretningsporteføljen og håndtere kapitalgrunnlaget effektivt med mål om å sikre optimal kapitalutnyttelse.

– Ved å levere på disse prioriteringene vil vi oppnå visjonen vår om å være den foretrukne partneren for kunder som trenger et bredt utvalg finanstjenester. Retningen vår som bank endres ikke. Vi handler nå for å skape verdi for fremtiden – for alle aksjonærene våre, sier Vang-Jensen.

Optimal kapitalutnyttelse

Nordeas kapitalposisjon er blant de beste i Europa med en kjernekapitaldekning på 17 %. Bankens kapitalinngang har også vært solid og har utgjort 12 % årlig siden 2011. Som et resultat av dette har Nordea siden 2019 kunnet betale/foreslå totalt 8,7 milliarder euro i utbytte til aksjonærene og kunngjøre tilbakekjøp av aksjer for 3 milliarder euro.

– Kapitalavkastning gagner både aksjonærene og samfunnet som helhet og innebærer et løft for de nordiske økonomiene. Fotavtrykket vårt på dette området er betydelig. Vi har mer enn 500 000 private aksjonærer i de nordiske landene og mange pensjonsfondinvestorer som til sammen representerer enda flere privatpersoner, sier Vang-Jensen.

Ved hjelp av bedre økonomiske resultater og optimal kapitalutnyttelse vil Nordea opprettholde den sterke kapitalinngangen i 2022–25. Det vil legge til rette for økte forretningsvolumer, potensielle kompletterende oppkjøp og betydelig fordeling til aksjonærene.

Økonomiske mål for 2025 og viktige verktøy

Nordeas økonomiske mål er en avkastning på egenkapitalen på over 13 % innen utgangen av 2025. Dette skal understøttes av et forhold mellom kostnader og inntekter på 45–47 %. I 2022 forventer Nordea en avkastning på egenkapitalen på over 11 % og et forhold mellom kostnader og inntekter på 49–50 %.

– Det økonomiske målet for 2025 er klart – og vi skal levere. Vi vil utnytte to viktige verktøy på tvers av alle forretningsområder for å støtte strategien vår – at vi er ledende på digitale løsninger blant konkurrentene våre, og at vi integrerer bærekraft i kjernen av virksomheten vår, forklarer Vang-Jensen.

Bruken av Nordeas digitale løsninger har økt med nesten 40 % i løpet av de to siste årene og har ført til en betydelig økning i digital forretningsaktivitet.

Vang-Jensen fortsetter: – Nå vil vi investere ytterligere i digitalt lederskap. Målet vårt for 2025 er at minst 25 %* flere av kundene skal være digitalt aktive. Vi oppretter funksjoner som gjør alle daglige banktjenester fullt selvbetjente, og vi planlegger å doble antallet tilgjengelige produkter og tjenester innen 2025. Vi utvider også det digitale tilbudet til bedriftskunder.

Bærekraftsmål for 2025

Overgangen til en klimanøytral økonomi krever et sterkt engasjement og handling fra alle. I Nordea er bærekraft integrert i alle deler av virksomheten, inkludert produkttilbud, rådgivning, investerings- og finansieringsbeslutninger og risikostyring.

Som tidligere publisert har Nordea forpliktet seg til å bli en bank med netto nullutslipp innen 2050 og har satt et delmål om en reduksjon av karbonutslipp fra utlåns- og investeringsporteføljene på 40–50 % innen 2030.

– Bærekraft står sentralt i strategien vår. Det er viktig at vi tar ansvar for å støtte kundene våre og samfunnet som helhet i omstillingen mot netto nullutslipp. Bærekraft er en integrert del av kundetilbudet vårt, måten vi driver banken på og hvordan vi organiserer den interne driften og håndterer risiko, forklarer Vang-Jensen.

Nordeas nye bærekraftsmål for 2025 er å

 • legge til rette for mer enn 200 milliarder euro i bærekraftig finansiering
 • doble andelen midler til forvaltning med en forpliktelse til netto nullutslipp
 • sikre at 90 % av eksponeringen til store bedriftskunder i klimasårbare sektorer inngår i av overgangsplaner
 • sikre at 80 % av de 200 selskapene med størst utslipp i Nordea Asset Managements portefølje enten er i tråd med målene i Parisavtalen eller at vi er i dialog med dem om målene
 • sikre at hvert kjønn er representert med minst 40 % til sammen i de tre øverste ledelsesnivåene

– Vi iverksetter avgjørende tiltak og fortsetter den trinnvise tilnærmingen til overgangen. De neste årene vil vi utnytte muligheter for bærekraftig vekst samtidig som vi utvikler forretningsvirksomheten vår på en måte som er i tråd med målene våre, sier Vang-Jensen.

