Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Vedtak på Nordeas generalforsamling 2013

Børsmelding | 14-03-2013 16:20

Valg av styre
Björn Wahlroos, Peter F Braunwalder, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh ble gjenvalgt som styremedlemmer frem til neste generalforsamling. Elisabeth Grieg ble valgt til nytt styremedlem for samme periode. Björn Wahlroos ble gjenvalgt til styreleder.

På det etterfølgende konstituerende styremøtet ble Marie Ehrling valgt til nestleder i styret. De ansattes representanter er: Kari Ahola (vararepresentant), Toni H. Madsen, Lars Oddestad og Hans Christian Riise.

Valg av revisor
KPMG AB ble gjenvalgt som revisor frem til neste generalforsamling. Det ble opplyst at Hans Åkervall erstatter Carl Lindgren som hovedansvarlig revisor.

Honorarer
Generalforsamlingen vedtok at honorarene til styreleder, nestleder og andre styremedlemmer skal være henholdsvis 252.000 euro, 108.100 euro og 77.900 euro. I tillegg skal det betales honorar for arbeidet i styrets tre komitéer med 20.750 euro til komitéleder og 14.700 euro til de andre komitémedlemmene. Det betales ikke honorar til styremedlemmer som er ansatt i Nordea-konsernet.

Revisorhonorarer betales etter godkjent regning.

Opprettelse av valgkomité
Generalforsamlingen vedtok å nedsette en valgkomité som til neste generalforsamling skal foreslå styremedlemmer, styreleder og revisor samt honorarer til disse. Valgkomitéen skal bestå av styreleder og fire andre medlemmer som utnevnes av de fire største stemmeberettigede aksjonærene i Nordea per 31. august 2013.

Utstedelse av konvertible instrumenter
Styret ble gitt fullmakt til før neste generalforsamling å fatte vedtak om utstedelse av konvertible instrumenter i selskapet, som betyr at aksjekapitalen skal kunne økes med inntil ti prosent. Utstedelse av konvertible instrumenter i henhold til fullmakten kan skje med eller uten fortrinnsrett for aksjonærene og skal skje til markedsbetingelser.

Hensikten med fullmakten er å muliggjøre en fleksibel og kostnadseffektiv tilpassing av selskapets kapitalstruktur til nye kapitaldekningsregler og nye instrumenter i den forbindelse.

Kjøp og overdragelse av egne aksjer
Styret ble gitt fullmakt til å vedta kjøp av egne aksjer. Kjøp skal skje på børs eller gjennom kjøpstilbud til samtlige eiere. Nordeas beholdning av egne aksjer skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn ti prosent av samtlige aksjer i Nordea.

Hensikten med kjøp av egne aksjer er å muliggjøre en tilpassing av Nordeas kapitalstruktur til rådende kapitalbehov og å muliggjøre bruk av egne aksjer som likvider ved eller finansiering av kjøp av bedrift eller virksomhet.

Styret gis videre fullmakt til å vedta overdragelse av egne aksjer til bruk som likvider ved eller finansiering av kjøp av bedrift eller virksomhet. Overdragelse skal skje på annen måte enn over børs.

Kjøp av egne aksjer i forbindelse med verdipapirvirksomheten
Generalforsamlingen vedtok at Nordea fortløpende kan kjøpe egne aksjer i forbindelse med egen verdipapirvirksomhet. Beholdningen av egne aksjer skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn én prosent av samtlige aksjer i Nordea.

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere
Generalforsamlingen vedtok retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere (konsernsjefen og de øvrige medlemmene av konsernledelsen). Nordea skal ha de godtgjørelsesnivåene og ansettelsesvilkårene som kreves for å rekruttere og beholde ledende beslutningstakere med kompetanse og kapasitet til å levere i henhold til Nordeas kort- og langsiktige mål. Den årlige godtgjørelsen består av fast og variabel lønn.

Ledende beslutningstakere har frem til og med 2012 blitt tilbudt en kortsiktig variabel lønnsdel samt et langsiktig insentivprogram ("LTIP"). For å redusere kompleksiteten med å benytte både en variabel lønnsdel og LTIP, vil de ledende beslutningstakerne bli tilbudt et Executive Incentive Programme 2013 ("GEM EIP 2013") for å belønne oppfyllelsen av forhåndsavtalte mål på konsern-, forretningsenhets- og individuelt nivå. Når målene fastsettes, skal det tas hensyn til hvordan resultatet påvirkes på lang sikt. GEM EIP 2013 har en resultatmålingsperiode på ett år, og utfallet skal ikke overstige faste lønn.

Utfallet av GEM EIP 2013 skal utbetales kontant over en femårsperiode og skal være gjenstand for justering av utsatt godtgjørelse, indeksering til Nordeas samlede avkastning til aksjonærene ("TSR") og begrensninger i disposisjonsrett basert på den svenske Finansinspektionens forskrifter om godtgjørelsessystem, og ta hensyn til lokale regler og forhold der dette er relevant.

På generalforsamlingen ble det opplyst at konsernsjefen og styret hadde blitt enige om å fjerne den pensjonsalderen (60 år) som har stått i konsernsjefens ansettelsesavtale.

For mer informasjon:
Jan Larsson, kommunikasjonsdirektør, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 78 52

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents