Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

30-05-2023 14:21

Pensjonssparingen din kan gjøre en forskjell – spar bærekraftig

Visste du at du kan plassere pensjonspengene dine i selskaper som tar bærekraft på alvor? Da er du med på å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.
Young girl touching solar panel

Vi i Nordea mener det er riktig og viktig å plassere pensjonspengene i investeringsprofiler med ekstra høyt fokus på sosiale forhold, etikk og miljø. Å investere pensjonen din i selskaper som er gode til å ta bærekraftige hensyn i sin forretningsmodell er viktig. Dette er penger som spares over lang tid. Plasserer du de i de riktige selskapene, kan du bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.  

Hvorfor Nordea Liv Bærekraft?

Nordea Liv Bærekraft investerer pensjonen din i fond som har høyt fokus på bærekraft i sine investeringsbeslutninger. Et fond kan jobbe med bærekraftspørsmål på mange ulike måter. Det kan enten være gjennom et høyere fokus på hvordan de ulike selskapene de investerer i håndterer og forbedrer sitt arbeid med miljø, sosialt ansvar og forretningsetikk gjennom sin drift. Eller at fondene investerer i selskaper som bidrar til gode løsninger innen spesifikke tema, som for eksempel klima.

Bærekraft handler om mer enn klima, og det er ikke bare «grønne» selskaper i fondene, men også selskaper som jobber aktivt for å gjøre forretningsmodellen sin mer bærekraftig. Det innebærer blant annet at de tar ansvar for sin miljø- og klimapåvirkning, sikrer at menneskerettigheter blir ivaretatt og er en pådriver for bedre arbeidsforhold i hele verdikjeden. For eksempel at arbeidsvilkårene er gode og at bedriftens underleverandører blir behandlet bra. Nordea ser også på hvordan bedriftene arbeider for å forhindre korrupsjon. Vi mener alle disse faktorene påvirker et selskap og deres aksjekurs, og på sikt også avkastningen din.

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er et populært investeringsalternativ. Profilen har et svært høyt fokus på bærekraft, samtidig som det er god diversifisering, det utøves aktivt eierskap i de underliggende fondene og er aktivt forvaltet. Du har muligheten til å velge den aksjeandelen som passer risikoprofilen din og månedlig rebalansering sikrer god risikokontroll. I tillegg har Nordea Liv Bærekraft levert god avkastning siden oppstart.

Sparing er viktigere enn aldri før, og en del av verdikjeden til selskaper som ønsker å ta bærekraftige valg gjennom pensjonsløsninger. Hvordan vi investerer pengene våre spiller en rolle, og det er viktig og riktig å bidra til en forbedring av både miljø, klima og sosiale forhold.

Aktivt eierskap bidrar til endring

Aktivt eierskap er en sentral del av bærekraftsarbeidet til Nordea Liv, og selskapet setter tydelige krav til fondsleverandører.

Gjennom aktivt eierskap har man muligheten til å gjøre en forskjell. Dette innebærer at vi foretrekker en strategi der man går i dialog med selskaper for å forsøke å påvirke til positiv endring, før vi i siste instans selger ut dersom selskapet ikke er villig til å endre praksis. Vi mener dette er den viktigste måten vi kan bidra på.

Nordea har forpliktet oss til å redusere utslippene av drivhusgasser fra vår investeringsportefølje til netto null innen 2050 og halvere utslippene innen 2030. For å lykkes kreves det mye arbeid og en aktiv dialog med selskaper for å sikre at de driver i tråd med Parisavtalen. Elin Noring i Nordeas team for ansvarlige investeringer forteller:

– For å nå målene jobber vi daglig aktivt med selskaper i kritiske sektorer for å sikre at de setter seg ambisiøse mål og omstiller driften i tempoet som er nødvendig for å nå målet om netto nullutslipp innen 2050. Å fase ut kull fra energisektoren er et av de viktigste grepene vi tar for å nå målene i Parisavtalen. Til tross for dette bygges det eller planlegges det å bygge over 1000 nye kullkraftverk globalt. Det er en utvikling som går stikk i strid med de globale målene. En oppbremsing i bygging av nye kullkraftverk er helt i tråd med planene våre om å redusere selskaper med utslipp i Nordeas fond, sier Elin Noring.

– Siden 2020 har Nordea vært initiativtaker og ledet et samarbeid med tjuefire andre selskaper, som til sammen har en forvaltet kapital på over 4,8 trillioner euro. Vi har sammen oppfordret andre til å trekke seg fra byggingen av kullkraftverket Vung Ang 2 i Vietnam – og å forplikte seg til å avstå fra ethvert fremtidig engasjement i kullkraft, forteller Noring.

I påvirkningsprosessen har flere av selskapene som er knyttet til Vung Ang 2-prosjektet, tatt steg for å redusere sitt engasjement i kullindustrien. Her er noen eksempler:

  • Samsung C&T har forpliktet seg til å trekke seg ut av alle fremtidige engasjement i kullindustrien.
  • Korea Electric Power Corporation har forpliktet seg til å avslutte finansiering av nye kullkraftverk utenfor Sør-Korea.
  • Mitsubishi Corporation har forpliktet seg til å ikke finansiere nye kullkraftverk i fremtiden.
  • MUFG, SMFG og Mizuho har lansert nye mål om å redusere prosjektfinansiering til kullkraft til null innen 2040.
Gjennom aktivt eierskap har man muligheten til å gjøre en forskjell. Dette innebærer at vi foretrekker en strategi der man går i dialog med selskaper for å forsøke å påvirke til positiv endring, før vi i siste instans selger ut dersom selskapet ikke er villig til å endre praksis.

Bærekraft går ikke på bekostning av avkastning

Nordea Liv ser at investeringer i fond med fokus på bærekraft kan gi bedre risikojustert avkastning over tid. De selskapene som håndterer bærekraftsrisiko på en god måte, som er opptatt av å gjøre tilpasninger i forretningsmodellen og ser muligheter i utfordringene knyttet til bærekraft, er de som er best rustet til å ha en bra inntjening i fremtiden. Og det er nettopp slike selskaper som inngår i fondene som Nordea Liv Bærekraft er investert i.

2022 var et utfordrende år for alle aktivaklasser, også Nordea Liv Bærekraft, men porteføljene har levert god avkastning siden oppstart

PS: Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.
 

Innsikt
Pensjon og sparing
Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft