Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Resultatet for 1. kvartal 2016

Pressemelding | 27-04-2016 07:00

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

- Forholdene har vært relativt stabile i begynnelsen av 2016, selv om uro i finansmarkedene og enda lavere renter har lagt press på inntektene. Kostnadene holdes under streng kontroll, og utviklingen er i henhold til planen. Tap på utlån var under 10-årsgjennomsnittet på 16 basispunkter. Under de gitte forholdene er resultatet akseptabelt. Ren kjernekapitaldekning økte til 16,7 %.

Det siste året har vi innskjerpet funksjonene og rutinene knyttet til compliance. Kravene Nordea må oppfylle, og risikoene vi utsettes for, endrer seg stadig, og vi jobber kontinuerlig med å bedre compliance- og risikostyringsarbeidet vårt. Men alle tiltakene vi gjennomfører, vil bare gi resultater dersom vi opprettholder en solid risiko- og compliancekultur, der verdier og etiske vurderinger alltid er en integrert del av forretningsmodellen. Som konsernsjef vil jeg gjøre alt som er nødvendig for å sikre at vi fortsatt blir sett på som en trygg og betrodd partner.

Første kvartal 2016 mot første kvartal 2015 (første kvartal 2016 mot fjerde kvartal 2015)[1]:

 • Netto renteinntekter EUR 1 168m, -7 %, i lokal valuta -4 % (-3 %, -2 % i lokal valuta)
 • Samlede driftsinntekter[1] EUR 2 295m, -16 %, i lokal valuta -14 % (-7 %, -7 % i lokal valuta)
 • Samlede kostnader[1] EUR 1 178m, -1 %, uendret i lokal valuta (-3 %, -2 % i lokal valuta)
 • Resultat før tap på utlån[1] EUR 1 117m, -27 %, i lokal valuta -26 % (-11 %, -11 % i lokal valuta)
 • Netto tap på utlån EUR 111m, -9 %, i lokal valuta -5 % (-22 %, -20 % i lokal valuta)
 • Driftsresultat[1] EUR 1 006m, -29 %, i lokal valuta -27 % (-10 %, -9 % i lokal valuta)
 • Ren kjernekapitaldekning 16,7 %, opp fra 15,6 % (opp 20 basispunkter fra 16,5 %)  
 • Kostnader i forhold til inntekter[1] 51,3 %, opp fra 43,7 % (opp 2,2 prosentpoeng fra 49,1 %)
 • Tap i forhold til utlån 13 basispunkter, ned fra 14 basispunkter (ned 4 basispunkter fra 17 basispunkter)
 • Avkastning på egenkapitalen[1] 10,3 %, ned fra 14,3 % (ned 1,2 prosentpoeng fra 11,5%)
 • Resultat per aksje, utvannet EUR 0,19 vs EUR 0,27 (EUR 0,19 vs. EUR 0,21)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet for 1. kvartal 2016: DKK 7,46, NOK 9,53 og SEK 9,32.
[1] Eksklusive engangsposter (4.kv. 2015: gevinst fra salget av Nordeas kortinnløsningsvirksomhet til Nets på EUR 176m før skatt og en omstruktureringskostnad på EUR 263m).
 

For mer informasjon:  
Casper von Koskull, konsernsjef, +46 10 157 1020               Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15               Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 97753453

Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents

Pressemeldinger