Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Delårsredegjørelse 1. kvartal 2015

Børsmelding | 29-04-2015 07:00

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
– Første kvartal var preget av økt kundeaktivitet og sterk vekst i inntektene. Uvanlig lave renter la press på rentemarginene, men skaper også økt etterspørsel etter produkter og tjenester i andre deler av banken. Høyere volatilitet fører til større behov for risikostyringsløsninger hos bedriftskunder og institusjonelle kunder, og det er fortsatt stor interesse for spare- og investeringsproduktene våre på tvers av Europa. Midler til forvaltning økte til rekordhøye EUR 290 milliarder. Kostnadene sank som forventet, og kredittkvaliteten er solid.

Kundene setter pris på de digitale løsningene våre, og bruken øker hele tiden. I mars var ett av ti rådgivningsmøter et nettmøte. Det er nær en tredobling siden desember. Vi investerer løpende i nye digitale løsninger og engasjerer i økende grad kundene til å evaluere nye tjenester. Kundeatferden endrer seg, og vi endrer banken ved å forenkle driften og bytte ut kjernesystemene våre de neste årene.

Første kvartal 2015 mot første kvartal 2014 (første kvartal 2015 mot fjerde kvartal 2014):

  • Samlede driftsinntekter +9 %, i lokal valuta +11 % (+8 %)
  • Samlede kostnader -4 %, i lokal valuta -2 % (-4 %)
  • Driftsresultat +27 %, i lokal valuta +29 % (+22 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,6 %, opp fra 14,6 % (ned 10 bp fra 15,7 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter ned til 43,6 %, fra 49,5 % (ned 5,2 prosentpoeng fra 48,8 %)
  • Tap i forhold til utlån på 14 basispunkter, ned fra 18 basispunkter (ned 1 bp fra 15 bp)
  • Avkastning på egenkapitalen 14,3 %, opp fra 11,4 % (opp til 14,3 % fra 11,8 %)
Nøkkeltall, videreført virksomhet[1], EURm 1. kv.
2015
4. kv.
2014
endr.% 1. kv.
2014
endr.% lokal
valuta
Netto renteinntekter 1 288 1 356 -5 1 362 -5 -3
Sum driftsinntekter 2 714 2 513 8 2 501 9 11
Resultat før tap på utlån 1 530 1 286 19 1 264 21 23
Netto tap på utlån -122 -129 -5 -158 -23 -21
Driftsresultat 1 408 1 157 22 1 106 27 29
Resultat per aksje, utvannet (samlet virk.), EUR 0,27 0,22 23 0,21 29 31
Avkastning på egenkapitalen, % 14,3 11,8   11,4    

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 1. kv. 2015: DKK 7,45, NOK 8,73 og SEK 9,38.
[1] Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter salget av bank, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.

   
For mer informasjon:

Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 5547 2200
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

  

Gå til IR’s rapportsider
   
Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).

Documents