Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Resultatet for 4. kvartal og året 2018

Børsmelding | 06-02-2019 06:42

Nordea Bank Abp – Børsmelding – Regnskapsmelding

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

– 2018 har vært preget av viktige leveranser i transformasjonen vår: Nordea er nå en mer fokusert, enklere og mer motstandsdyktig bank med hovedkontor i bankunionen, og som følge av betydelige investeringer har vi en vesentlig forbedret plattform for risikostyring og compliance. Vi leverer i tråd med planene for kostnadseffektivisering, kredittkvaliteten holder seg sterk, og balansen er solid. Vi er dermed klare for å lede banken gjennom syklusen på en god måte.  

Samtidig er ikke resultatet for 2018 på det nivået vi vil det skal være. Inntektsutviklingen er utfordrende og drives av press på marginene innen utlån til personkunder, svak volumvekst og press på inntekter fra sparing og market making-aktiviteter. Mot slutten av året stabiliserte marginene seg, men de vanskelige markedsforholdene i fjerde kvartal hadde ytterligere negativ innvirkning på inntektene våre fra kapitalforvaltning og netto resultat på poster til virkelig verdi. 

Prioriteringene våre for 2019 er helt tydelige. Nå har vi et godt utgangspunkt for å trappe opp kundesatsningen vår og øke forretningsvolumet, samtidig som vi fortsetter å øke den strukturelle kostnadseffektiviteten. Nå handler det om gjennomføringen. 

Styret i Nordea Bank kommer til å foreslå et utbytte per aksje på EUR 0,69. 

Året 2018 mot året 2017 (fjerde kvartal 2018 mot fjerde kvartal 2017)  

 • Netto renteinntekter EUR 4324m, –7 %; –5 % i lokal valuta (2 %, 3 % i lokal valuta)  
 • Samlede driftsinntekter EUR 9005m, –5 %; –3 % i lokal valuta (–6 %, –4 % i lokal valuta)  
 • Samlede kostnader EUR 4879m, –4 %; –2 % i lokal valuta (2 %, 3 % i lokal valuta) 
 • Resultat før tap på utlån EUR 4126m, –6 %; –4 % i lokal valuta (–17 %, –16 % i lokal valuta) 
 • Netto tap på utlån EUR 173m, –53 %; –51 % i lokal valuta (–58 %, –57 % i lokal valuta) 
 • Driftsresultat EUR 3953m, –1 %; 1 % i lokal valuta (–13 %, –13 % i lokal valuta) 
 • Ren kjernekapitaldekning 15,5 % mot 19,5 % (15,5 % mot 19,5 %)  
 • Kostnader i forhold til inntekter 54 % mot 54 % (66 % mot 61 %)  
 • Tap i forhold til utlån på 7 basispunkter mot 12 basispunkter (5 basispunkter mot 9 basispunkter) 
 • Avkastning på egenkapitalen 9,7 % mot 9,5 % (6,1 % mot 7,7 %) 
 • Resultat per aksje, utvannet EUR 0,76 mot EUR 0,75 (EUR 0,12 mot EUR 0,15) 

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 4. kv. 2018: DKK 7,4533, NOK 9,6033 og SEK 10,2608.
 
Utsikter

Viktige faktorer for utsiktene

I hele Nordea intensiverer vi innsatsen vår for å øke forretningsvolumet, og hvert forretningsområde har identifisert en rekke initiativer som skal styrke verdien for kundene og øke inntektene. Eksempler på dette er investeringer i Private Banking i Norge og Sverige, oppkjøpet av Gjensidige Bank, nye distribusjonskanaler i Asset Management og Wholesale Banking og tydelige planer for å gjenvinne boliglånvolumer, der vi allerede begynner å se resultater.  

De viktigste faktorene bak den strukturelle kostnadseffektiviteten er økt bruk av automatisering og robotics, den pågående satsingen i Polen og Estland og outsourcing av Group Technologys stormaskindrift til IBM. Vi forenkler også ved å harmonisere våre produkter og tjenester og utnytte stordriftsfordeler ved å fortsette med å slå sammen felles enheter, for eksempel globale virksomheter og tjenester. Når alt kommer til alt, er det gjennomføringen det handler om nå. 

Kostnader

I 2021 forventer vi at kostnadene med uforandrede valutakurser blir omtrent 3 % lavere enn i 2018, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018*, og for kontantkostnadene forventes det i samme periode en reduksjon på 5–10 %, med uforandrede valutakurser.  

Kostnadene for 2019 forventes å være lavere sammenlignet med 2018, med uforandrede valutakurser, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018 og 2019**, og de samlede kontantkostnadene forventes i samme periode å være lavere, med uforandrede valutakurser. 

*EUR 141m i nedskriving av goodwill i 2018 relatert til Russland 
**EUR 141m i nedskriving av goodwill relatert til Russland og ca. EUR 90m i 2019 relatert til salg av Luminor-aksjer og oppkjøp av Gjensidige Bank 

Kredittkvalitet

Forventningene våre for de neste kvartalene er at netto tap vil holde seg lave og rundt gjennomsnittsnivået for 2018. 

Kapitalpolicy

På bakgrunn av implementeringen av overgangsordninger avtalt med Den europeiske sentralbanken som følge av Nordeas flytting til bankunionen og ambisjonen om å opprettholde samme nominelle kapitalbuffer besluttet Nordeas styre å justere konsernets kapitalpolicy på sitt møte 5. februar 2019, slik at den gjenspeiler overgangskapitalregimet. Kapitalbufferen er justert fra 50–150 basispunkter til 40–120 basispunkter. Dette er i hovedsak en teknisk justering, og derfor forblir kapitalbufferen i stor grad uendret i nominelle beløp i EUR. Nåværende størrelse på kapitalbufferen er omtrent EUR 2,5 mrd (160 basispunkter). Ambisjonen er å oppnå en årlig økning av utbyttet per aksje, samtidig som en sterk kapitalposisjon opprettholdes i tråd med kapitalpolicyen. 

Du finner den fullstendige rapporten på engelsk på nettstedet vårt via lenken nedenfor.
Nordea Group Q4 and FY 2018 Report

Årsrapporten for 2018, inkludert styrets rapport og det reviderte årsregnskapet, vil bli publisert i uke 9. Årsrapporten vil være tilgjengelig på www.nordea.com/ir

For mer informasjon: 
Casper von Koskull, konsernsjef, +358 503 821 391        Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15              Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, Nordea i Norge, +47 408 82 373

Informasjonen i denne børsmeldingen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 06.30 CET 6. februar 2019. 

Documents