Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Rapport for 1. kvartal 2014

Børsmelding | 29-04-2014 07:00

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- I begynnelsen av 2014 økte aktiviteten innen rådgivning til bedriftskunder om finansielle løsninger og kapital-markedstransaksjoner, og aktiviteten på spareområdet er fortsatt sterk. Det ga en forbedring i netto gebyr- og provisjonsinntekter på 13 %. Etterspørselen etter lån er fortsatt lav, i likhet med rentenivået, og de samlede inntektene var stort sett uendret sammenlignet med i første kvartal 2013, men steg 3 % i lokale valutaer. Driftsresultatet økte med 6 % takket være høyere effektivitet og bedre kredittkvalitet, og kostnader i prosent av inntekter gikk ned til 49 % (51 %). Ren kjernekapitaldekning etter full implementering av nye kapitaldekningsregler i henhold til Basel 3 bedret seg med 70 basispunkter til 14,6 %.

I den nåværende situasjonen med lav vekst fortsetter vi kostnads- og kapitaleffektiviseringsprogrammene og utnytter forretningsmulighetene kundene våre gir oss.

Første kvartal 2014 mot første kvartal 2013 (første kvartal 2014 mot fjerde kvartal 2013)[1]:

  • Samlede driftsinntekter uendret, +3 % i lokal valuta (+1 %, i lokal valuta +2 %)
  • Driftsresultat +6 %, i lokal valuta +10 % (+10 %, i lokal valuta +11%)
  • Ren kjernekapitaldekning etter full implementering av nye kapitaldekningsregler i henhold til Basel 3 opp til 14,6 % fra 12,1 %[1] (opp fra 13,9%[1])
  • Kostnader i forhold til inntekter ned til 49 %, fra 51 % (ned fra 52 %)
  • Tap i forhold til utlån på 18 basispunkter, ned fra 23 basispunkter (ned fra 21 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,4 %, opp fra 11,1 % (opp fra 10,5 %)
Nøkkeltall, videreført
virksomhet[2], EURm

1.kv.2014

4.kv.2013

Endr.%

1.kv.2013

Endr.%
Endr.%
1.kv./4.kv.
Lokal valuta
1.kv./1.kv.
Netto renteinntekter 1 362 1 390 -2 1 358 0 -1 5
Sum driftsinntekter 2 501 2 469 1 2 506 0 2 3
Resultat før tap på utlån 1 264 1 186 7 1 239 2 8 5
Netto tap på utlån -158 -180 -12 -198 -20 -12 -19
Tap i forh. til utlån, årsbasis, bp 18 21   23      
Driftsresultat 1 106 1 006 10 1 041 6 11 10
Risikojustert resultat 880 821 7 854 3 7 6
Resultat per aksje, utvannet
(videreført virk.), EUR
0,21 0,19   0,19      
Resultat per aksje, utvannet
(samlet virk.), EUR
0,21 0,19   0,20      
Avkastning på egenkapitalen, % 11,4 10,5   11,1      

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 1. kv. 2014: DKK 7,46, NOK 8,35 og SEK 8,86.
[1]Tidligere estimerte forholdstall.
[2]Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter avtalen om salg av bank, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).

Documents