Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Vedtak på Nordeas generalforsamling 2015

| 19-03-2015 17:00

Valg av styre
Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh ble gjenvalgt som styremedlemmer frem til neste generalforsamling, og Silvija Seres og Birger Steen ble valgt til nye styremedlemmer for samme periode. Björn Wahlroos ble gjenvalgt som styreleder.

På det etterfølgende konstituerende styremøtet ble Marie Ehrling valgt til nestleder i styret. De ansattes representanter er: Kari Ahola (vararepresentant), Toni H. Madsen, Lars Oddestad og Hans Christian Riise.

Valg av revisor
Ôhrlings PricewaterhouseCoopers AB ble valgt til revisor frem til neste generalforsamling.

Honorarer
Generalforsamlingen vedtok at honorarene til styreleder, nestleder og øvrige styremedlemmer skal være henholdsvis 279.000 euro, 132.500 euro og 86.250 euro. I tillegg skal det betales honorar for arbeidet i styrets tre komitéer med 35.000 euro til komitéleder og 25.000 euro til de øvrige komitémedlemmene. Det betales ikke honorar til styremedlemmer som er ansatt i Nordea-konsernet.

Revisorhonorarer betales etter godkjent regning.

Opprettelse av valgkomité
Generalforsamlingen vedtok å nedsette en valgkomité som til neste generalforsamling skal foreslå styremedlemmer, styreleder og revisor samt honorarer til disse. Valgkomitéen skal bestå av styreleder og fire andre medlemmer som utnevnes av de fire største stemmeberettigede aksjonærene i Nordea per 31. august 2015.

Utstedelse av konvertible instrumenter
Styret ble gitt fullmakt til før neste generalforsamling å fatte vedtak om utstedelse av konvertible instrumenter i selskapet, noe som betyr at aksjekapitalen skal kunne økes med inntil ti prosent. Utstedelse av konvertible instrumenter i henhold til fullmakten kan skje med eller uten fortrinnsrett for aksjonærene og skal skje til markedsbetingelser.

Hensikten med fullmakten er å muliggjøre en fleksibel og effektiv tilpassing av selskapets kapitalstruktur til kapitaldekningsreglene.

Kjøp og overdragelse av egne aksjer
Styret ble gitt fullmakt til å vedta kjøp av egne aksjer. Kjøp skal skje på børs eller gjennom kjøpstilbud til samtlige eiere. Nordeas beholdning av egne aksjer skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn ti prosent av samtlige aksjer i Nordea.

Hensikten med kjøp av egne aksjer er å muliggjøre en tilpassing av Nordeas kapitalstruktur til rådende kapitalbehov og å muliggjøre bruk av egne aksjer som likvider ved eller finansiering av kjøp av bedrift eller virksomhet.

Styret gis videre fullmakt til å vedta overdragelse av egne aksjer til bruk som likvider ved eller finansiering av kjøp av bedrift eller virksomhet. Overdragelse skal skje på annen måte enn over børs.

Kjøp av egne aksjer i forbindelse med verdipapirvirksomheten
Generalforsamlingen vedtok at Nordea fortløpende kan kjøpe egne aksjer i forbindelse med egen verdipapirvirksomhet. Beholdningen av egne aksjer skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn én prosent av samtlige aksjer i Nordea.

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere
Generalforsamlingen vedtok retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere (konsernsjefen og de øvrige medlemmene av konsernledelsen). Nordea skal ha de godtgjørelsesnivåene og ansettelsesvilkårene som kreves for å rekruttere og beholde ledende beslutningstakere med kompetanse og kapasitet til å gjennomføre strategien og nå de oppsatte målene slik at Nordea kan bli en "great European bank".

Den årlige godtgjørelsen består av fast og variabel lønn. Ledende beslutningstakere vil bli tilbudt variabel lønn i form av et Executive Inventive Programme 2015 (GEM EIP 2015), som belønner oppfyllelsen av forhåndsavtalte mål på konsernnivå, forretningsområdenivå/konsernfunksjonsnivå og individuelt nivå. Når målene fastsettes, skal det tas hensyn til hvordan resultatet påvirkes på lang sikt. GEM EIP 2015 har en resultatmålingsperiode på ett år, og utfallet skal ikke overstige fast lønn. Utfallet av GEM EIP 2015 utbetales kontant over en femårsperiode og er gjenstand for justering av utsatt godtgjørelse, indeksering til Nordeas samlede avkastning til aksjonærene (TSR) og begrensninger i disposisjonsrett i henhold til den svenske Finansinspektionens forskrifter om godtgjørelsessystemer, og tar hensyn til lokale regler og forhold der dette er relevant. Ledende beslutningstakere ble tilbudt et liknende program for 2013 og 2014 (GEM EIP 2013 og GEM EIP 2014).

For mer informasjon:
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 101 562 960

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents