Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

God eiendomsdrift ga godt resultat for Nordea liv

Pressemelding | 27-04-2016 09:00

Nordea Livs resultat før skatt per 31. mars 2016 utgjør 161 millioner kroner. Resultatet inkluderer tilførsel av tilleggsavsetninger som er en årsoppgjørsdisposisjon. Etter samme periode i fjor ble resultat før skatt 95 millioner kroner. Resultatforbedringen skyldes blant annet at Nordea Liv i årets regnskap har skrevet opp verdien av selskapets investeringer i eiendom med 134 millioner kroner. I dette beløpet inngår konkrete bud på to sentralt beliggende eiendommer i Oslo med 100 millioner kroner.Nordea Livs resultat før skatt per 31. mars 2016 utgjør 161 millioner kroner. Resultatet inkluderer tilførsel av tilleggsavsetninger som er en årsoppgjørsdisposisjon. Etter samme periode i fjor ble resultat før skatt 95 millioner kroner. Resultatforbedringen skyldes blant annet at Nordea Liv i årets regnskap har skrevet opp verdien av selskapets investeringer i eiendom med 134 millioner kroner. I dette beløpet inngår konkrete bud på to sentralt beliggende eiendommer i Oslo med 100 millioner kroner.

– Vår strategi med fokus på investeringer i kontor- og forretningseiendommer i de største byene gir resultater. Verdijustert avkastning på eiendomsporteføljen er 2,9 prosent så langt i 2016, opplyser Vandvik.

Satser på enkle og forståelige produkter

Nordea Livs premieinntekter i første kvartal ble 3.786 millioner kroner, som er 56 millioner kroner lavere enn rekorden fra samme periode i fjor. Premieinntektene fordeler seg med 17 prosent for tradisjonelle produkter med rentegaranti, mens hele 83 prosent gjaldt pensjonssparing med investeringsvalg og forsikringer som gir engangs-utbetaling ved død eller uførhet.
Både i bedrifts- og personkundemarkedet etterspør kundene enkle og forståelige produkter som gir økonomisk trygghet i alle livets faser. Vi fortsetter vår målrettede satsing på å tilby slike løsninger, sier Vandvik.
Nordea Livs forvaltningskapital har vokst med 10 prosent siden første kvartal i fjor, og utgjør nå 97,1 milliarder kroner.

Svake finansmarkeder preget avkastningen for innskuddspensjon

Utviklingen i finansmarkedene har så langt i 2016 vært preget av svake aksjemarkeder og lave renter som presser avkastningen på obligasjoner og i pengemarkedet. For kunder med innskuddspensjon ble avkastningen i de to største fondene til Nordea Liv, Aktiva Bedrift 50 (50 prosent aksjeinvesteringer) og Nordea Vekstpensjon, henholdsvis minus 0,4 prosent og minus 0,2 prosent i årets tre første måneder, mot henholdsvis pluss 4,0 prosent og 3,6 prosent
i samme periode i fjor. Til sammenligning var den verdijusterte avkastningen til kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen 1,3 prosent, som den også ble i første kvartal 2015.
Tilfredsstiller Solvens II-kravene
Nordea Liv måler selskapets soliditet i forhold til Solvens II-kravene som ble innført 1. januar 2016. Solvensgraden ved årsskiftet var 149 prosent inklusiv overgangsbestemmelser vedtatt av norske myndigheter gjeldende til 2032, og 128 prosent eksklusiv disse bestemmelsene. 

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Jørund Vandvik     Telefon 98 28 01 01
Økonomidirektør Jørn Nøstdal     Telefon 98 28 02 30

Tall og fakta

Fakta om Nordea Liv

Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør 97,1 milliarder kroner, fordelt med 48,6 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, 40,0 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og 8,5 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 17.000 bedriftskunder og ca 253.000 privatkunder. Selskapet har 245 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo, og Trondheim. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (60) er administrerende direktør.

Stabil utvikling i premieinntekter

Nordea Livs premieinntekter i årets tre første måneder gikk ned med 1,5 prosent i forhold til samme periode i fjor, til 3.786 millioner kroner. For produkter i bedriftskundemarkedet utgjorde premieinntektene 2.052 millioner kroner og 1.734 millioner kroner i personkundemarkedet. Fondskonto er det mest populære produktet blant personkundene.

Tar markedsandeler

Markedsstatistikken fra Finans Norge viser at Nordea Liv i løpet av de fem årene fra 1. januar 2011 til 1. januar 2016 økte sin andel av det totale livs- og pensjonsforsikringsmarkedet (eksklusiv kommunal pensjon) fra 12,2 prosent til 20,1 prosent, målt i brutto forfalt premie.
I markedet for produkter med investeringsvalg er Nordea Liv markedsleder med en andel på 30,3 prosent. Markedsandelen knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg var 66,6 prosent i 2015 og tilsvarende for innskuddspensjon for bedriftskunder var 14,9 prosent.
Markedsandelen innen nysalg av individuelle dødsrisikoforsikringer i 2015 var 26,7 prosent. 

Styrket soliditet

Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i første kvartal i gjennomsnitt 1,3 prosent, det samme som året før. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 0,8 prosent, mot 0,1 prosent i samme periode i 2015. Avkastning på eiers portefølje i perioden ble 0,4 prosent.
Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,3 prosent, mottok til sammen 337 millioner kroner innenfor garantien, samt andel av overskudd med 26 millioner kroner med endelig virkning. Dessuten er 72 millioner kroner ført til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 435 millioner kroner. Nordea Livs totale avsetning til «langt liv» utgjorde 2.177 millioner kroner ved utgangen av mars.
Samlet soliditetskapital i selskapet per 31. mars 2016 utgjorde 13.407 millioner kroner, mot 12.481 millioner kroner ved utgangen av 2015.

Meget godt risiko- og administrasjonsresultat

Nordea Livs risikoresultat etter tre måneder ble 91 millioner kroner, mot 72 millioner kroner etter samme periode i fjor. Administrasjonsresultat ble positivt med 55 millioner kroner, mot 43 millioner kroner per 31. mars 2015. Avkastningsresultatet ved utgangen av mars ble 42 millioner kroner, mot -274 millioner kroner etter første kvartal i fjor før anvendelse av tilleggsavsetninger.

Forvaltningskapitalen økte 10 prosent

Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved kvartalsskiftet var 97.059 millioner kroner, en økning på 10,0 prosent samme tidspunkt i fjor.
I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde ved kvartalsskiftet risikoutsatte aksjeinvesteringer 10 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 15 prosent, omløpsobligasjoner og pengemarkedet 28 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 44 prosent, og andre plasseringer 4 prosent.
Verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje i første kvartal har medført en oppskriving med 134 millioner kroner.
For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom en avkastning på 2,9 prosent. Investeringer i aksjer ga en avkastning på minus 2,3 prosent. Avkastningen på norske aksjer var minus 3,4 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var minus 1,9 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 0,5 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 1,1 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 1,1 prosent. Avkastningen på alternative investeringer i første kvartal ble 0,3 prosent. 

Pressemeldinger