Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

| 29-04-2015 09:00

- Finans Norges markedsstatistikk viser at Nordea Liv ved årsskiftet hadde en markedsandel på 29,7 prosent for produkter med investeringsvalg, som er det alle de private livselskapene satser på og tilbyr sine kunder. Det er en fremgang på 5,1 prosentpoeng fra året før da vi var nest største leverandør, opplyser administrerende direktør Jørund Vandvik. – At Nordea Liv er blitt størst skyldes først og fremst godt samarbeid med våre distributører i Nordea Bank og i Tryg, og nettportaler som gjør det enkelt for kundene å disponere og holde oversikt over sine forsikringer.

Av Nordea Livs premieinntekter i første kvartal på vel 3,8 milliarder kroner knyttet 22 prosent seg til tradisjonelle produkter med rentegaranti, mens hele 78 prosent gjaldt pensjonssparing med investeringsvalg og forsikringer som gir engangs-utbetaling ved død eller uførhet. - Både i bedrifts- og personkundemarkedet etterspør kundene enkle og forståelige produkter som gir økonomisk trygghet i alle livets faser. Vår målrettede satsing på å tilby slike løsninger har gitt svært gode resultater, sier Vandvik.

Nordea Livs resultat til eier per 31. mars 2015 ble 95 millioner kroner før skatt, inklusiv tilførsel av tilleggsavsetninger som foretas ved årsoppgjøret. Selskapets resultat på samme tid i fjor var 96 millioner kroner. Nordea Livs forvaltningskapital har vokst med 14,3 prosent siden første kvartal i fjor, og utgjør nå 88,3 milliarder kroner.

God avkastning i fond med stor andel aksjer
For kunder med innskuddspensjon ble avkastningen i de to største fondene til Nordea Liv, Aktiva Bedrift 50 (50 prosent aksjeinvesteringer) og Nordea Vekstpensjon henholdsvis 4,0 prosent og 3,6 prosent i årets tre første måneder. I fondet Aktiva Bedrift 100 (100 prosent aksjer) ble avkastningen 6,2 prosent. Til sammenligning var den verdijusterte avkastningen til kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen 1,3 prosent.

– Forskjellen reflekterer at aksjemarkedene både nasjonalt og internasjonalt har utviklet seg positivt så langt i 2015, mens lave renter presser avkastningen på obligasjoner og i pengemarkedet. Dette bildet vil kunne endre seg ved et eventuelt kursfall på verdens børser. Våre beregninger viser likevel at man ved å plassere pensjonsmidlene i fond med en høy andel aksjer i det lange løp vil oppnå en betydelig meravkastning sammenlignet med en tradisjonell pensjonsordning med årlig garantert rente. Rentegarantien setter nemlig store begrensninger på hvor stor andel av midlene som kan være investert i aksjer, påpeker Jørund Vandvik.

_____________________________________________________________________

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Jørund Vandvik                      Telefon 98 28 01 01
Økonomidirektør Jørn Nøstdal                    Telefon 98 28 02 30

Tall og fakta

Fakta om Nordea Liv
Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør 88,3 milliarder kroner, fordelt med 47,7 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, 34,9 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og 5,7 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 17.000 bedriftskunder og ca 250.000 privatkunder. Selskapet har 243 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo, og Trondheim. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (59) er administrerende direktør.

Vekst i premieinntektene
Nordea Livs premieinntekter økte i årets tre første måneder med 8,7 prosent til 3.842 millioner kroner. For produkter i bedriftsmarkedet utgjorde premieinntektene 2.039 millioner kroner og i personkundemarkedet 1.803 millioner kroner. Fondskonto er det mest populære produktet blant personkundene.

Tar markedsandeler
Nordea Liv styrket sin posisjon både i bedrifts- og i personkundemarkedet i 2014. Markedsstatistikken fra Finans Norge viser at Nordea Liv i løpet av de fem årene 1. januar 2010 til 1. januar 2015 økte sin andel av det totale livs- og pensjonsforsikringsmarkedet (eksklusiv kommunal pensjon) fra 12,3 prosent til 15,3 prosent.

Nordea Livs markedsandel målt i brutto forfalt premie knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg var 70,7 prosent i 2014 og tilsvarende for innskuddspensjon for bedriftskunder var 16,2 prosent.

Markedsandelen innen nysalg av risikoforsikringer i 2014 var 23,8 prosent.

Styrket soliditet
Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i første kvartal i gjennomsnitt 1,3 prosent, mot 1,2 prosent året før. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 0,1 prosent, mot 0,8 prosent i samme periode i 2014.

Samlet soliditetskapital i selskapet per 31. mars 2015 utgjorde 10.772 millioner kroner, mot 10.497 millioner kroner på samme tidspunkt i 2014.

Soliditetskapitalen utgjorde ved kvartalsskiftet 24,4 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger med garanti. Nordea Livs kapitaldekning ved utgangen av mars var 15,0 prosent.

Styrket avsetning til «langt liv»
Nordea Livs resultat til eier før skatt (legalt resultat) etter årets første tre måneder ble minus 157 millioner kroner. Inklusiv tilførsel av tilleggsavsetninger som foretas ved årsoppgjøret ble resultatet 95 millioner kroner. Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,3 prosent, mottok til sammen 335 millioner kroner innenfor garantien. Dessuten er 51 millioner kroner ført til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 386 millioner kroner. Nordea Livs totale avsetning til «langt liv» utgjorde 1.794 millioner kroner ved utgangen av mars.

Godt risiko- og administrasjonsresultat
Nordea Livs risikoresultat etter tre måneder ble 72 millioner kroner, mot 57 millioner kroner etter samme periode i fjor. Administrasjonsresultat ble positivt med 43 millioner kroner, mot 37 millioner kroner per 31. mars 2014. Avkastningsresultatet ved utgangen av mars ble 260 millioner kroner, mot 216 millioner kroner etter første kvartal i fjor.

Forvaltningskapitalen økte 14 prosent
Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved kvartalsskiftet var 88.252 millioner kroner, en økning på 14,3 prosent samme tidspunkt i fjor.

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde ved kvartalsskiftet risikoutsatte aksjeinvesteringer 10 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 15 prosent, omløpsobligasjoner og pengemarkedet 38 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 35 prosent, og andre plasseringer 2 prosent.

Verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje i første kvartal har ikke medført vesentlige endringer.

For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom en avkastning på 1,4 prosent. Investeringer i aksjer ga en avkastning på 6,7 prosent. Avkastningen på norske aksjer var 7,6 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var 6,4 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 0,6 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 1,2 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 0,6 prosent. Avkastningen på alternative investeringer i første kvartal ble 0,6 prosent.

Documents