Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Rapport for 2.kvartal 2014

Børsmelding | 17-07-2014 07:00

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- Tilstrømmingen av nye kunder fortsatte i andre kvartal 2014, og aktiviteten var høy, spesielt på spareområdet og innen rådgivning til bedriftskunder om finansielle løsninger og kapital-markedstransaksjoner. Inntektene er solide, til tross for lav etterspørsel etter lån, lave renter og lav volatilitet, og vi fortsetter gjennomføringen av kostnads- og kapitaleffektiviseringsprogrammene. Underliggende kostnader gikk ned i lokal valuta, og kostnader i forhold til inntekter er 49 %. Ren kjernekapitaldekning økte med 60 basispunkter til 15,2 prosent.

Vi er stolte over at enda flere husholdninger og bedrifter velger å bruke oss til sine bankærender og spareformål. Banksektoren gjennomgår en fullstendig forandring med raske endringer i kundeatferd i retning av nettbaserte banktjenester og rådgivning Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse oss de nye behovene for å sikre kundenes tillit til oss som relasjonsbank også i fremtiden.

Første halvår 2014 mot første halvår 2013 (andre kvartal 2014 mot første kvartal 2014)¹:

  • Samlede driftsinntekter -1 %, i lokal valuta +2 % (-2 %)
  • Samlede kostnader -4 % eksklusive restruktureringskostnader, i lokal valuta 0 % (-3 %)
  • Samlede kostnader +4 % inklusive restruktureringskostnader på EUR 190m i andre kvartal (+12 %)
  • Driftsresultat +7%¹, i lokal valuta +10 %¹ (+2 %¹)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,2 %, opp fra 13,1 %² (opp til 15,2 % fra 14,6 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter ned til 49 %¹ fra 51 % (ned 0,8 %-poeng til 49 %¹)
  • Tap i forhold til utlån 17 basispunkter, ned fra 23 basispunkter (ned til 16 fra 18 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,7 %¹, opp fra 11,3 % (opp til 12,0 %¹ fra 11,4 %)
Nøkkeltall, videreført virksomhet ³, EURm 2.kv. 2014 1. kv. 2014 Endr.% 2.kv. 2013 Endr.% Lok.val. 2.kv./2. kv. % 1. halvår 2014 1. halvår 2013 Endr.% Lok.val. 1h/1h %
Netto renteinntekter 1 368 1 362 0 1 391 -2 1 2 730 2 749 -1 3
Sum driftsinntekter 2 456 2 501 -2 2 490 -1 1 4 957 4 996 -1 2
Resultat før tap på utlån 1 070 1 264 -15 1 234 -13 -11 2 334 2 473 -6 -3
Netto tap på utlån -135 -158 -15 -186 -27 -26 -293 -384 -24 -22
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 16 18   22     17 23    
Driftsresultat¹ 1 125 1 106 2 1 048 7 10 2 231 2 089 7 10
Driftsresultat 935 1 106 -15 1 048 -11 -8 2 041 2 089 -2 1
Risikojustert resultat¹ 876 880 0 853 3 6 1 756 1 707 3 6
Resultat per aksje, utvannet (videreført virk.), EUR 0,18 0,21   0,20     0,39 0,39    
Resultat per aksje, utvannet (samlet virk.), EUR 0,17 0,21   0,19     0,38 0,39    
Avkastning på egenkapitalen¹, % 12,0 11,4   11,5     11,7 11,3    
Avkastning på egenkapitalen, % 10,0 11,4   11,5     10,7 11,3    

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 2. kv. 2014: DKK 7,46, NOK 8,28 og SEK 8,96. Se også note 1. Nettovirkningen av valuta-svingninger mellom 2. kv. 2014 og 1. kv. 2014 var ubetydelig.
¹) Eksklusive restruktureringskostnader i 2. kv. 2014 på EUR 190m.
²) Tidligere estimert CET1 forholdstall.
³) Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter salget av bank, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Gå til IR’s rapportsider

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).

Documents