Resultat for 1. kvartal 2020

Børsmelding | 29-04-2020 06:30

Nordea Bank Abp – Delårsrapport (1. kv. og 3. kv.)

Konsernsjef Frank Vang-Jensens kommentar til resultatet:

– I første kvartal 2020 ble vi vitne til det globale utbruddet av covid-19, som berører oss alle. Pandemien har utviklet seg til en samfunnskrise og økonomisk krise som vil få alvorlige økonomiske følger og kan føre til strukturelle endringer i samfunnet på lang sikt. Det er positivt at de nordiske regjeringene og myndighetene raskt tok pandemien på alvor gjennom å vedta en rekke tiltak for å begrense konsekvensene for samfunnet. Selv om vi ser tegn på at noen land så smått begynner å åpne opp, er det fortsatt stor usikkerhet rundt hvor langvarige og hvor omfattende de økonomiske konsekvensene av covid-19 blir, og det er for tidlig å forutsi hvilken form opphentingen kommer til å ta.

Fokuset for tiltakene vi iverksetter, er at vi skal gjøre alt vi kan for å støtte kundene våre, sørge for at medarbeiderne våre er trygge, og sikre driftskontinuitet. Vi tilbyr for eksempel avdragsfrie perioder, og vi har mottatt mer enn 60 000 søknader fra kundene våre. Bare i mars fikk vi forespørsler om kreditt tilsvarende mer enn 13 milliarder euro fra bedriftskundene våre. Mer enn 70 % av medarbeiderne våre jobber hjemmefra nå, som gjør at vi kan ha full drift gjennom denne krisen og opprettholde et høyt aktivitetsnivå, til tross for midlertidig stengte bankkontorer i noen av hjemmemarkedene våre. Jeg er stolt over det gode arbeidet og den ekstraordinære innsatsen medarbeiderne våre har lagt ned for å støtte kundene våre og samfunnene i denne vanskelige tiden.

Til tross for utfordrende markedsforhold følger vi planene om å nå de økonomiske målene våre, og jeg er fornøyd med resultatet dette kvartalet. Vi leverer et solid resultat med en økning i netto renteinntekter på 5 % og en økning i netto gebyr- og provisjonsinntekter på 4 % sammenlignet med første kvartal 2019. 

Totalt sett gikk inntektene ned med 5 % fordi netto resultat på poster til virkelig verdi ble negativt påvirket av uroen på finansmarkedene den siste tiden. Vi leverer i samsvar med kostnadsplanene våre. Kostnadene ble redusert med 8 %, noe som ga en uendret verdi for kostnader i forhold til inntekter på 57 %.

I løpet av de siste årene har vi redusert risikoen i balanseregnskapet vårt betydelig, og vi har fortsatt fokus på kredittkvaliteten til den eksisterende låneporteføljen vår og nye forretningsmuligheter. Porteføljen vår er godt diversifisert med lav eksponering mot bransjer som forventes å bli direkte berørt av covid-19. Netto nedskrivninger for tap på utlån utgjorde 154m euro dette kvartalet. Av dette var 120m euro en ekstra avsetning etter en vurdering fra ledelsen om å ta høyde for en sannsynlig snarlig økning i tap på utlån.
Nordea har nå en samlet avsetning på 327m euro som følge av vurderinger fra ledelsen, som bidrar til en samlet avsetning på 2,4mrd euro.

Likviditetsdekningsgraden vår økte til 182 %, og den rene kjernekapitaldekningen er fortsatt høy på 16 %, det vil si 5,8 % over gjeldende lovkrav.

Vi står fast på at vi skal levere på de økonomiske målene våre for 2022. Det er for tidlig å trekke konklusjoner om de økonomiske konsekvensene av covid-19, men vi er klare til å iverksette tiltak over tid for å begrense dem. De umiddelbare prioriteringene våre er tydelige: Vi skal fortsette å støtte kundene våre, vi skal sørge for at medarbeiderne våre er trygge, og vi skal sikre driftskontinuiteten i disse ekstraordinære tidene.

Resultat for 1. kvartal 2020 mot 1. kvartal 2019

Netto renteinntekter EUR 1 109m, 5 %
Samlede driftsinntekter EUR 2 001m, –5 %
Samlede driftskostnader EUR –1 248m, –14 % (–8 %)1
Netto tap på utlån EUR –154m, 267 %
Driftsresultat EUR 599m, –4 % (–16 %)1
Ren kjernekapitaldekning2,3,4 16,0 % mot 14,6 %
Kostnader i forhold til inntekter 62 % mot 69 % (62 % mot 64 %)1
Kostnader i forhold til inntekter5 57 % mot 57 %
Netto tap i forhold til utlån, avskrevet kostnad 26 basispunkter mot 7 basispunkter
Avkastning på egenkapitalen 5,9 % mot 5,5 %
Avkastning på egenkapitalen5 7,1 % mot 8,1 %

Resultat for 1. kvartal 2020 mot 4. kvartal 2019

Netto renteinntekter EUR 1 109m, 0 %
Samlede driftsinntekter EUR 2 001m, –13 % (–7 %)1
Samlede driftskostnader EUR –1 248m, 6 %
Netto tap på utlån EUR –154m, 51 %
Driftsresultat EUR 599m, –41 % (–32 %)1
Ren kjernekapitaldekning2,3,4 16,0 % mot 16,3 % 
Kostnader i forhold til inntekter 62 % mot 51 % (62 % mot 55 %)1
Kostnader i forhold til inntekter5 57 % mot 57 %
Netto tap i forhold til utlån, avskrevet kostnad 26 basispunkter mot 17 basispunkter
Avkastning på egenkapitalen 5,9 % mot 9,9%
Avkastning på egenkapitalen5 7,1 % mot 7,6%

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 1. kvartal 2020: DKK 7,4714, NOK 10,4678 og SEK 10,6603.
1 Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet (se side 6 i rapporten for 1. kvartal 2020 (på engelsk) for mer informasjon).
2 Slutten av perioden.
3 Endringer i gjeldende kapitalkravregime (se kapitlet Other information i rapporten for 1. kvartal 2020 (på engelsk) for mer informasjon).
4 Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte.
5 Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet (se side 6 i rapporten for 1. kvartal 2020 (på engelsk) for mer informasjon) og med avskrevne resolusjonsavgifter.
 

Resultatregnskap

1. kv 1. kv Endr 4. kv Endr
2020 2019 % 2019 %
EURm
Netto renteinntekter 1 109 1 056 5 1 108 0
Netto gebyr- og provisjonsinntekter 765 737 4 775 -1
Netto resultat på poster til virkelig verdi 109 264 -59 266 -59
Resultatet fra tilknyttede selskaper og joint
ventures vurdert etter egenkapitalmetoden -2 14 -1
Andre driftsinntekter 20 44 -55 146 -86
Sum driftsinntekter 2 001 2 115 -5 2 294 -13
Personalkostnader -699 -718 -3 -648 8
Andre utgifter -419 -594 -29 -375 12
Avskriving, amortisering og nedskriving
på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -130 -140 -7 -156 -17
Sum driftskostnader -1 248 -1 452 -14 -1 179 6
Resultat før tap på utlån 753 663 14 1 115 -32
Netto tap på utlån -154 -42 -102 51
Driftsresultat 599 621 -4 1 013 -41
Skattekostnad -139 -178 -22 -263 -47
Resultat for perioden 460 443 4 750 -39
Forretningsvolum, nøkkelposter1
31. mar 31. mar Endr 31. des Endr
2020 2019 % 2019 %
EURmrd
Utlån til kunder 324,0 325,6 0 322,7 0
Utlån til kunder, ekskl. gjenkjøpsavtaler 295,1 300,6 -2 303,9 -3
Innskudd og lån fra kunder 174,0 176,3 -1 168,7 3
Innskudd fra kunder, ekskl. gjenkjøpsavtaler 169,2 166,6 2 166,4 2
Samlede eiendeler 600,4 590,2 2 554,8 8
Midler til forvaltning 280,4 300,5 -7 324,7 -14
Egenkapital 31,5 30,5 3 31,5 0
Nøkkeltall2
1. kv 1. kv Endr 4. kv Endr
2020 2019 % 2019 %
Resultat per aksje, utvannet, EUR 0,11 0,10 10 0,19 -42
Resultat per aksje, løpende 12 mnd. til slutten av perioden, EUR 0,38 0,68 -44 0,38 0
Aksjekurs1, EUR 5,13 6,80 -25 7,24 -29
Samlet avkastning til aksjonærene, % -25,6 3,3 18,7
Resultat per aksje1, EUR 7,79 7,55 3 7,80 0
Potensielt utestående aksjer1, millioner 4 050 4 050 0 4 050 0
Vektet gjennomsnittlig antall utvannede aksjer, millioner 4 038 4 033 0 4 039 0
Avkastning på egenkapital, % 5,9 5,5 9,9
Avkastning på egenkapital ekskl. immaterielle eiendeler , % 6,7 6,4 11,3
Avkastning på risikovektede eiendeler, % 1,2 1,1 2,0
Avkastning på egenkapital med periodiserte resolusjonsavgifter , % 7,1 7,0 9,4
Kostnader i % av inntekter 62 69 51
Kostnader i % av inntekter med periodiserte resolusjonsavgifter 57 61 54
Tap i forhold til utlån, basispunkter 26 7 271 17 53
Ren kjernekapitaldekning1,4,5, % 16,0 14,6 16,3
Kjernekapitaldekning1,3,4, % 17,8 17,1 18,3
Kapitaldekning1,3,4, % 20,2 19,5 20,8
Kjernekapital1,3, EURmrd 27,1 27,8 -2 27,5 -1
Risikovektede eiendeler3, EURmrd 152 163 -7 150 1
Antall medarbeidere (årsverk)1 28 292 29 284 -3 29 000 -2
Økonomisk kapital1, EURmrd 25,8 28,2 -9 25,7 0

1 Slutten av perioden.
2 Se https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports
for mer detaljert informasjon angående nøkkeltall definert som alternative resultatmålinger.
3 Inkluderer resultatet for perioden.
4 Endringer i gjeldende kapitalkravregime (se kapitlet Other information i rapporten for 1. kvartal 2020 (på engelsk) for mer informasjon).
5 Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte.

 
Utsikter

Hovedprioriteringer for å lykkes og nå de økonomiske målene
Nordeas forretningsplan har fokus på tre hovedprioriteringer for å kunne nå de økonomiske målene for 2022: 1) optimalisere driftseffektiviteten, 2) gjennomføre tiltak som øker inntekten, og 3) skape positive kundeopplevelser.

Økonomiske mål 2022
Nordeas økonomiske mål for 2022 er:

  • en avkastning på egenkapitalen på over 10 %
  • et forhold mellom kostnader og inntekter på 50 %

Kostnader
I 2020 forventer Nordea at de samlede kostnadene vil være under EUR 4,7 mrd. med videre planlagte netto kostnadsreduksjoner etter 2020.

Kapitalpolicy
Kapitalbuffer på 150–200 basispunkter over det lovpålagte kravet til kjernekapitaldekning, gjeldende fra 1. januar 2020.

Utbyttepolicy
Utbyttepolicyen stipulerer et utdelingsforhold på 60–70 %, som gjelder for overskudd generert fra 1. januar 2020. Nordea vil kontinuerlig evaluere muligheten for å bruke tilbakekjøp av aksjer som et verktøy til fordeling av overskuddskapital.

Kredittkvalitet
Ny:
Det er for tidlig å gi utsikter for tap på utlån ettersom de økonomiske konsekvensene av covid-19 fortsatt er veldig usikre. 

Tidligere: Basert på dagens makroøkonomiske klima er Nordeas forventninger til kommende kvartal at kredittkvaliteten stort sett vil være uendret.
 

Du finner den fullstendige rapporten på engelsk på nettstedet vårt via lenken nedenfor.
Nordea Group Q1 2020 Report

 
For mer informasjon:
                     

Frank Vang-Jensen, konsernsjef, +358 503 821 391 Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15 Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, Nordea i Norge, +47 408 82 373

Informasjonen i denne børsmeldingen ble offentliggjort av kontaktpersonene over kl. 07.30 EET (06.30 CET) 29. april 2020.

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents