Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Vedtak på Nordeas generalforsamling 2016

Pressemelding | 17-03-2016 19:20

På dagens generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) ble resultatregnskap og balanse for 2015 godkjent, og det ble vedtatt å dele ut et utbytte på 0,64 euro per aksje med 21. mars 2016 som registreringsdato. Styret og konsernsjefen ble fritatt for ansvar for 2015.  Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt, og Björn Wahlroos ble gjenvalgt som styreleder. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å beslutte utstedelse av konvertible instrumenter og godkjenne fusjonsplaner mellom Nordea og datterbankene Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland og Nordea Bank Norge.

Valg av styre
Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh og Birger Steen ble gjenvalgt som styremedlemmer frem til neste generalforsamling. Björn Wahlroos ble gjenvalgt som styreleder.

På det etterfølgende konstituerende styremøtet ble Marie Ehrling valgt til nestleder i styret, og det ble opplyst om at de ansattes representanter i styret er: Kari Ahola, Toni H. Madsen, Lars Oddestad (vararepresentant) og Hans Christian Riise.

Valg av revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ble gjenvalgt som revisor frem til neste generalforsamling.

Honorarer
Generalforsamlingen vedtok at honorarene til styreleder, nestleder og øvrige styremedlemmer skal være henholdsvis 287.400 euro, 136.500 euro og 88.850 euro. I tillegg skal det betales honorar for arbeidet i styrets tre komitéer med 36.050 euro til komitéleder og 25.750 euro til hvert av de øvrige komitémedlemmene.  Det betales ikke honorar til styremedlemmer som er ansatt i Nordea-konsernet.

Revisors honorar betales etter godkjent regning.

Opprettelse av valgkomité
Generalforsamlingen vedtok å nedsette en valgkomité som til neste generalforsamling skal foreslå styremedlemmer, styreleder og revisor samt honorarer til disse. Valgkomitéen skal bestå av styreleder og fire andre medlemmer som utnevnes av de fire største stemmeberettigede aksjonærene i Nordea per 31. august 2016.

Utstedelse av konvertible instrumenter
Styret ble gitt fullmakt til før neste generalforsamling å fatte vedtak om utstedelse av konvertible instrumenter i selskapet, noe som betyr at aksjekapitalen skal kunne økes med inntil ti prosent. Utstedelse av konvertible instrumenter i henhold til fullmakten kan skje med eller uten fortrinnsrett for aksjonærene og skal skje til markedsbetingelser.

Hensikten med fullmakten er å muliggjøre en fleksibel og effektiv tilpassing av selskapets kapitalstruktur til kapitaldekningsreglene.

Kjøp av egne aksjer som ledd i verdipapirvirksomheten
Generalforsamlingen vedtok at Nordea løpende kan kjøpe egne aksjer for å understøtte egen verdipapirvirksomhet. Beholdningen av slike aksjer skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn én prosent av samtlige aksjer i Nordea.

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere
Generalforsamlingen vedtok retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere (konsernsjefen, visekonsernsjefen og de øvrige medlemmene av konsernledelsen). Nordea skal ha de godtgjørelsesnivåene og ansettelsesvilkårene som kreves for å rekruttere og beholde ledende beslutningstakere med kompetanse og kapasitet til å gjennomføre strategien og de oppsatte målene slik at Nordea kan bli en "great European bank".

Den årlige godtgjørelsen består av fast og variabel lønn. Ledende beslutningstakere vil bli tilbudt variabel lønn i form av en insentivordning (GEM EIP 2016), som belønner oppfyllelsen av forhåndsavtalte mål på konsernnivå, forretningsområde-/konsernfunksjonsnivå og individuelt nivå. Når målene fastsettes, skal det tas hensyn til hvordan resultatet påvirkes på lang sikt. GEM EIP 2016 har en resultatmålingsperiode på ett år, og utfallet skal ikke overstige fast lønn. Utfallet av GEM EIP 2016 betales over en femårsperiode i form av kontanter og er underlagt justering av utsatt godtgjørelse, indeksregulering i forhold til Nordeas samlede avkastning til aksjonærene (TSR) og begrensninger i disposisjonsrett i henhold til den svenske Finansinspektionens forskrifter om godtgjørelsessystemer og tar hensyn til lokale regler og forhold der dette er relevant. Ledende beslutningstakere ble tilbudt et liknende program for 2013, 2014 og 2015.

Godkjennelse av fusjonsplaner
Som meddelt i delårsrapporten for 2. kvartal 2015 arbeider Nordea med å forenkle sin juridiske struktur ved å endre datterbankene Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp og Nordea Bank Norge ASA til filialer av Nordea. Generalforsamlingen godkjente i dag planene om fusjoner på tvers av landegrensene som Nordeas styre og styrene i de respektive datterselskapene har vedtatt. Fusjonene forventes å finne sted i begynnelsen av 2017.

Gjennomføringen av fusjonene er blant annet betinget av at myndighetenes godkjennelser, tillatelser, samtykker og andre beslutninger i de respektive landene, inklusive eventuelle vurderinger og forhåndsbeskjeder fra berørte skattemyndigheter, er oppnådd på vilkår som Nordea og datterbankene kan akseptere. Det er videre en forutsetning at fusjonene ikke er forbudt eller i henhold til Nordeas styres vurdering helt eller delvis hindres av gjeldende lover og regler, eventuelle endringer i berørte myndigheters eller domstolers praksis (inklusive endringer i tolkningen av og endringer i relevante lover og regler) eller andre forhold Nordeas styre vurderer som vesentlige.

Fusjonene vil bare i liten grad innvirke på kapitaliseringsnivåene. De vil ikke innvirke på konsolideringen av egne midler eller på kapitalkravene. Nordea forventer ikke at endringen vil få noen stor innvirkning på selskapsskatten Nordea-konsernet betaler, og Nordea vil fortsatt betale skatt i hvert av landene vi driver virksomhet i. Gjennomføringen av fusjonene vil imidlertid kunne medføre kostnader som ikke vil være ubetydelige, avhengig av den endelige utformingen av regelverket. Den foreslåtte oppbyggingen av det svenske avviklingsfondet de neste 4 til 5 årene vil kunne medføre en tilleggskostnad på inntil EUR 200 millioner per år, men det er en stor grad av usikkerhet forbundet med det endelige utfallet. Videre knytter det seg svært stor usikkerhet til hva nettoeffekten av de regulatoriske kostnadene vil bli. Nordea er imidlertid overbevist om at de langsiktige fordelene med en filialstruktur vil oppveie for kostnadene, og Nordea er opptatt av at rammebetingelsene i Norden skal være like.

     
For mer informasjon:

Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, 97753453
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 101 562 960

      
Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.
 

Documents

Pressemeldinger