Nordea har også knyttet bærekraftsmål til godtgjørelsen av konsernledelsen og andre toppledere. Målene er basert på målsettinger knyttet til grønn finansiering, bærekraftsimplementering og kjønnsbalanse.

Økonomisk nøkkelinformasjon for analytikere og investorer

På kapitalmarkedsdagen vil Nordea presentere detaljert informasjon som understøtter Nordea-konsernets økonomiske mål for 2025, inkludert:

 • vekst i utlånsvolumet på ~4 % (samlet årlig vekstrate / CAGR 2021–25) ved å ta markedsandeler og ha tydelig fokus på lønnsom vekst
 • økning i sparekapital på 4–6 % (CAGR 2021–25), understøttet av bedre digitale produkter og markedsledende kapitalforvaltning
 • samlet kostnadsøkning på 1–2 % (CAGR 2021-25) som gjenspeiler forretningsvekst, kostnadsinflasjon og investeringer, delvis oppveid av kontinuerlige forbedringer i driftseffektivitet og reduserte strukturelle kostnader
 • inntektsvekst omtrent 2 prosentpoeng over kostnadsveksten (CAGR 2021-25)

Alle forretningsområdene vil bidra til at vi oppnår konsernets økonomiske mål for 2025:

 • Personal Banking har mål om en avkastning på økonomisk kapital (ROCAR) på ~18 % og et forhold mellom kostnader og inntekter (C/I) på ~45 %.
 • Business Banking har mål om ROCAR på ~16 % og C/I på ~40 %.
 • Large Corporates & Institutions har mål om ROCAR på ~16 % og C/I på ~40 %.
 • Asset & Wealth Management har mål om ROCAR på ~38% og C/I på ~40 %.

Webcast og tilleggsmateriale

Overføringen av kapitalmarkedsdagen kan følges på nordea.com/cmd. Presentasjonene vil bli publisert på samme sted i løpet av dagen, og et opptak av overføringen vil bli tilgjengelig etter arrangementet.

Det ligger mer informasjon om bærekraftsmålene for 2025 på https://www.nordea.com/en/sustainability/our-sustainability-targets.

*Oppdatert tall, tidligere 20 %

For mer informasjon:

Ulrika Romantschuk, leder av Group Brand, Communication and Marketing, +358 10 416 8023
Matti Ahokas, leder av Investor Relations, +358 9 5300 8011

Disclaimer og uttalelser om fremtidige forhold

Nordea og dets virksomheter er eksponert for forskjellige risikoer og usikkerheter. Denne pressemeldingen og annet materiale knyttet til Capital Markets Day 2022 (CMD22) inneholder noen uttalelser som ikke er historiske fakta, inkludert, men ikke begrenset til uttalelser som gjelder forventinger om, blant annet, driftsresultater, bankens økonomiske stilling, likviditet, utsikter, vekst og strategier og uttalelser uttrykt med ord som «tror», «forventer», «regner med», «forutser» og lignende. Slike uttalelser er uttalelser om fremtidige forhold som gjenspeiler ledelsens nåværende syn på visse fremtidige hendelser og potensielle økonomiske resultater. Selv om Nordea mener at de forventningene som uttrykkes i slike uttalelser om fremtiden er fornuftige, kan det ikke gis noen garanti for at forventningene vil vise seg å ha vært riktige. Av forskjellige grunner vil resultatene kunne skille seg vesentlig fra forventningene. Viktige faktorer som kan forårsake slike forskjeller for Nordea, er, men er ikke begrenset til: (i) den makroøkonomiske utviklingen, (ii) endringer i markedet, (iii) endringer i rammevilkårene og andre offentlige tiltak og (iv) endringer i rente- og valutakursnivåer. Denne pressemeldingen og annet CMD22-materiale betyr ikke at Nordea og dets ledere forplikter seg til å offentlig oppdatere eller revidere disse uttalelsene om fremtidige forhold utover hva som er påkrevd av gjeldende lov eller gjeldende børsregler dersom og når det måtte oppstå forhold som fører til endringer sammenlignet med forholdene på den dato uttalelsene ble gitt.Nordea er en førende nordisk universalbank. Vi hjælper vores kunder med at realisere deres drømme og ambitioner – og det har vi gjort i 200 år. Vi ønsker at gøre en reel forskel for vores kunder og de samfund, vi opererer i – ved at være en stærk og personlig finansiel partner. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Pressemeldinger