Valgkomitéens forslag til Nordeas generalforsamling 2013

| 01-02-2013 09:00

Valgkomitéen for Nordea Bank AB (publ) ble besluttet opprettet av generalforsamlingen i 2012 og består av Torbjörn Magnusson, leder, representant for Sampo Abp, Michael Thorén, representant for den svenske staten, Mogens Hugo, representant for Nordea-fonden, Peder Hasslev, representant for AMF og Björn Wahlroos, styreleder. Valgkomitéen offentliggjør i dag sine forslag til Nordeas generalforsamling den 14. mars 2013. Forslagene kommer også til å bli presentert i innkallingen til generalforsamlingen.

Valg av styremedlemmer og styreleder
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av alle styremedlemmer med unntak av Stine Bosse som har frasagt seg gjenvalg, og nyvalg av Elisabeth Grieg. Valgkomitéen foreslår gjenvalg av Björn Wahlroos som styreleder.

Forslaget er dermed at Björn Wahlroos, Peter F Braunwalder, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh gjenvelges som styremedlemmer frem til neste generalforsamling og at Elisabeth Grieg velges til nytt styremedlem for samme periode. Forslaget er videre at Björn Wahlroos gjenvelges som styreleder frem til neste generalforsamling.

Elisabeth Grieg foreslås som nytt styremedlem
Elisabeth Grieg er født i 1959. Hun har en bachelor i økonomi fra Handelshøyskolen BI i Oslo og en mastergrad i human resources and management fra University of San Francisco. Elisabeth Grieg er deleier i Grieg-konsernet og har hatt ulike stillinger i konsernet siden 1982, bortsett fra i årene 1985-1987 da hun var analytiker innen shipping i Bergen Bank. Hun er styremedlem i Grieg Star Group AS og flere konsernselskaper. Hun er videre styreleder i Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK), styremedlem i SOS Barnebyer i Norge og medlem av rådet i Det Norske Veritas (DNV). Elisabeth Grieg eier ingen aksjer i Nordea.

Uavhengighet i henhold til svenske retningslinjer for selskapsledelse
Av de foreslåtte styremedlemmene er alle å anse som uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse. Av de foreslåtte styremedlemmene er alle unntatt Björn Wahlroos og Kari Stadigh å anse som uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. Minst to av de foreslåtte styremedlemmene som er uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse, er derfor også uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer.

Valgkomitéens begrunnelse for dette er: Björn Wahlroos er styreleder i Sampo Abp og Kari Stadigh er konsernsjef i Sampo Abp som eier mer enn ti prosent av aksjene og stemmerettene i Nordea Bank AB (publ).

Valg av revisor
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av KPMG AB som revisor frem til neste generalforsamling.

Honorarer til styremedlemmer og revisor
Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honoraret til styrelederen til 252.000 euro (uendret) , 108.100 euro til nestlederen og 77.900 euro til hvert av de andre styremedlemmene. I tillegg skal det betales honorar for møtene i kompensasjonskomitéen, revisjonskomitéen og risikokomitéen med 20.750 euro til komitéleder og 14.700 euro til andre medlemmer. Det betales ikke honorar til medlemmer ansatt i Nordea-konsernet.

Den foreslåtte økningen i styrehonoraret utgjør i gjennomsnitt 3 prosent. Med honoraret til møtene i kompensasjonskomitéen blir den samlede foreslåtte økningen i honorar 5 prosent. De siste fem år har styrehonoraret vært uendret.

Honorar til revisor foreslås betalt etter regning.

Opprettelse av valgkomité
Det foreslås å opprette en ny valgkomité som skal fremme forslag til generalforsamlingen i 2014 på valg av styre, styremedlemmer og revisor samt honorarer til styremedlemmer og revisor.

   

For mer informasjon:
Torbjörn Magnussen, + 46 8 792 81 12

Documents