Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Resultat for 4. kvartal og året 2019

Børsmelding | 06-02-2020 06:30

Nordea Bank Abp – Regnskapsmelding
 
Konsernsjef Frank Vang-Jensens kommentar til resultatet:

– Vi er i gang med gjennomføringen av den nye forretningsplanen. Vi fokuserer på å levere på de økonomiske målene vi la frem på kapitalmarkedsdagen i oktober – og vi er i rute.

Fokuset på kunder og inntektstiltak ga økt forretningsvolum i den siste delen av 2019, som vises på topplinjen. Sammenlignet med fjerde kvartal 2018 har inntektene økt med 6 %. Vi har også levert på kostnadsplanene, med en kostnadsreduksjon på 5 %, som har ført til at forholdet mellom kostnader og inntekter er forbedret til 57 %. Selv om vi beveger oss i riktig retning, gjenstår det mye arbeid før vi kan nå målet om et forhold mellom kostnader og inntekter på 50 % i 2022.

Kundene er stadig mer tilfreds med det vi leverer, og i 2019 lanserte vi den nye, nordiske mobilbankplattformen som har blitt godt mottatt av kundene. Vi er ikke fornøyd, men kundetilfredsheten har nå en positiv utvikling i alle forretningsområdene.

Jeg er glad for å kunne rapportere at utlån øker i alle forretningsområder, og for fjerde kvartal på rad har vi hatt nettoinngang til midler til forvaltning. Midler til forvaltning nådde et historisk høyt nivå med EUR 324 mrd.
 
Ren kjernekapitaldekning (CET1) økte til 16,3 %, som er cirka 320 basispunkter over forventet myndighetskrav for første kvartal 2020, og cirka 120 basispunkter over kapitalbufferen. Det betyr at vi har et solid balanseregnskap som gjør at vi kan imøtekomme eventuelle endringer i myndighetskrav og utnytte vekstmuligheter.

Justert avkastning på egenkapitalen (ROE) i kvartalet var 7,6 %, sammenlignet med målet for 2022 på over 10 %.

Styret foreslår et utbytte per aksje på EUR 0,40, i tråd med kommunikasjonen i rapporten for tredje kvartal.

Det er flere lovende tegn i starten på den nye fasen for Nordea, men vi har fortsatt mye arbeid foran oss for at vi skal kunne komme dit vi ønsker å være. Derfor fortsetter vi å ha fokus på de tre hovedprioriteringene for å levere på de økonomiske målene for 2022: 1) optimalisere driftseffektivitet, 2) gjennomføre tiltak som øker inntekten, og 3) skape positive kundeopplevelser. Vi beveger oss i riktig retning og er fast bestemt på å levere.

Resultat for året 2019 mot året 2018

 • Netto renteinntekter EUR 4318m, -4 %
 • Samlede driftsinntekter EUR 8635m, -6 %
 • Samlede driftsinntekter1 EUR 8497m, -1 %
 • Samlede driftskostnader EUR -5986m, 19 %
 • Samlede driftskostnader1 EUR -4877m, -1 %
 • Netto tap på utlån EUR -536m, 210 %
 • Netto tap på utlån1 EUR -254m, 47 %
 • Driftsresultat EUR 2113m, -47 %
 • Justert driftsresultat1,2 EUR 3366m, -4 %
 • Ren kjernekapitaldekning3 16,3 % mot 15,5 %
 • Kostnader i forhold til inntekter 69 % mot 55 %
 • Kostnader i forhold til inntekter1 57 % mot 57 %
 • Kostnader i forhold til inntekter1,2 57 % mot 57 %
 • Netto tap i forhold til utlån, avskrevet kostnad 22 basispunkter mot 7 basispunkter
 • Avkastning på egenkapitalen 5,0 % mot 9,7 %
 • Avkastning på egenkapitalen1,4 8,1 % mot 8,5 %

Resultat for 4. kvartal 2019 mot 4. kvartal 2018

 • Netto renteinntekter 1108m, -3 %
 • Samlede driftsinntekter EUR 2294m, 8 %
 • Samlede driftsinntekter 1 EUR 2156m, 6 %
 • Samlede driftskostnader EUR -1179m, -15 %
 • Samlede driftskostnader 1 EUR -1179m, -5 %
 • Netto tap på utlån EUR -102m, 240 %
 • Netto tap på utlån1 EUR -102m, 240 %
 • Driftsresultat EUR 1013m, 44 %
 • Justert driftsresultat1,2 EUR 822m, 14 %
 • Ren kjernekapitaldekning 3 16,3 % mot 15,5 %
 • Kostnader i forhold til inntekter 51 % mot 65 %
 • Kostnader i forhold til inntekter1 57 % mot 61 %
 • Kostnader i forhold til inntekter1,2  57 % mot 63 %
 • Netto tap i forhold til utlån, avskrevet kostnad 17 basispunkter mot 5 basispunkter
 • Avkastning på egenkapitalen 9,9 % mot 6,3 %
 • Avkastning på egenkapitalen1,4 7,6 % mot 6,7 %

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 4. kvartal 2019: DKK 7,4661, NOK 9,8499 og SEK 10,5848.
1 Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet, se side 6 i rapporten for 4. kvartal og året 2019 for mer informasjon.
2 Justert for resolusjonsavgifter før skatt: EUR -53m I 4.kvartal 2019, EUR -52m i 3. kvartal 2019 og EUR -42m i 4. kvartal 2018 (avskrevet lineært).
3 Kapitaldekningene er inkludert resultatet etter fradrag av opptjent utbytte. Tallene for 2018 har ikke blitt revidert på grunn av endret innregning og presentasjon av resolusjonsavgifter (se Note 1 i rapporten for 4. kvartal og året 2019 (på engelsk) for mer informasjon).
4 Justert for resolusjonsavgifter etter skatt:  EUR -40m i 4.kvartal 2019, EUR -40m i 3. kvartal 2019 og EUR -32m i 4. kvartal 2018 (avskrevet lineært).

Resultatregnskap
  4. kv 3. kv   4. kv   Jan–des Jan–des  
  2019 2019 Endr. % 2018 Endr % 2019 2018 Endr %
EURm                
Netto renteinntekter 1108 1083 2 1142 -3 4318 4491 -4
Netto gebyr- og provisjonsinntekter 775 756 3 720 8 3011 2993 1
Netto resultat på poster til virkelig verdi 266 211 26 182 46 1024 1088 -6
Resultatet fra tilknyttede selskaper og joint                
ventures vurdert etter egenkapitalmetoden -1 13 -108 15 -107 50 124 -60
Andre driftsinntekter 146 22 564 60 143 232 476 -51
Sum driftsinntekter 2294 2085 10 2119 8 8635 9172 -6
                 
Personalkostnader -648 -924 -30 -744 -13 -3017 -2998 1
Andre utgifter -375 -366 2 -390 -4 -1639 -1566 5
Avskriving, amortisering og nedskriving                
på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -156 -885 -82 -250 -38 -1330 -482 176
Sum driftskostnader -1179 -2175 -46 -1384 -15 -5986 -5046 19
                 
Resultat før tap på utlån 1115 -90   735 52 2649 4126 -36
                 
Netto tap på utlån -102 -331 -69 -30 240 -536 -173 210
Driftsresultat 1013 -421   705 44 2113 3953 -47
                 
Skattekostnad -263 89   -200 32 -571 -872 -35
Resultat for perioden 750 -332   505 49 1542 3081 -50
                 
Forretningsvolum, nøkkelposter 1      
                 
  31. des 30. sep   31. des        
  2019 2019 Endr % 2018 Endr %      
EURmrd                
Utlån til kunder 322,7 328,3 -2 308,3 5      
Utlån til kunder, ekskl. gjenkjøpsavtaler 303,9 299,5 1 291,6 4      
Innskudd og lån fra kunder 168,7 168,3 0 165,0 2      
Innskudd fra kunder, ekskl. gjenkjøpsavtaler 166,4 161,9 3 160,2 4      
Samlede eiendeler 554,8 585,9 -5 551,4 1      
Midler til forvaltning 324,1 313,8 3 280,1 16      
Egenkapital 31,5 30,5 3 32,9 -4      
                 
Nøkkeltall2
                 
  4. kv 3. kv   4. kv   Jan–des Jan–des  
  2019 2019 Endr % 2018 Endr % 2019 2018 Endr %
Resultat per aksje, utvannet, EUR 0,19 -0,08   0,13 46 0,38 0,76 -50
Resultat per aksje, løpende 12 mnd. til slutten av perioden, EUR 0,38 0,32 19 0,76 -50 0,38 0,76 -50
Aksjekurs1, EUR 7,24 6,50 11 7,30 -1 7,24 7,30 -1
Samlet avkastning til aksjonærene, % 18,7 12,4   -17,5   10,5 -19,5  
Foreslått/faktisk utbytte per aksje, EUR           0,40 0,69 -42
Resultat per aksje1, EUR 7,80 7,55 3 8,15 -4 7,80 8.15 -4
Potensielt utestående aksjer1, million 4050 4050 0 4050 0 4050 4050 0
Vektet gjennomsnittlig antall utvannede aksjer, millioner 4039 4036 0 4037 0 4035 4037 0
Avkastning på egenkapital, % 9,9 -4,4   6,3   5,0 9,7  
Avkastning på egenkapital ekskl. immaterielle eiendeler, % 11,3 -5,0   7,2   5,7 11,1  
Avkastning på risikovektede eiendeler, % 2,0 -0,9   1,3   1,0 2,0  
Avkastning på egenkapital med avskrevne resolusjonsavgifter, % 9,4 -4,9   5,9   5,0 9,7  
Kostnader i % av inntekter 51 104   65   69 55  
Kostnader i % av inntekter med avskrevne  resolusjonsavgifter 54 107   67   69 55  
Netto tap i forhold til utlån, avskrevne kostnader, basispunkter3 17 55 -69 5 240 22 7 214
Ren kjernekapitaldekning1,4,5,6,7, % 16,3 15,4   15,5   16,3 15,5  
Kjernekapitaldekning1,4,5,7, % 18,3 17,4   17,3   18,3 17,3  
Kapitaldekning1,4,5,7, % 20,8 20,0   19,9   20,8 19,9  
Kjernekapital1,4,7, EURmrd 27,5 27,3 1 27,0 2 27,5 27,0 2
Risikovektede eiendeler4, EURmrd 150 156 -4 156 -4 150 156 -4
Antall medarbeidere (årsverk)1 29 000 29 469 -2 28 990 0 29 000 28 990 0
Økonomisk kapital1,7, EURmrd 25,7 26,5 -3 26,6 -3 25,7 26,6 -3

