Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea utsteder konvertible obligasjoner som utgjør annen godkjent kjernekapital

Børsmelding | 20-03-2019 07:00

Nordea Bank Abp – Børsmelding – Annen informasjon offentliggjort etter børsens regler

SKAL IKKE OFFENTLIGGJØRES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA ELLER ANDRE JURISDIKSJONER DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG.

Nordea Bank Abp annonserte i dag prissettingen av US$ 1 250 000 000 i form av Fixed Rate Reset Perpetual Non-Call March 2026 konvertible obligasjoner som utgjør annen godkjent kjernekapital («instrumentene»), og som utstedes under Nordeas Global Medium-Term Note Programme. Instrumentene med evig løpetid har fastrente med rentejusteringsdager og er konvertible. Første innfrielsesdag for Nordea er i mars 2026. Instrumentene utgjør annen godkjent kjernekapital (AT1) og utstedes for å opprettholde Nordeas sterke kapitalposisjon og dra nytte av gunstige markedsforhold.

Instrumentene vil bli utstedt til en emisjonskurs på 100 prosent og har en kupongrente på 6,625 prosent frem til første rentejusteringsdag 26. mars 2026. Deretter justeres renten på nytt hvert femte år. Instrumentene er evigvarende med første innfrielsesdag for Nordea i mars 2026. Hvis Nordeas rene kjernekapitaldekning (enten på individuelt nivå eller konsolidert konsernnivå) faller under 5,125 prosent, konverteres instrumentene automatisk til aksjer i Nordea Bank Abp. Utstedelsen er en del av Nordeas vanlige kapitalstyring. 

Emisjonen av instrumentene, som formidles på privat basis i de internasjonale kapitalmarkedene, er fulltegnet. Oppgjørsdatoen for emisjonen er 26. mars 2019. Nordea vil søke om at instrumentene skal bli notert på Global Exchange Market på den irske børsen Euronext Dublin.

For mer informasjon:
Andreas Larsson, leder av Debt Investor Relations, +46 709 70 75 55
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea Norge, +47 997 67 996

Informasjonen i denne børsmeldingen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 07.00 CET 20. mars 2019. 

DISCLAIMER

Distribusjon av denne børsmeldingen kan være underlagt restriksjoner som følger av lov, og personer som kommer i besittelse av ethvert dokument eller øvrig informasjon som det refereres til her, bør undersøke og ta hensyn til slike restriksjoner. Denne børsmeldingen er ikke rettet mot, og er ikke tenkt distribuert til eller bli brukt av, fysiske eller juridiske personer i jurisdiksjoner hvor slik distribusjon eller bruk strider mot lov eller forskrift eller som forutsetter registrering i den aktuelle jurisdiksjonen. Denne børsmeldingen er ikke ment som et tilbud om å selge eller som en oppfordring til å gi tilbud om å kjøpe instrumentene eller andre verdipapirer, og det skal ikke gis tilbud, oppfordres til tilbud om eller salg av instrumentene eller andre verdipapirer i noen land eller andre jurisdiksjoner der dette er ulovlig.  

Denne børsmeldingen skal ikke publiseres eller distribueres, direkte eller indirekte, i eller til USA og er ikke ment som et tilbud om salg av verdipapirer i USA. Instrumentene har ikke blitt, og vil ikke bli, registrert i henhold til den amerikanske verdipapirloven United States Securities Act of 1933 («verdipapirloven»). De skal dermed ikke tilbys eller selges i USA med mindre unntak i verdipapirloven tillater dette, eller om transaksjonen ikke omfattes av denne loven. Kjøp av verdipapirer vil ikke bli tilbudt offentlig i USA.  

Det verken har blitt eller vil bli godkjent et prospekt i Storbritannia med tanke på instrumentene. Denne børsmeldingen retter seg kun mot (i) personer utenfor Storbritannia (ii) profesjonelle investorer som faller innenfor definisjonen i artikkel 19(5) av den britiske forskriften Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 («FSMO») eller (iii) kapitalsterke selskaper og andre personer som i henhold til gjeldende lov har rett til å motta slik informasjon, i henhold til artikkel 49(2) (a) til (d) i FSMO (alle slike personer nevnt i (i), (ii) og (iii) kalles nedenfor samlet for «relevante personer»). All investeringsaktivitet som denne børsmeldingen kan knyttes til, er kun tilgjengelig for relevante personer, og eventuelle invitasjoner, tilbud eller avtaler om å bli med i slike investeringsaktiviteter vil kun skje med relevante personer. Personer som ikke er en relevant person, skal ikke handle ut fra eller stole på denne børsmeldingen eller innholdet i den.

Kun profesjonelle kunder / kvalifiserte motparter i henhold til MiFID II / Ingen PRIIP-nøkkelinformasjonsdokumenter / Det britiske finanstilsynets restriksjon om betingede konvertibler – Produsentens målmarked (produktkontrollkravet i henhold til MIFID II) er kun kvalifiserte motparter og profesjonelle kunder (alle distribusjonskanaler). Det er ikke utarbeidet et PRIIP-nøkkelinformasjonsdokument (KID) siden produktet ikke er tilgjengelig for ikke-profesjonelle kunder i EØS. Ingen salg til ikke-profesjonelle kunder, i henhold til definisjonen i MiFID II. 
     
   
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents