Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea setter sektormål for å redusere utslipp

Pressemelding | 19-12-2022 08:00

Nordea har satt fire nye sektormål for henholdsvis shipping, boligeiendom, olje og gass og bergverksdrift/utvinning. Målene vil bidra til at Nordea kan nå målsetningen om å redusere karbonslipp fra utlåns- og investeringsporteføljer med 40–50 % innen 2030 – et overordnet mål Nordea kunngjorde i 2021 som første nordiske bank.

Bærekraft er en nøkkelfaktor i gjennomføringen av Nordeas strategi. Sektormålene vil angi retningen for Nordeas arbeid med å hjelpe kunder på veien mot lavere utslipp og sette fart på omstillingen av økonomien.

– Som bank er det viktig at vi hjelper kunder og bidrar til samfunnet i overgangen til en mer bærekraftig økonomi. De nye sektormålene er nok et eksempel på det konkrete arbeidet vi gjør for å nå målsetningen for 2030 og å til slutt bli en bank med netto nullutslipp innen 2050, sier Anja Lidgren Hannerz, leder av Group Sustainability.

Nordeas nye sektormål:

  • Shipping (fartøy): redusere fysisk utslippsintensitet i shippingporteføljen med 30 % fra 2019 til 2030.
  • Boligeiendom: redusere fysisk utslippsintensitet i boligeiendomsporteføljen med 40–50 % fra 2019 til 2030.
  • Olje og gass: redusere absolutte finansierte utslipp i scope 1, 2 og 3 fra lete- og produksjonsvirksomhet med 55 % fra 2019 til 2030.
  • Torvuttak: Nordea vil fase ut utvinning av torv innen 2025.

Generelt viser mål for utslippsintensitet til høyere effektivitet i sektoren. Innen boligeiendom er for eksempel målet for utslippsintensitet en forpliktelse til å fortsette å hjelpe kundene våre over i mer energieffektive boliger. Det gjør vi gjennom finansiering av renoveringer og installering av fornybare og mer energieffektive energikilder. Målet vil i stor grad også understøttes av samfunnets overgang til mer bærekraftige nybygg og en grønnere energiforsyning.

Siden utgangen av 2019 har Nordea redusert finansiering til olje-, gass- og offshorenæringen med over 70 %. Målet om å forlate offshoresektoren innen 2025 er allerede kommunisert til markedet.

Etter at de ble med i Net Zero Banking Alliance i 2021 har Nordea forpliktet seg til å sette sektormål. Den første runden med mål er nå kunngjort. Nordea vil fortsette å sette sektormål for karbonintensive sektorer, og arbeidet planlegges på bakgrunn av klimasårbarhet og tilgang på data.

Informasjon om fremdrift og andre opplysninger om sektormålene publiseres i Nordeas årsrapport.

 

Fullstendig liste over Nordeas sektormål:

Sektor
Undersektor
Scope
Måleenhet
Referanse-scenario
Startår
Målår
Mål
Shipping

Fartøy

1

AER, gCO2/dvt-nm

Poseidon Principles (IMO 2050)

2019

2030

-30 %

Bolig-eiendom

Private husholdninger og borettslag

1, 2

kgCO2e/m2

Forsynings-sektor NDC1, CRREM

2019

2030

-40–50 %

Olje og gass

Leting og produksjon

1, 2, 3

tCO2e3

IEA NZE2

2019

2030

-55 %

Offshore

Borerigger og supplyskip innen olje, gass og shipping

-

mill. euro

-

2019

2025

-100 %

Bergverks-drift/
utvinning

Torvuttak

-

mill. euro

IEA NZE2

2022

2025

-100 %

Bryting av termisk kull

-

mill. euro

IEA NZE2

Restriktiv policy. Fullstendig utfasing skjedde i 2021.

 
1 Kombinert, NDC (nasjonalt fastsatt bidrag) samt lavere karbonutslipp i forbindelse med renovering og utskiftning av bygningsmasse (konservative anslag).

2 Et normativt IEA-scenario som viser hvordan den globale energisektoren kan oppnå netto-null karbonutslipp innen 2050, og som er i overensstemmelse med å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 °C uten temperaturoverskridelse (50 % sannsynlighet), på linje med reduksjoner vurdert av IPCC i Special Report on Global Warming of 1.5 °C.

3 Inkludert metanutslipp i karbonekvivalenter for scope 1 og 2.

 

For mer informasjon:

Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)


Vi er en totalbank som i 200 år har støttet og bidratt til utvikling av de nordiske økonomiene og muliggjort drømmer og ambisjoner til beste for fellesskapet. Kundenes økonomiske utvikling står alltid i sentrum, og vi vil levere de beste kundeopplevelsene i alle kanaler og bidra til en bærekraftig fremtid. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Pressemeldinger