Nordea Liv: Folk sparer stadig mer til egen pensjon

Pressemelding | 24-04-2013 08:24

- Vi fikk en formidabel vekst i våre tilbud for langsiktig sparing i 2012, og veksten har fortsatt i år. Dette skyldes både den offentlige debatten om konsekvenser av pensjonsreformen og at økonomien til de fleste yrkesaktive gir rom for økt sparing, sier administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv.

Kundene i Nordea Liv sparer enten i Individuell Pensjonssparing med Skattefradrag (IPS), på Fondskonto, eller i en ny Pensjonskonto som ble lansert like før påske. Midlene plasseres i fond med ulik risikoprofil. Kundene får informasjon om hva som passer for dem på nettet og i møter med totalt ca 450 rådgivere i Nordea Bank.

Fremgangen til Nordea Liv er et resultat av at hele Nordea har gjort pensjon til et satsingsområde. Markedsandelen økte fra 26,9 prosent i 2011 til 49,2 prosent i fjor.

Markedsandelen til de to største konkurrentene til sammen gikk tilsvarende ned fra 53,0 prosent i 2011 til 42,0 prosent i 2012. I første kvartal i år var Nordea Livs premieinntekter knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg 673 millioner kroner, mot 617 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatfremgang i 2013
Regnskapet til Nordea Liv etter tre måneders drift viser et resultat før skatt på 127 millioner kroner, mot 121 millioner kroner i samme periode i fjor. I kvartalsregnskapet er det satt av 224 millioner kroner hittil i år for å møte større forpliktelser som følger av at nordmenn lever stadig lengre.

I første kvartal ble verdijustert avkastning til kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen i gjennomsnitt 1,6 prosent og bokført avkastning 1,4 prosent. Avkastningen på selskapsporteføljen (eiers kapital) ble 0,4 prosent. For kunder med innskuddspensjon ble avkastningen i fondet Aktiva Bedrift 50 4,3 prosent og Nordea Vekstpensjon 4,0 prosent.

- Vi har kommet godt i gang i 2013. Hvis den positive utviklingen i finansmarkedene fortsetter skal vi også i år kunne levere greie resultater til kundene og vår eier, sier Nordea Liv-sjefen.

_____________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Jørund Vandvik                      Telefon 98 28 01 01
Økonomidirektør Jørn Nøstdal                       Telefon 98 28 02 30

Tall og fakta

Fakta om Nordea Liv
Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 66,3 milliarder kroner, fordelt med ca 43,3 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, ca 18,3 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og ca 4,7 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 17.000 bedriftskunder og ca 206.000 privatkunder. Selskapet har 250 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (57) er administrerende direktør.

Mer om resultatet:

Premieinntekter
Nordea Livs premieinntekter i første kvartal utgjorde 2.627 millioner kroner, mot 3.218 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedgangen skyldes netto overføring

av premiereserver for kunder med produkter med rentegaranti med i alt 946 millioner kroner til andre selskaper. Av de totale premieinntektene utgjorde innbetalinger til IPS (Individuell Pensjonssparing), Fondskonto og Pensjonskonto 640 millioner kroner.

Tar markedsandeler
Nordea Liv styrket sin posisjon både i bedrifts- og i personkundemarkedet i 2012. Markedsstatistikken fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at Nordea Liv i løpet av de fem årene fra utgangen av 2007 til samme tidspunkt i 2012 økte sin andel av det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet (eksklusiv kommunal pensjon) fra 12,5 prosent til 15,3 prosent.

Nordea Livs markedsandel knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg var 49,2 prosent i 2012. Markedsandelen for innskuddspensjon for bedriftskunder var 16,5 prosent.

Styrket soliditet
Verdijustert avkastning i første kvartal på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i gjennomsnitt 1,6 prosent, mot 1,7 prosent året før. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 1,4 prosent, mot 1,0 prosent i samme periode i 2012.

Samlet soliditetskapital i selskapet per 31.03.2013 utgjorde 7.009 millioner kroner.

Soliditetskapitalen utgjorde ved kvartalsskiftet 17,1 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger, mot 16,5 prosent ved inngangen til året. Nordea Livs kapitaldekning ved utgangen av første kvartal var 15,2 prosent.

Godt risiko- og administrasjonsresultat
Nordea Livs risikoresultat per 31.03.2013 ble 59 millioner kroner, mot 75 millioner kroner i samme periode året før. Administrasjonsresultatet ble 17 millioner kroner, mot 14 millioner kroner året. Renteresultatet utgjorde 396 millioner kroner, det samme som i første kvartal 2012.

Resultat til eier før skatt etter årets tre første måneder ble 127 millioner kroner. Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,4 prosent, mottok til sammen 319 millioner kroner innenfor garantien. Av overskuddet er kundene tildelt 41 millioner kroner, og dessuten er 224 millioner kroner ført til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 584 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen økte 9,5 prosent
Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved utgangen av første kvartal var 66.307 millioner kroner, en økning på 9,5 prosent fra samme tidspunkt i 2012.

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde ved kvartalsårsskiftet risikoutsatte

aksjeinvesteringer 11 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 17 prosent, omløpsobligasjoner og pengemarkedet 29 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 40 prosent, og andre plasseringer 3 prosent.

Verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje i 2013 har medført netto nedskrivning med 30 millioner kroner.

For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom i første kvartal en avkastning på 1,0 prosent. Investeringer i aksjer ga første kvartal en avkastning på 7,4 prosent. Avkastningen på norske aksjer var 6,3 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var 7,8 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 1,2 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 1,2 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 1,0 prosent. Avkastningen på alternative investeringer i første kvartal ble 4,4 prosent.