06-02-2023 15:00

Dedikert i kampen mot økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er et stort samfunnsproblem som ofte er tett knyttet til ulovlige aktiviteter som bestikkelse, korrupsjon, hvitvasking av penger og terrorfinansiering. I Nordea legger vi ned mye arbeid i å bekjempe økonomisk kriminalitet og beskytte kundene våre, og vi investerer i ny teknologi og andre ressurser for å styrke dette arbeidet.
Data

Fokuset vårt og investeringene våre gjenspeiler forpliktelsen vår om å jobbe kontinuerlig med å forbedre forsvaret mot økonomisk kriminalitet og tilpasse oss nye og økende risikoer i verden rundt oss. 

– I Nordea gjør vi vårt ytterste for å sikre at ressursene, produktene og tjenestene våre ikke brukes til å legge til rette for økonomisk kriminalitet eller andre ulovlige aktiviteter, sier Karen Tyler, leder av Group Financial Crime Prevention. – Den siste tiden har vi ansatt flere spesialister for å styrke kapasiteten på dette området, og i dag har vi rundt 2600 medarbeidere som utelukkende jobber med å bekjempe økonomisk kriminalitet, legger hun til.

Økonomisk kriminalitet omfatter alt fra enkeltpersoner som stjeler og svindler, til omfattende kriminell virksomhet som organiseres av nettverk på tvers av landegrenser. Denne typen virksomhet knyttes ofte til menneskehandel, narkotikahandel, terrorisme og korrupsjon, som ofte har svært alvorlige sosiale og økonomiske konsekvenser for både enkeltpersoner og hele samfunn. Derfor vil Nordea og andre finansinstitusjoner ta sin del av ansvaret og være en del av løsningen.

Siden 2015 har Nordea brukt mer enn 1,5 milliarder euro i kampen mot økonomisk kriminalitet, og alle ansatte får opplæring og gjennomfører interne kurs med jevne mellomrom. I 2022 investerte vi ytterligere 50 millioner euro for å styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet og gjøre IT-infrastrukturen vår enda mer robust.

Visste du dette?

Vi overvåker mer enn

3 milliarder

transaksjoner hvert år

– Banktjenester er digitale, og vi håndterer flere milliarder transaksjoner hvert år for kundene. For å kunne overvåke så store volumer og oppdage potensielt ulovlige aktiviteter fortsetter vi å investere tungt i systemer som brukes til å bekjempe økonomisk kriminalitet, forklarer Karen Tyler.

I overvåkingsarbeidet inngår blant annet screening mot relevante sanksjonslister. Screeningen gjøres når vi etablerer nye kundeforhold og deretter på løpende basis. En annen viktig del er identifisering av uvanlige aktiviteter, uvanlig atferd og avvik fra normalen. Hvis det registreres noe utenom det vanlige, utløses interne varslinger og undersøkelser. Hvert år rapporterer vi et stort antall saker til relevante myndigheter.

– Vi aksepterer ikke å bli brukt til hvitvasking eller andre former for økonomisk kriminalitet. Nordea tar ansvaret vi har for samfunnet og kundene våre, på alvor. Gjennom mange år har vi bygd opp et robust system for å hindre at produktene og tjenestene våre brukes til ulovlige formål, og det arbeidet fortsetter, avslutter Karen Tyler. 

Tre forsvarslinjer

I Nordea har vi tre forsvarslinjer som jobber med å styrke organisasjonen. Hver linje har en definert rolle i risikostyringen og interne kontroller knyttet til økonomisk kriminalitet.

Daglig risikostyring, drift og utvikling
Medarbeidere med direkte kundekontakt og ekspertenheter utgjør den første forsvarslinjen. De har ansvaret for den daglige risikostyringen og for å gjøre oppgavene sine i tråd med Nordeas retningslinjer, instruksjoner og veiledninger for styring av risiko for økonomisk kriminalitet.

Compliance og risiko
Andre forsvarslinje består av compliance- og risikofunksjoner. Disse funksjonene sikrer at vi driver virksomheten i samsvar med gjeldende lover, regelverk og standarder.

Internrevisjon
Den tredje forsvarslinjen er Nordeas internrevisjon. Internrevisjonen er en uavhengig kontrollfunksjon som evaluerer og effektiviserer eierstyrings-, risikostyrings- og kontrollprosessene våre, og som hjelper styret og toppledelsen med å beskytte Nordeas eiendeler, omdømme og bærekraft.

Les mer om de tre forsvarslinjene
Om oss
Svindel