Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Engangsposter med betydelig negativ innvirkning på resultatet for tredje kvartal, og nye utsikter annonsert

Børsmelding | 24-10-2019 06:20

Nordea Bank Abp – Innsideinformasjon

Nedskrivning av kapitaliserte IT-systemer, omstruktureringsavsetning og avsetning til tap på utlån

I forbindelse med godkjenning av delårsrapporten for tredje kvartal 2019 har styret i dag godkjent flere engangsposter som har en betydelig negativ innvirkning på konsernets resultat for tredje kvartal. Driftsunderskuddet for tredje kvartal på EUR 421m omfatter engangsposter på til sammen EUR 1,3mrd, som består av en nedskrivning av immaterielle IT-eiendeler på EUR 735m, en omstruktureringsavsetning på EUR 204m, ytterligere avsetning for tap på utlån på EUR 282m og en kostnad knyttet til salget av Luminor-aksjer på EUR 75m.

Nordea har utformet en ny forretningsplan med nye økonomiske mål, oppdaterte forretningsplaner for hvert forretningsområde og ytterligere konsolidering til en global IT-plattform, noe som utløste en full nedskrivningstest av Nordeas kapitaliserte IT-systemer og en evaluering av fremtidige omstruktureringsbehov. Resultatet av nedskrivningstesten er en nedskrivning av IT-systemer på EUR 735m. Videre forventes det at den nye forretningsplanen vil føre til videre nedbemanning med påfølgende sluttpakker, som har utløst bokføring av en omstruktureringsavsetning på EUR 204m i tredje kvartal 2019.

Som oppgitt i delårsrapporten for andre kvartal 2019 vurderer Nordea det slik at den rapporterte avsetningen til tap på utlån i tilstrekkelig grad gjenspeiler den faktiske kredittrisikoen i låneporteføljen, og at prognosen for fremtidige kredittrisikoer er stabil. Etter samtaler med Den europeiske sentralbanken har Nordea, som et tegn på mer dempede prognoser i enkelte bransjer i tredje kvartal, besluttet å øke tapsavsetningen med totalt EUR 229m. I tillegg har Nordea evaluert sine kollektive avsetningsmodeller, og oppdateringen av modeller i tredje kvartal 2019 genererer en økning i samlede avsetninger på EUR 53m.

Kostnaden knyttet til salget av Luminor-aksjer på EUR 75m gjelder fullføringen av transaksjonen, som kommunisert i en pressemelding 30. september 2019

Rapporten for tredje kvartal 2019 vil bli publisert 24. oktober 2019 ca. kl. 06.30 CET.

Utsikter

Hovedprioriteringer for å lykkes og oppnå de økonomiske målene
Nordeas nye plan vil i betydelig grad forbedre prestasjonene gjennom styrket kundefokus og forbedret driftseffektivitet samt kostnadsreduksjon og tiltak som øker inntektene.

Nordeas nye økonomiske mål for 2022 er

  • en avkastning på egenkapitalen på over 10 %
  • et forhold mellom kostnader og inntekter på 50 %

Kostnader

Nytt: For 2020 forventer Nordea at de samlede kostnadene vil være under EUR 4,7mrd med videre planlagte netto kostnadsreduksjoner etter 2020.
Kostnadene for 2019 forventes å være lavere sammenlignet med 2018, med uforandrede valutakurser, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018 og 20192 og endringer i resolusjonsavgifter. De samlede kontantkostnadene forventes å være lavere i samme periode, med uforandrede valutakurser.

Tidligere: Vi forventer at kostnadene for 2021, med uforandrede valutakurser, vil være omtrent 3 % lavere enn i 2018, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 20181. Når det gjelder kontantkostnadene forventes det i samme periode en reduksjon på opptil 10 %, med uforandrede valutakurser.
Kostnadene for 2019 forventes å være lavere sammenlignet med 2018, med uforandrede valutakurser, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018 og 20192, og de samlede kontantkostnadene forventes å være lavere i samme periode, med uforandrede valutakurser.

1Nedskrivning av goodwill på EUR 141m i fjerde kvartal 2018.
2Justert for nedskrivning av goodwill på EUR 141m i 2018, transaksjonskostnader på EUR 90m i 2019, avsetning på EUR 95m i 1. kvartal 2019, IT-nedskriving på EUR 735m og en omstruktureringskostnad på EUR 204m.

Kapitalpolicy

Nytt: Kapitalbuffer på 150–200 basispunkter over det lovpålagte kravet til kjernekapitaldekning, gjelder fra 1. januar 2020.

Tidligere: Kapitalbuffer på 40–120 basispunkter over det lovpålagte kravet til kjernekapitaldekning.

Utbyttepolicy

Nytt: Et utdelingsforhold på 60–70 % fra 2020. Nordea vil kontinuerlig evaluere muligheten for å bruke tilbakekjøp av aksjer som et verktøy til fordeling av overskuddkapital. For 2019 er Nordeas mål et utbytte på EUR 0,4 per aksje.

Tidligere: Nordea har som mål å oppnå en årlig økning av utbytte per aksje, samtidig som vi opprettholder en sterk kapitalposisjon i tråd med kapitalpolicyen.

Kredittkvalitet

Nytt: Nordeas forventninger for de neste kvartalene er at nettotap vil være lave og ligge rundt gjennomsnittsnivået for 2018. De makroøkonomiske prognosene er imidlertid noe mer usikre.

Tidligere: Nordeas forventninger for de neste kvartalene er at nettotap vil holde seg lave og ligge rundt gjennomsnittsnivået for 2018.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Informasjonen i denne børsmeldingen er i overensstemmelse med EUs forordning om markedsmisbruk og ble offentliggjort av kontaktpersonen over kl. 07.20 EET (06.20 CET) den 24. oktober 2019.

 
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den ledende banken i Norden. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents