Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Pressemelding | 29-04-2014 09:38

Bedriftene kan etter nye regler som ble innført 1. januar i år betale innskudd med inntil 7 prosent av lønn for medarbeidere med inntekt opp til vel 600.000 kroner og ytterligere med 25,1 prosent av overstigende lønn opp til vel 1 million kroner. For en person som tjener 700.000 kroner kan det dermed nå betales pensjonsinnskudd på vel 66.000 kroner årlig.

– Vi ser at mange bedrifter, uavhengig av diskusjonen om tariffesting av pensjon, velger å øke innskuddene for å styrke seg i konkurransen om de beste hodene. Dersom de nye innskuddssatsene benyttes sammen med alderspensjonen fra folketrygden, vil pensjonen kunne bli omtrent 66 prosent av lønn. Dette er på linje med det en god avtale om ytelsespensjon gir i dag, fremholder Vandvik.

Individuell sparing øker sterkt

Undersøkelsen Nordea Liv har gjort blant sine bedriftskunder med innskuddspensjon viser at det også i bedrifter som kun tilbyr sine ansatte den obligatoriske minimumsordningen er 20 prosent som ønsker å øke innskuddssatsene. – Bedriftenes evne til å betale mer til pensjon vil variere. Hos flere blir imidlertid høyere innskudd drøftet som alternativ til lønnstillegg, påpeker Jørund Vandvik.

Det er ikke bare bedriftene som satser mer på pensjon. I privatmarkedet kan Nordea Liv etter tre måneder notere en vekst i premieinntektene på 82 prosent knyttet til pensjonsspareprodukter med investeringsvalg i forhold til samme periode i fjor.

Nordea Liv er nest største aktør i det totale markedet for produkter med investeringsvalg. Markedsandelen ved årsskiftet var 24,6 prosent.

Godt resultat – økt forvaltningskapital

Nordea Livs resultat før skatt ved utgangen av mars ble 98 millioner kroner, mot 127 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Dersom dette hadde vær et årsoppgjør, ville selskapet anvendt tilleggsavsetninger for å dekke opp for det negative renteresultatet på fripoliser. Det legale resultatet ville således økt med 17 millioner kroner til 115 millioner kroner mot 127 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

For kunder med innskuddspensjon var avkastningen i de to største fondene, Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, henholdsvis 1,4 prosent og 0,8 prosent ved utgangen av mars.

Den verdijusterte avkastningen til kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i gjennomsnitt 1,2 prosent og realisert avkastning 0,8 prosent. Avkastningen på selskapsporteføljen (eiers kapital) ble 0,5 prosent.

Nordea Livs forvaltningskapital har i løpet av de siste 12 måneder økt med 16 prosent til 77,1 milliarder kroner.

Oppreserverer for «langt liv»

Nordea Liv har i henhold til Finanstilsynets krav lagt en plan for ytterligere oppreservering av kapital til selskapets portefølje av fripoliser og ytelsespensjoner over de neste syv år. Oppreserveringen er en følge av at levealderen i befolkningen øker, og det forutsettes at eiers bidrag skal utgjøre minimum 20 prosent av det samlede oppreserveringsbehovet.

_____________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Jørund Vandvik                      Telefon 98 28 01 01

Økonomidirektør Jørn Nøstdal                       Telefon 98 28 02 30

Tall og fakta

Fakta om Nordea Liv

Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 77,1 milliarder kroner, fordelt med ca 46,9 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, ca 25,5 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og ca 4,7 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 17.000 bedriftskunder og ca 240.000 privatkunder. Selskapet har 245 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (58) er administrerende direktør.

Mer om resultatet:

Økning i premieinntektene
Nordea Livs premieinntekter økte i årets tre første måneder med 35 prosent til 3.533 millioner kroner. Netto økning i premiereserver som følge av flytting fra andre selskaper utgjorde 142 millioner kroner.

I bedriftsmarkedet utgjorde premieinntekter knyttet til innskuddspensjon 1.275 millioner kroner, en økning på 32 prosent i forhold til samme periode i 2013.

I privatmarkedet utgjorde innbetalinger til IPS (Individuell Pensjonssparing), Pensjonskonto og Fondskonto 1.223 millioner kroner, en økning på 82 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Tar markedsandeler
Nordea Liv styrket sin posisjon både i bedrifts- og i personkundemarkedet i 2013. Markedsstatistikken fra Finans Norge (FNO) viser at Nordea Liv i løpet av de fem årene 1. januar 2009 til 1. januar 2014 økte sin andel av det totale livs- og pensjonsforsikringsmarkedet (eksklusiv kommunal pensjon) fra 9,5 prosent til 13,9 prosent.

Nordea Livs markedsandel målt i brutto forfalt premie knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg var 56,5 prosent i 2013 og tilsvarende for innskuddspensjon for bedriftskunder var 16,2 prosent.

Styrket soliditet
Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i første kvartal i gjennomsnitt 1,2 prosent, mot 1,6 prosent året før. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 0,8 prosent, mot 1,4 prosent i samme periode i 2013.

Samlet soliditetskapital i selskapet per 31. mars 2014 utgjorde 8.632 millioner kroner.

Soliditetskapitalen utgjorde ved kvartalsskiftet 20,4 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger med garanti. Nordea Livs kapitaldekning ved utgangen av mars var 15,2 prosent.

Styrket avsetning til «langt liv»
Nordea Livs resultat til eier før skatt (legalt resultat) etter årets første tre måneder ble 98 millioner kroner. Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,4 prosent, mottok til sammen 340 millioner kroner innenfor garantien. Av overskuddet er kundene tildelt 10 millioner kroner med endelig virkning. Dessuten er 33 millioner kroner ført til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 383 millioner kroner. Nordea Livs totale avsetning til «langt liv» utgjorde 1.009 millioner kroner ved utgangen av mars.

Godt risiko- og administrasjonsresultat
Nordea Livs risikoresultat etter tre måneder ble 57 millioner kroner, mot 59 millioner kroner etter samme periode i fjor. Administrasjonsresultat ble positivt med 37 millioner kroner, mot 17 millioner kroner året før.

Renteresultatet ved utgangen av mars ble 216 millioner kroner, mot 396 millioner kroner året før.

Forvaltningskapitalen økte 14 prosent
Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved kvartalsskiftet var 77.059 millioner kroner, en økning på 16,2 prosent samme tidspunkt i fjor.

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde ved kvartalsskiftet risikoutsatte aksjeinvesteringer 9 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 15 prosent, omløpsobligasjoner og pengemarkedet 36 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 37 prosent, og andre plasseringer 3 prosent.

Verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje i første kvartal har ikke medført vesentlige endringer.

For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom en avkastning på 1,4 prosent. Investeringer i aksjer ga en avkastning på 1,2 prosent. Avkastningen på norske aksjer var 0,9 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var 1,3 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 1,7 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 1,1 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 1,1 prosent. Avkastningen på alternative investeringer i første kvartal ble 3,1 prosent.

Se fullt regnskap i vedlegget.

Documents