Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Vedtak på Nordeas generalforsamling 2012

Børsmelding | 22-03-2012 16:50

Valg av styre
Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh ble gjenvalgt som styremedlemmer frem til neste generalforsamling, og Peter F Braunwalder ble valgt til nytt styremedlem for samme periode. Björn Wahlroos ble gjenvalgt til styreleder.

På det etterfølgende konstituerende styremøtet ble Marie Ehrling valgt til nestleder i styret. De ansattes representanter er: Kari Ahola, Ole Lund Jensen, Steinar Nickelsen og Lars Oddestad (vararepresentant).

Valg av revisor
KPMG AB ble gjenvalgt som revisor frem til neste generalforsamling.

Honorarer
Generalforsamlingen vedtok at honorarene til styreleder, nestleder og andre styremedlemmer skal være uendret på henholdsvis 252.000 euro, 97.650 euro og 75.600 euro. I tillegg skal det betales honorar for arbeidet i styrets tre komitéer med 16.600 euro til komitéleder og 12.900 euro til de andre komitémedlemmene. Det betales ikke honorar til styremedlemmer som er ansatt i Nordea-konsernet.

Revisorhonorarer betales etter godkjent regning.

Opprettelse av valgkomité
Generalforsamlingen vedtok å nedsette en valgkomité som til neste generalforsamling skal foreslå styremedlemmer, styreleder og revisor og samt styre- og revisorhonorarer. Valgkomitéen skal bestå av styreleder og fire andre medlemmer som utnevnes av de fire største stemmeberettigede aksjonærene i Nordea per 31. august 2012.

Kjøp av egne aksjer i forbindelse med verdipapirvirksomheten
Generalforsamlingen vedtok at Nordea fortløpende kan kjøpe egne aksjer i forbindelse med egen verdipapirvirksomhet. Beholdningen av egne aksjer skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 1 % av samtlige aksjer i Nordea.

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere
Generalforsamlingen vedtok retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere (konsernsjefen og de øvrige medlemmene av konsernledelsen). Nordea skal ha de godtgjørelsesnivåene og ansettelsesvilkårene som kreves for å rekruttere og beholde ledende beslutningstakere som har kompetanse og kapasitet til å levere i henhold til Nordeas kort- og langsiktige mål. Den årlige godtgjørelsen består av en fast og en variabel lønnsdel. Det betales fast lønn for tilfredsstillende arbeid. Den variable lønnsdelen brukes som påskjønnelse når forhåndsavtalte resultatmål på konsern-, forretnings- og individuelt nivå blir oppfylt. Når målene fastsettes, skal det tas hensyn til hvordan resultatet påvirkes på lang sikt. Den variable lønnsdelen skal generelt ikke overstige 35 % av fast lønn. Den variable lønnsdelen skal betales i form av kontanter og aksjer/aksjekursrelatert godtgjørelse og være gjenstand for begrensninger i disposisjonsrett, utsettelse og justering av utsatt godtgjørelse.

Godtgjørelse til ledere skal vedtas av styret i henhold til Nordeas interne retningslinjer og rutiner som er basert på den svenske Finansinspektionens forskrifter om godtgjørelser, EUs direktiv om kapitalkrav til banker samt internasjonal praksis for en forsvarlig godtgjørelsesstruktur.

Langsiktig insentivprogram
Generalforsamlingen vedtok en langsiktig insentivordning 2012 (LTIP 2012) som omfatter inntil 400 ledende beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i Nordea-konsernet.

Programmet, som er aksje- og resultatbasert, forutsetter at deltakerne investerer i programmet, har resultatmåling over tre år og en øvre grense. Godtgjørelsen i henhold til programmet er i form av vederlagsfrie matching- og resultataksjer.

For å kunne gjennomføre den langsiktige insentivordningen på en kostnadseffektiv og fleksibel måte, vedtok generalforsamlingen at den finansielle risikoen sikres ved en kombinasjon av omfordeling av 6.680.832 aksjer fra tidligere sikringer av LTIP 2007 - LTIP 2009 til LTIP 2012 og en rettet kontantemisjon av 2.679.168 innløsbare C-aksjer. Styret fikk videre fullmakt til å kjøpe tilbake de utstedte C-aksjene og overdra dem til deltakerne i LTIP 2012 etter konvertering til ordinære aksjer. For å dekke visse kostnader, hovedsakelig sosiale kostnader, kan inntil 1.560.000 av de C-aksjene som omfordeles, henholdsvis kjøpes og konverteres til aksjer til LTIP 2012, overdras på et regulert marked som i tidligere insentivordninger.

 
For mer informasjon:

Jan Larsson, kommunikasjonsdirektør, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 78 52

 
Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents