Resultatet for 1. kvartal 2019

Børsmelding | 30-04-2019 06:30

Nordea Bank Abp – Innsideinformasjon – Delårsrapport (1. kv. og 3. kv.)

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

– Tiltakene vi har iverksatt de siste kvartalene, gjør at vi nå ser noen gode tegn på økt forretningsvolum, selv om utlånsmarginene fortsatt er under press og handelsklimaet for market making er utfordrende.

De rapporterte inntektene er i stor grad uforandret sammenlignet med forrige kvartal, mens inntekter ekskludert poster som påvirker sammenlignbarhet, økte med 4 %. Rapporterte kostnader økte med 5 %, men justert for resolusjonsavgifter i dette kvartalet og ekskludert poster som påvirker sammenlignbarhet, gikk de ned med 7 %.

Prioriteringene våre er tydelige – å øke forretningsvolumet samtidig som vi reduserer de strukturelle kostnadene. Vi jobber aktivt med begge disse prioriteringene.

Dette kvartalet har det pågått en intens debatt om ulike saker knyttet til hvitvasking («AML»). Dette er et sammensatt og omfattende problem i samfunnet, og vi tar ansvaret vårt på alvor. Vi har tidligere uttalt at vi forventer å bli bøtelagt i Danmark på grunn av tidligere mangelfulle rutiner knyttet til hvitvasking, og derfor setter vi av EUR 95m til saker knyttet til hvitvasking. Fra 2016 til 2018 har vi investert mer enn EUR 700m i å styrke innsatsen vår innenfor risiko og compliance. Vi er overbevist om at kvaliteten på complianceplattformen vår er bedre nå, og at vi er en trygg og pålitelig partner. 

Første kvartal 2019 mot første kvartal 2018 (første kvartal 2019 mot fjerde kvartal 2018):  

  • Netto renteinntekter EUR 1056m, –5 %; –4 % i lokal valuta (–8 %, –7 % i lokal valuta)  
  • Samlede driftsinntekter EUR 2115m, –11 %; –10 % i lokal valuta (0 %, 0 % i lokal valuta)  
  • Samlede driftsinntekter ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet1 EUR 2115m, –6 %; –4 % i lokal valuta (4 %, 4 % i lokal valuta)  
  • Samlede driftskostnader EUR 1452m, 6 %; 7 % i lokal valuta2 (5 %, 5 % i lokal valuta) 
  • Samlede driftskostnader ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet EUR 1357m, –1 %; 0 % i lokal valuta (9 %, 10 % i lokal valuta) 
  • Resultat før tap på utlån EUR 663m, –34 %; –33 % i lokal valuta (–10 %, –9 % i lokal valuta) 
  • Netto tap på utlån EUR 42m, 5 %; 5 % i lokal valuta (40 %, 40 % i lokal valuta) 
  • Driftsresultat EUR 621m, –36 %; –35 % i lokal valuta (–12 %, –11 % i lokal valuta) 
  • Ren kjernekapitaldekning 14,6 % mot 19,8 % (14,6 % mot 15,5 %)  
  • Kostnader ift. inntekter 69 % mot 58 % (69 % mot 65 %)  
  • Kostnader ift. inntekter ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet2 64 % mot 61 % (64 % mot 61 %)  
  • Tap i forhold til utlån på 7 basispunkter mot 7 basispunkter (7 basispunkter mot 5 basispunkter) 
  • Avkastning på egenkapital 5,5 % mot 9,0 % (5,5 % mot 6,3 %) 
  • Avkastning på egenkapital med periodiserte resolusjonsavgifter 7,4 % mot 10,5 % (7,4 % mot 5,8 %) 
  • Avkastning på egenkapital ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet[1],[2] 6,7 % mot 7,7 % (6,7 % mot 7,1 %) 
  • Resultat per aksje, utvannet EUR 0,10 mot EUR 0,18 (EUR 0,10 mot EUR 0,13) 

Valutakurser brukt for resultatregnskapet i 1. kv. 2019: DKK 7,4636, NOK 9,7459 og SEK 10,4181.
[1] Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 4. kv. 2018: Gevinst på EUR 50m fra revalueringen av Euroclear, EUR 38m etter skatt, og gevinst på EUR 36m knyttet til salg av Nordea Ejendomme. 1. kv. 2018: Gevinst på EUR 135m fra oppdatering av verdsettelsesmodell i Danmark, EUR 105m etter skatt. 
[2] Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 1. kv. 2019: Ikke fradragsberettigede kostnader på EUR 95m knyttet til avsetninger for AML-saker.  
I 4. kv. 2018: Tap på EUR 141m fra nedskriving av goodwill i Russland.

Resultatregnskap 
               
  1. kv  4. kv    Lokal   1. kv    Lokal  
  2019  2018  Endr. %  val. %  2018  Endr. %  val. % 
EURm               
Netto renteinntekter  1056  1142  –8  –7  1116  –5  –4 
Netto gebyr- og provisjonsinntekter  737  720  770  –4  –3 
Netto resultat på poster til virkelig verdi  264  182  45  41  441  –40  –40 
Resultat fra tilknyttede selskaper og joint               
ventures vurdert etter egenkapitalmetoden  14  15      28     
Andre driftsinntekter  44  60  –27  –25  23  91  96 
Sum driftsinntekter  2115  2119  0  0  2378  –11  –10 
               
Personalkostnader  –718  –744  –3  –3  –798  –10  –9 
Andre utgifter  –594  –390  52  53  –503  18  20 
Avskrivning, amortisering og nedskrivning               
på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  –140  –250  –44  –44  –71  97  99 
Sum driftskostnader  –1452  –1384  5  5  –1372  6  7 
               
Resultat før tap på utlån  663  735  –10  –9  1006  –34  –33 
               
Netto tap på utlån  –42  –30  40  40  –40 
Driftsresultat  621  705  –12  –11  966  –36  –35 
               
Skattekostnad  –178  –200  –11  –11  –229  –22  –21 
Resultat for perioden   443  505  –12  –11  737  –40  –39 
               
Forretningsvolum, nøkkelposter[1] 
               
  31. mar  31. des    Lokal   31. mar    Lokal  
  2019  2018  Endr. %  val. %  2018  Endr. %  val. % 
EURmrd               
Utlån til kunder  325,6  308,3  5,6  5,5  310,9  4,7  5,0 
Lån til kunder ekskl. gjenkjøpsavtaler  300,6  291,6  3,1  3,0  287,5  4,6  4,9 
Innskudd og lån fra kunder  176,3  165,0  6,9  6,9  174,0  1,3  1,3 
Innskudd fra kunder ekskl. gjenkjøpsavtaler  166,6  160,2  4,0  4,0  161,0  3,5  3,4 
Samlede eiendeler  590,2  551,4  7,0    580,2  1,7   
Midler til forvaltning  300,2  282,6  6,2    320,1  –6,2   
Egenkapital  30,5  32,9  –7,3    31,0  –1,6   
               
Nøkkeltall[2] 
               
  1. kv  4. kv      1. kv     
  2019  2018  Endr. %    2018  Endr. %   
Resultat per aksje, utvannet, EUR  0,10  0,13  –23    0,18  –44   
Resultat per aksje, løpende 12 mnd. til slutten av perioden, EUR  0,68  0,76  –11    0,72  –6   
Aksjekurs[1], EUR  6,80  7,30  –7    8,66  –21   
Samlet avkastning til aksjonærene, %  3,3  –17,5      –3,9     
Resultat per aksje[1], EUR  7,55  8,15  –7    7,63  –1   
Potensielt utestående aksjer[1], millioner  4050  4050    4050   
Vektet gjennomsnittlig antall utvannede aksjer, millioner  4033  4037    4038   
Avkastning på egenkapital, %  5,5  6,3      9,0     
Avkastning på egenkapital ekskl. immaterielle eiendeler %  6,4  7,2      10,2     
Avkastning på risikovektede eiendeler, %  1,1  1,3      2,4     
Avkastning på egenkapital med periodiserte resolusjonsavgifter, %  7,0  5,9      10,2     
Kostnader i % av inntekter  69  65      58     
Kostnader i % av inntekter med periodiserte resolusjonsavgifter  61  67      52     
Tap i forhold til utlån, basispunkter[4]  40     
Ren kjernekapitaldekning[1],[4],[5], %  14,6  15,5      19,8     
Kjernekapitaldekning[1],[4],[5], %  17,1  17,3      22,2     
Kapitaldekning[1],[4],[5], %  19,5  19,9      25,2     
Kjernekapital[1],[4], EURmrd  27,8  27,0    27,3   
Risikovektede eiendeler[4], EURmrd  163  156    123  33   
Antall medarbeidere (årsverk)[1]  29284  28990    30082  –3   
Økonomisk kapital[1], EURmrd  28,2  26,6    26,2   
[1] Slutten av perioden. 
[2] Se www.nordea.com/en/investor-relations/ for mer detaljert informasjon angående nøkkeltall definert som alternative resultatmålinger. 
[3] Inkluderer utlån til kunder rapportert under Assets held for sale i Q1 2018 (på engelsk). 
[4] Inkluderer resultatet for perioden. 
[5] Endringer i gjeldende kapitalkravregime (se kapitlet Other information (på engelsk) for mer informasjon). 
                 

Utsikter

Viktige faktorer for utsiktene
I hele Nordea intensiverer vi innsatsen vår for å øke forretningsvolumet, og hvert forretningsområde har identifisert en rekke initiativer som skal styrke verdien for kundene og øke inntektene. Eksempler på dette er investeringer i Private Banking i Norge og Sverige, oppkjøpet av Gjensidige Bank, nye distribusjonskanaler i Asset Management og Wholesale Banking og tiltak for å gjenvinne boliglånsvolumer, der vi allerede begynner å se resultater.  

De viktigste faktorene bak den strukturelle kostnadseffektiviteten er økt bruk av automatisering og robotics, den pågående satsingen i Polen og Estland og outsourcing av Group Technologys stormaskindrift til IBM. Vi forenkler også ved å harmonisere våre produkter og tjenester og utnytte stordriftsfordeler ved å fortsette med å slå sammen felles enheter, for eksempel globale virksomheter og tjenester. 

Kostnad
I 2021 forventer vi at kostnadene med uforandrede valutakurser blir omtrent 3 % lavere enn i 2018, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018[1]. For kontantkostnadene forventes det i samme periode en reduksjon på opptil 10 %, med uforandrede valutakurser.  

Kostnadene for 2019 forventes å være lavere sammenlignet med 2018, med uforandrede valutakurser, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018 og 2019[2], og de samlede kontantkostnadene forventes i samme periode å være lavere, med uforandrede valutakurser. 

[1] Nedskriving av goodwill på EUR 141m i 4. kv. 2018 
[2] Justert for nedskrivingen av goodwill på EUR 141m i 2018, transaksjonskostnader på EUR 90m i 2019, høyere resolusjonsavgifter i 2019 og avsetning av EUR 95m i 1. kv. 2019 

Kredittkvalitet
Forventningene våre for de neste kvartalene er at netto tap vil holde seg lave og rundt gjennomsnittsnivået for 2018. 

Kapitalpolicy
På bakgrunn av implementeringen av overgangsordninger avtalt med Den europeiske sentralbanken som følge av Nordeas flytting til bankunionen og målet om å opprettholde samme nominelle kapitalbuffer, er kapitalbufferen justert fra 50–150 basispunkter til 40–120 basispunkter. Dette er i hovedsak en teknisk justering, og derfor forblir kapitalbufferen i stor grad uendret i nominelle beløp i EUR. Nåværende størrelse på kapitalbufferen er omtrent EUR 2,2 mrd (130 basispunkter). Nordeas mål er å oppnå en årlig økning av utbyttet per aksje, samtidig som en sterk kapitalposisjon opprettholdes i tråd med kapitalpolicyen. 

Du finner den fullstendige rapporten på engelsk på nettstedet vårt via lenken nedenfor.
Nordea Group Q1 2019 Report

For mer informasjon: 

Casper von Koskull, konsernsjef, +358 503 821 391   Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377 
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15   Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, Nordea i Norge, +47 408 82 373  
Resultatet for siste kvartal  

Informasjonen i denne børsmeldingen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 06:30 CET 30. april 2019. 
    
  
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.  

Documents