18-12-2023 14:17

Dette sier Nordeas eksperter om 2024

Det er utsikter til høyere lønnsvekst og et jojo-år i boligmarkedet. Samtidig må nordmenn belage seg på at fortsatt økte priser på varer vil kjennes på lommeboka langt inn i 2024.
nyttår
2023 har vært et økonomisk tøft år for mange nordmenn, men hvordan blir 2024? I denne saken kan du lese hva Nordeas eksperter tenker om nettopp dette.

Dane Cekov, seniorstrateg:

- Norsk økonomi har vist større motstandskraft mot økte renter og høy prisvekst i 2023 enn mange hadde ventet. Aktiviteten i norsk økonomi har lenge holdt seg overraskende bra og har siden starten av 2023 flatet ut på et høyt nivå. Den registrerte arbeidsledighetsraten har steget litt fra 1,7% til 1,9% i år, men er fortsatt på et svært lavt nivå. Så langt er det i all hovedsak byggenæringen og deler av varehandelen som har vist klare svakhetstegn. Etter hvert vil trolig et bredere lag av norsk økonomi oppleve en mer dempet utvikling. Vi har ennå ikke sett de fulle virkningene av renteøkningene vi har bak oss, og mange norske husholdninger vil måtte justere konsumet framover som følge av lavere kjøpekraft. Også tjenestesektoren vil derfor kunne komme til å oppleve lavere etterspørsel i tiden som kommer. Vinteren og våren kan komme til å bli litt seig.

Ifølge Cekov er det er imidlertid lys i tunellen.

- Norske husholdninger vil etter alle solemerker få økt kjøpekraft neste år. Det er god lønnsevne i mange sektorer av økonomien og vi venter at prisveksten avtar videre i 2024. Økning i det private forbruket vil opprettholde aktiviteten i økonomien. Økte petroleumsinvesteringer peker også i retning av høyt aktivitet i økonomien framover. Vi venter derfor fortsatt ikke noe alvorlig tilbakeslag i norsk økonomi i 2024. 

Dane Cekov, analytiker Nordea
Dane Cekov.

- Kronekursen har svekket seg mye i år, om lag 7% siden starten av 2023. En raskere renteoppgang i utlandet, lavere energipriser og høy usikkerhet på vegne av den økonomiske aktiviteten, forklarer mye av kronesvekkelsen i år. Inflasjonen har falt en god del i utlandet, og sentralbankene ute har begynt å tenke på rentekutt. Lavere inflasjon og lavere renter i utlandet vil trekke kronekursen sterkere etter hvert. En sterkere krone vil bidra til å dempe prisveksten i Norge på sikt. Det åpner for at Norges Bank kan sette ned styringsrenten etter hvert, når det blir tydelig at prisveksten avtar tilstrekkelig. Det kommer imidlertid til å ta tid. De siste signalene fra sentralbanken er at renten trolig holdes i ro en god stund fremover og at vi ikke får rentekutt før etter høsten 2024. 

- Boligprisene har holdt seg overraskende bra oppe i 2023 til tross for renteøkningene fra Norges Bank. Justert for sesongvariasjoner er boligprisene nær uendret fra toppen sommeren 2022. Samtidig er det tegn på at stemningen i boligmarkedet har snudd. Prisene har falt noe i løpet av høsten og vi ser for oss at boligprisene kommer til å falle videre i månedene som kommer. Vi tror det er snakk om kun et mindre boligprisfall vi står overfor. På sikt kan boligprisene ta seg opp igjen som følge av økte inntekter, og da særlig når styringsrenten settes noe ned igjen, trolig etter neste sommer. Overordnet ser vi for en nokså flat utvikling for boligprisene i 2024. 

Oslo Børs
Robert Næss, investeringsdirektør:

- Selskapene på Oslo Børs er lavt priset sammenlignet med hva vi tror de vil tjene til neste år. Vi venter at inntjeningen vil øke med 10-20 % og da er aksjene priset til beskjedne elleve ganger inntjeningen. Det er behagelig under gjennomsnittet på knappe tretten. En grunn til den lave verdsettelsen, er at Oslo Børs nesten ikke har levert avkastning siden starten av 2014 når vi måler i dollar. 

Robert Næss.

Privatøkonomi
Derya Incedursun, forbrukerøkonom:

- Mange land, inkludert Norge, har opplevd økt inflasjon i denne perioden, hvor vi forbrukere har måttet betale mer for de samme varene og tjenestene. Dette reduserte forbrukernes kjøpekraft, ettersom inntektene ikke økte proporsjonalt med prisstigningen. Norges Bank justerte rentenivået for å få ned inflasjonen, og dette har påvirket renten på lån og innskudd. Vi har fått høyere renter på boliglån, og de som har flytende rente på sine lån, noe de fleste i Norge har, har fått økte månedlige utgifter samt redusert disponible inntekt. Videre har høyere renter også gjort det mer attraktivt å spare på sparekonto, da bankene har økt innskuddsrenten. 

- Med tanke på at Norges Bank har signalisert at rentetoppen er nådd, og at det kan komme rentenedsettelse fra høsten 2024, er det flere ting som kan prege folks økonomi i løpet av 2024. Mange husholdninger vil kunne oppleve en stabilisering av kostnadene knyttet til boliglån og annen gjeld. Dette vil kunne gi forbrukerne mer økonomisk fleksibilitet. Hvis inflasjonen avtar, kan det ytterligere styrke kjøpekraften til forbrukerne. 

- Nordmenn har grunn til en viss optimisme for 2024. Med forventninger om lavere renter, sammen med en forhåpentligvis stabilisering av inflasjonen, gir dette grunn til økonomisk optimisme som igjen vil kunne bedre kjøpekraften og gi en økonomisk stabilitet.

Derya Incedursun.

Aksjemarkedet
Erik Bruce, sjefstrateg:

 - 2023 har vært et usedvanlig godt år for globale aksjer med en oppgang på 20% så langt. Norske investorer har i tillegg fått medvind fra en markant kronesvekkelse. Globale aksjer er opp 30% i norske kroner. 

- Jeg tror 2024 også blir et bra år i aksjemarkedet, men ikke like sterkt som 2023. Det ser ut som vi går mot en såkalt myk landing i USA. Det vil si at inflasjonen kommer under kontroll uten et tilbakeslag i økonomien. Med normal vekst i økonomien er det duket for normal vekst i bedriftenes inntjening. Stigende inntjening vil støtte videre oppgang på børsene. Rentene er høye sammenlignet med de siste årene. Avkastningspotensialet på renteplasseringer er derfor relativt bra. Jeg tror likevel at aksjer, som normalt, vil gi enda bedre avkastning.  Som alltid innebærer aksjeplasseringer høyere risiko. Effekten  av den kraftige renteoppgangen vi har bak oss på vekst og inntjening kan bli større enn jeg ser for meg. Valg i USA og pågående konflikter og kriger skaper også usikkerhet.

Erik Bruce.

Laksepris
Herman Alexander Dahl, sjømatanalytiker:

- Til tross for mye frem og tilbake fra politisk hold var det nok reduksjonen i grunnrenteskatten fra 40 % til 25 % som var den viktigste endringen for sjømatnæringen i 2023. I tillegg har markedet for norsk laks vært svært sterkt i 2023 og gjennomsnittsprisen for 2023 ender rett i overkant av 90 kroner per kilo. Målt i norske kroner er det en prisvekst på omtrent 50% målt mot gjennomsnittsprisen I perioden fra 2016 til 2021. Svak kronekurs har vært en viktig faktor, men lav tilbudsvekst og sterk etterspørsel til tross for noe svakere makroforhold har drevet lakseprisen oppover.

- I 2024 tror vi utfordringer med fiskens velferd i merdene vil prege bransjen. I 2023 har vi sett bilder og videoer av forhold i oppdrettsnæringen som ikke er akseptable. Vi tror myndighetene vil legge strammere føringer på vekst i oppdrettsbransjen, og vi tror det vil bli mer kostbart å gå på kompromiss med fiskens velferd. Med tanke på lakseprisene tror vi at 2024 vil bli nok et sterkt år med laksepriser omtrent på linje med det vi har sett i 2023. Vi forventer at etterspørselen i Europa vil være noe svakere enn i 2022 og 2023, men at sterk vekst i det amerikanske og asiatiske markedet vil mer enn kompensere for dette. 

Herman Alexander Dahl.

Råvarer:
Hans-Erik Jacobsen, analysesjef

- I løpet av 2023 svekket inntjeningen i de sykliske selskapene seg betydelig fra et rekordhøyt nivå i 2022. Årsaken var hovedsakelig relatert til lavere økonomisk vekst som medførte overkapasitet og derved lavere råvarepriser. Ved inngangen til 2024 er inntjeningen til råvareselskapene fortsatt på et lavt nivå. Vi tror det vil forbli slik i første halvår 2024 også, men med en forventning om bedring fra andre halvår. 

- Den viktigste faktoren som vil avgjøre utviklingen til råvareselskapene fremover er nivået på veksten i verdensøkonomien og rentenivået. Her er usikkerheten fortsatt stor. Vi er optimistiske på med tanke på  høyere vekst og lavere renter på noe sikt. Dette vil etter hvert øke etterspørselen etter råvarer og bedre inntjeningen til selskapene i denne sektoren. Generelt er det lite ny kapasitet som blir bygget og prisene på råvarene må betydelig opp for å få tilbake den kapasiteten som er tatt ut som følge av sviktende lønnsomhet. 

- Selv om det positive langsiktige synet nok allerede er delvis diskontert i aksjekursene, tror vi allikevel råvareaksjer kan vise seg å bli en fornuftig investering etter hvert. På generell basis mener vi det er grunn til optimisme for 2024. Rentene vil etter all sannsynlighet komme ned og global økonomisk vekst øke, med de positive effektene det vil ha på de privatøkonomien til de fleste.  

Hans-Erik Jacobsen.