Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Pressemelding | 17-07-2014 09:43

Finans Norges markedsstatistikk utarbeides hvert kvartal, og ved utgangen av mars i år beløp brutto forfalte premie for produkter med investeringsvalg seg til 5,6 milliarder kroner. Nordea Livs andel var 1,9 milliarder kroner eller 33,3 prosent. Markedsandelen ved årsskiftet var 24,6 prosent.

- I personkundemarkedet er Nordea Livs markedsandel hele 74,0 prosent og i bedriftsmarkedet 16,9 prosent. Årsaken til fremgangen er enkle og forståelige produkter, effektive prosesser og at våre distributører i Nordea Bank og Tryg gir kundene god rådgivning og oppfølging, fremholder Vandvik.

Nordea Livs vekst i markedet for produkter med investeringsvalg gjenspeiler seg også i statistikken for alle produkter (brutto forfalt premie). Av totale premiebetalinger til livselskapene på 25,5 milliarder kroner i årets tre første måneder tilfalt 3,2 milliarder kroner Nordea Liv, det vil si en markedsandel på 12,4 prosent. Eksklusiv kommunal pensjon, som Nordea Liv ikke tilbyr, er markedsandelen 17,1 prosent.

Også i markedet for individuelle dødsrisikoforsikringer er Nordea Liv blant de største i Norge med en markedsandel på 19,3 prosent av nytegnede forsikringer.

Godt resultat – økt forvaltningskapital

Nordea Livs resultat før skatt ved utgangen av første halvår ble 289 millioner kroner, mot 253 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

For kunder med innskuddspensjon var avkastningen i de to største fondene, Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, henholdsvis 5,6 prosent og 4,4 prosent ved utgangen av juni.  

Den verdijusterte avkastningen til kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i gjennomsnitt 2,5 prosent og realisert avkastning 2,1 prosent. Avkastningen på selskapsporteføljen (eiers kapital) ble 1,1 prosent.

Nordea Livs forvaltningskapital har i løpet av de siste 12 måneder økt med 17 prosent til 79,5 milliarder kroner. Selskapets premieinntekter ved halvårsskiftet utgjorde 5.732 millioner kroner, mot 4.535 millioner kroner på samme tidspunkt i 2013.

 

_____________________________________________________________________

 

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Jørund Vandvik                      Telefon 98 28 01 01

Økonomidirektør Jørn Nøstdal                       Telefon 98 28 02 30

 

Tall og fakta

Fakta om Nordea Liv

Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 79,5 milliarder kroner, fordelt med ca 46,9 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, ca 27,9 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og ca 4,7 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 17.100 bedriftskunder og ca 240.000 privatkunder. Selskapet har 245 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (58) er administrerende direktør.

 

Mer om resultatet:

Økning i premieinntektene

Nordea Livs premieinntekter økte i årets seks første måneder med 26,4 prosent til 5.732 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode året før. Netto økning i premiereserver som følge av flytting fra andre selskaper utgjorde 129 millioner kroner.

I bedriftsmarkedet utgjorde premieinntekter knyttet til innskuddspensjon 2.077 millioner kroner, en økning på 9 prosent i forhold til samme periode i 2013.

I privatmarkedet utgjorde innbetalinger til IPS (Individuell Pensjonssparing), Pensjonskonto og Fondskonto 2.286 millioner kroner, en økning på 90 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Styrket soliditet

Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i første halvår i gjennomsnitt 2,5 prosent, mot 2,8 prosent ved utgangen av juni i fjor. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 2,1 prosent, samme som etter første halvår 2013.

Samlet soliditetskapital i selskapet per 30. juni 2014 utgjorde 9.162 millioner kroner. Soliditetskapitalen utgjorde ved halvårsskiftet 21,4 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger med garanti. Nordea Livs kapitaldekning ved utgangen av mars var 13,6 prosent.

Styrket avsetning til «langt liv»

Nordea Livs resultat til eier før skatt (legalt resultat) etter årets første seks måneder ble 289 millioner kroner. Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,4 prosent, mottok til sammen 684 millioner kroner innenfor garantien. Kundene er tildelt et overskudd på 217 millioner kroner per 1. halvår. Av dette er 60 millioner kroner tildelt som overskudd og 157 millioner kroner er forutsatt avsatt til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen, langt liv. I tillegg har selskapet avsatt 44 millioner kroner til det samme formålet slik at årets avsetning per 1. halvår utgjør 201 millioner kroner. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 945 millioner kroner inklusiv eiers andel av oppreserveringen til langt liv. Nordea Livs totale avsetning til langt liv utgjorde 1.164 millioner kroner ved utgangen av juni.

Godt risiko- og administrasjonsresultat

Nordea Livs risikoresultat etter årets første seks måneder ble 118 millioner kroner, mot 152 millioner kroner etter samme periode i fjor. Administrasjonsresultat ble positivt med 89 millioner kroner, mot 51 millioner kroner året før.

Renteresultatet ved utgangen av juni ble 267 millioner kroner, mot 254 millioner kroner året før.

Forvaltningskapitalen økte 17 prosent

Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved halvårsskiftet var 79.532 millioner kroner, mot 67.992 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde ved halvårsskiftet risikoutsatte aksjeinvesteringer 9 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 15 prosent, omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet 36 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 36 prosent, og andre plasseringer 4 prosent.

Verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje i første halvår har ikke medført vesentlige endringer.

For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom en avkastning på 3,0 prosent. Investeringer i aksjer ga en avkastning på 6,9 prosent. Avkastningen på norske aksjer var 8,9 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var 6,3 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 3,1 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 2,3 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 1,9 prosent. Avkastningen på alternative investeringer i første halvår ble 5,9 prosent.

Documents