 
1 Slutten av perioden.
2 Se https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports/ for mer detaljert informasjon angående nøkkeltall definert som alternative resultatmålinger.
3 Inkluderer utlån til kunder rapportert under Assets held for sale i Q1 2018 (på engelsk).    
4 Inkluderer resultatet for perioden.
5 Endringer i gjeldende kapitalkravregime (se kapitlet Other information i rapporten for 4. kvartal 2019 (på engelsk) for mer informasjon).
6 Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte.
7 Kapitaldekningen for 2018 har ikke blitt revidert på grunn av endret innregning og presentasjon av resolusjonsavgifter (se Note 1 i rapporten for 4. kvartal 2019 for mer informasjon).

Utsikter
Hovedprioriteringer for å lykkes og nå de økonomiske målene
Nordeas plan dreier seg om fokus på tre hovedprioriteringer for å kunne levere på de økonomiske målene for 2022: 1) optimalisere driftseffektivitet, 2) gjennomføre tiltak som øker inntekten, og 3) skape positive kundeopplevelser.

Økonomiske mål 2022
Nordeas økonomiske mål for 2022 er:

 • en avkastning på egenkapitalen på over 10 %
 • et forhold mellom kostnader og inntekter på 50 %

Kostnader
For 2020 forventer Nordea at de samlede kostnadene vil være under EUR 4,7 mrd. med videre planlagte netto kostnadsreduksjoner etter 2020.

Kapitalpolicy
Kapitalbuffer på 150–200 basispunkter over det lovpålagte kravet til kjernekapitaldekning, gjeldende fra 1. januar 2020.

Utbyttepolicy
Utbyttepolicyen stipulerer et utdelingsforhold på 60–70 %, som gjelder for overskudd generert fra 1. januar 2020. Nordea vil kontinuerlig evaluere muligheten for å bruke tilbakekjøp av aksjer som et verktøy til fordeling av overskuddskapital.

Kredittkvalitet
Ny: Basert på dagens makroøkonomiske klima er Nordeas forventninger til kommende kvartal at kredittkvaliteten stort sett vil være uendret.

Tidligere: Nordeas forventninger for de neste kvartalene er at nettotap vil være lave og ligge rundt gjennomsnittsnivået for 2018. De makroøkonomiske utsiktene er imidlertid mer usikre.

Utbytteforslag
Den 31. desember 2019 utgjorde Nordea Bank Abps utdelbare overskudd, inkludert årets resultat, EUR 18 166 606 378,45, og den frie egenkapitalreserven utgjorde EUR 4 590 425 994,62. Styret foreslår til den ordinære generalforsamlingen i Nordea Bank Abp, som finner sted 25. mars 2020, at det skal utbetales et utbytte på EUR 0,40 per aksje basert på den godkjente balansen for regnskapsåret, som ble avsluttet 31. desember 2019. 

Risikovekter på næringseiendom
Risikovektene på næringseiendom i Sverige og Norge ble redusert fra 100 % til 50 % etter at Den europeiske sentralbanken oppdaterte en tidligere beslutning i forbindelse med den årlige tilsynsdialogen.

Pilar 2-krav (P2R)
Nordea mottok den endelige beslutningen etter tilsyns- og evalueringsprosessen (SREP) den 10. desember 2019, inkludert et P2R-krav på 1,75 %, gjeldende fra 1. januar 2020. 

Du finner den fullstendige rapporten på engelsk på nettstedet vårt via lenken nedenfor.
Nordea Group Q4 2019 Report

For mer informasjon:

Frank Vang-Jensen, konsernsjef, +358 503 821 391   Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15  Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, Nordea i Norge, +47 408 82 373

Informasjonen i denne børsmeldingen er i overensstemmelse med EUs forordning om markedsmisbruk og ble offentliggjort av kontaktpersonene over 07.30 EET (06.30 CET) 6. februar 2020.
 
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den ledende banken i Norden. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents