Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Liv setter nye rekorder

| 21-10-2015 09:00

For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde 9,1 milliarder kroner, som er rekord. Selskapets resultat etter ni måneder ble 465 millioner kroner, som også er rekord. – I 2015 har vi også forsterket posisjonen som den ledende pensjonsleverandøren i Norge, jubler administrerende direktør Jørund Vandvik.

I likhet med konkurrentene satser Nordea Liv utelukkende på salg av produkter med investeringsvalg i det sterkt voksende pensjonssparemarkedet. Finans Norges markedsstatistikk viser at brutto forfalt premie for produkter med investeringsvalg ved utgangen av juni beløp seg totalt til 14,1 milliarder kroner, mot 11,1 milliarder kroner på samme tidspunkt i fjor, det vil si en vekst på 26 prosent. Nordea Livs markedsandel var 32,2 prosent, mot 32,0 prosent på samme tidspunkt i fjor. Også i markedet for individuelle dødsrisikoforsikringer er Nordea Liv blant de største i Norge med en markedsandel på 27,1 prosent av nytegnede forsikringer.

Forvaltningskapital mot 100 milliarder kroner
Nordea Livs resultat før skatt ved utgangen av tredje kvartal ble 465 millioner kroner, mot 370 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

Premieinntektene beløp seg til 9.060 millioner, mot 8.040 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal i fjor.

Nordea Livs forvaltningskapital har i løpet av de siste 12 måneder økt med 13,4 prosent til 92,4 milliarder kroner. – Vi satser på å passere 100 milliarder kroner i løpet av året som kommer, sier Jørund Vandvik

Avkastning preget av turbulente finansmarkeder
Finansmarkedene viste negativ utvikling i tredje kvartal. For kunder med innskuddspensjon i Nordea Liv var avkastningen i de to største fondene, Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, henholdsvis -0,8 prosent og -0,9 prosent ved utgangen av september.  

Nordea Liv har i 2015 splittet porteføljen med rentegaranti i tre porteføljer for å sikre best mulig kapitalforvaltning for ulike kundegrupper. Ved utgangen av september var verdijustert avkastning til kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen i gjennomsnitt 2,3 prosent og realisert avkastning 2,6 prosent. Avkastningen på selskapsporteføljen (eiers kapital) var 0,9 prosent.

1. januar 2016 trer Solvens II-regelverket i kraft. Nordea Liv har i den forbindelse opptatt nytt ansvarlig lån med 2 milliarder kroner til styrking av selskapets soliditet.

_____________________________________________________________________
Kontaktpersoner:
Adm. direktør Jørund Vandvik     Telefon 98 28 01 01
Økonomidirektør Jørn Nøstdal   Telefon 98 28 02 30
   
Tekst til foto
Administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv jubler over sterk fremgang i 2015. (Foto: Øystein Klakegg / Nordea Liv).

Tall og fakta

Fakta om Nordea Liv
Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 92,4 milliarder kroner, fordelt med ca 48,2 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, ca 36,3 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og ca 7,8 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 17.000 bedriftskunder og ca 253.000 privatkunder. Selskapet har 245 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo og Trondheim. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (59) er administrerende direktør.

Mer om resultatet:

Økning i premieinntektene
Nordea Livs premieinntekter økte i årets ni første måneder med 12,7 prosent til 9.060 millioner kroner.  Netto reduksjon i premiereserver som følge av flytting fra/til andre selskaper utgjorde 506 millioner kroner.

I bedriftsmarkedet utgjorde premieinntekter knyttet til innskuddspensjon 3.164 millioner kroner, en økning på 5 prosent i forhold til samme periode i 2014.

I privatmarkedet utgjorde premiene 4.455 millioner kroner, en økning på 28 prosent i forhold til samme periode i fjor. Det mest populære produktet er Fondskonto.

Styrket soliditet
Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i årets ni første måneder i gjennomsnitt 2,3 prosent, mot 3,8 prosent ved utgangen av september i fjor. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 2,6 prosent, mot 3,1 prosent etter ni måneder i 2014.

Samlet soliditetskapital i selskapet per 30. september 2015 utgjorde 12.190 millioner kroner. Soliditetskapitalen utgjorde ved kvartalsskiftet 27,4 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger med garanti. Nordea Livs kapitaldekning ved utgangen av september var 20,2 prosent.

Styrket avsetning til «langt liv»
Nordea Livs resultat til eier før skatt (legalt resultat) etter årets første ni måneder ble 465 millioner kroner. Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,4 prosent, mottok til sammen 1.001 millioner kroner innenfor garantien. Resultat til kunder per 30. september var 262 millioner kroner. Resultatet inkluderer avsetning med  233 millioner kroner til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen, langt liv. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 1.263 millioner kroner inklusiv eiers andel av oppreserveringen til langt liv. Nordea Livs totale avsetning til langt liv utgjorde 1.912 millioner kroner ved utgangen av september.

Meget godt risiko- og administrasjonsresultat
Nordea Livs risikoresultat etter årets første ni måneder ble 199 millioner kroner, mot 186 millioner kroner etter samme periode i fjor. Administrasjonsresultat ble positivt med 171 millioner kroner, mot 80 millioner kroner etter ni måneders drift i 2014.

Avkastningsresultatet ved utgangen av september ble 61 millioner kroner, mot 730 millioner kroner året før.

Forvaltningskapitalen økte 13,4 prosent
Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved utgangen av september var 92.377 millioner kroner, mot 81.468 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde per 30. september risikoutsatte aksjeinvesteringer 9 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 14 prosent, omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet 34 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 40 prosent, og andre plasseringer 3 prosent.

For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom en avkastning på 5,0 prosent. Investeringer i aksjer ga en avkastning på -2,1 prosent. Avkastningen på norske aksjer var 2,8 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var -3,6 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 2,0 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 3,5 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på -0,1 prosent. Avkastningen på alternative investeringer etter årets ni første måneder ble 5,4 prosent.

Documents