2023-02-06 15:00

Vi tar kampen mot ekobrott på största allvar

Ekonomisk brottslighet är ett stort samhällsproblem som ofta går hand i hand med annan olaglig verksamhet som mutor, korruption, penningtvätt och terrorismfinansiering. På Nordea gör vi allt vi kan för att bekämpa ekobrott och skydda våra kunder. Vi investerar i ny teknik och tillför ytterligare resurser för att stärka arbetet mot ekobrott.
Data

Vårt fokus och våra investeringar speglar vårt åtagande att ständigt förbättra vårt försvar mot ekobrott och anpassa oss till nya och framväxande risker i vår omvärld. 

”På Nordea gör vi vårt yttersta för att säkerställa att våra resurser samt våra produkter och tjänster inte utnyttjas för ekonomisk brottslighet eller annan olaglig verksamhet”, säger Karen Tyler, chef för Group Financial Crime Prevention. ”Vi har nyligen rekryterat ännu fler ekobrottsspecialister för att stärka vår kapacitet det här området, och idag har vi cirka 2 600 medarbetare som enbart arbetar med att förhindra ekobrott”, tillägger hon.

Ekobrott handlar om allt från stölder eller bedrägerier som utförs av enskilda individer till storskalig kriminell verksamhet som bedrivs av internationella nätverk, till exempel människohandel, narkotikahandel, terrorism och korruption – brott som ofta får mycket allvarliga sociala och ekonomiska konsekvenser för både enskilda och samhället i stort. Därför vill Nordea och andra banker ta sitt ansvar och vara en del av lösningen.

Sedan 2015 har Nordea satsat över 1,5 miljarder euro på att förhindra ekobrott och alla anställda utbildas regelbundet om ekobrottsrisker och hur Nordea bekämpar ekobrott. Under 2022 investerade vi ytterligare 50 miljoner euro för att stärka arbetet mot ekobrott och göra våra IT-system ännu mer motståndskraftiga.

Visste du det här?

Att vi övervakar över

3 miljarder

transaktioner varje år

”Banktjänster är digitala och vi hanterar flera miljarder transaktioner varje år på uppdrag av våra kunder. För att kunna övervaka så stora volymer och upptäcka potentiellt brottslig verksamhet fortsätter vi att göra stora investeringar i olika verktyg som hjälper oss att förhindra ekonomisk brottslighet”, förklarar Karen Tyler.

I övervakningen ingår bland annat körningar mot olika sanktionslistor. Körningen görs när en ny kund vill öppna konto hos oss och därefter fortlöpande. Att upptäcka ovanliga händelser, mönster och oegentligheter är en annan viktig del av övervakningen. Så fort något utöver det vanliga upptäcks får vi en varning från våra system och en utredning inleds. Vi rapporterar ett stort antal ärenden till myndigheterna varje år.

”Vi accepterar inte att utnyttjas för penningtvätt eller annan ekonomisk brottslighet. Nordea tar sitt samhälls- och kundansvar på allvar. Under årens lopp har vi byggt upp ett starkt försvar för att förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för olagliga syften, och det ska vi fortsätta med”, avslutar Karen Tyler. 

Våra tre försvarslinjer

Nordea har tre försvarslinjer med en tydlig uppdelning av uppgifter och ansvar för hanteringen av ekobrottsrisk och våra interna kontroller.

Daglig riskhantering, drift och utveckling
Medarbetare med kundkontakt och expertenheter utgör den första försvarslinjen. De ansvarar för den dagliga riskhanteringen och utför det dagliga arbetet enligt Nordeas riktlinjer, instruktioner och anvisningar när det gäller att hantera risken för ekonomisk brottslighet.

Compliance och risk
Den andra försvarslinjen består av våra regelefterlevnads- och riskfunktioner. Dessa funktioner ser till att vi bedriver vår verksamhet enligt tillämpliga lagar, bestämmelser och standarder.

Internrevisionen
Den tredje försvarslinjen utgörs av Nordeas internrevision. Internrevisionen är en oberoende kontrollfunktion som bedömer och förbättrar effektiviteten i våra styrnings-, riskhanterings- och kontrollsystem. De hjälper också Nordeas styrelse och högsta ledning att skydda bankens tillgångar, anseende och hållbarhet

Läs mer om de tre försvarslinjerna
Om oss
Säkerhet och bedrägeri