10-10-2023 15:19

Energieffektive boliger: bra for både klimaet og lommeboken

Energirenovering av boliger reduserer utslipp og oppvarmingsutgifter og øker bygningens verdi. Noen ganger kan man også få økonomisk støtte til renoveringen.
Close up of womans hand adjusting the thermostat

Oppmerksomheten rundt boligers energieffektivitet øker i takt med at myndighetene vedtar minstestandarder for energiytelse, Nordea og andre banker setter mål om netto nullutslipp, og boligkjøpere og leieboere krever energieffektive boliger. I Norden selges ofte energieffektive boliger til høyere priser, men koster mindre å varme opp, og det finnes tilskuddsordninger som gir økonomisk støtte til energieffektiviseringsprosjekter.

Når boliger klimasikres i samarbeid med de lokale myndighetene, reduseres risikoen for skader som følge av flom, skred, skogbrann og jorderosjon. Slike hendelser kan brått og uventet snu om på folks liv og samtidig ha negativ innvirkning på boligens holdbarhet og verdi. 

Å gjøre boliger mer energieffektive bidrar også til å avlaste strømnettet og håndtere økende utslippspriser og hyppigere ekstremvær – samtidig som det støtter opp under omstillingen til en fossilfri fremtid.

For at flere skal energirenovere og redusere boligens energiforbruk, har EU-kommisjonen foreslått en revidering av bygningsenergidirektivet og vedtatt at EUs system for klimakvoter (EU ETS) også skal omfatte oppvarming av bygninger med fossilt brensel (EU ETS II). I det reviderte bygningsenergidirektivet foreslås det å innføre minstestandarder for energiytelse for boliger innen 2030, og EU ETS II innførte en karbonpris for fossilt brensel brukt til oppvarming av bygninger. Disse endringene kan både stimulere til og stille krav om energirenovering av boliger, spesielt i de lave energiklassene.

Nordea oppfordrer boligeiere til å analysere hvor energieffektive boligene deres er, og diskutere lån til energirenovering med rådgiveren sin i Nordea. Energieffektiviseringstiltak som tilleggsisolering, LED-belysning, solcellepaneler og varmepumper krever ganske store investeringer og dermed også ofte et lån. På den andre siden får boligeierne lavere oppvarmingskostnader, verdistigning på boligen, tilskudd til renovering og en positiv klimaeffekt.

Kort oppsummert er en boligs energieffektivitet forbundet med både risikoer og muligheter for boligeieren. En energirenovering kan redusere risikoene, og boligeierne kan søke om økonomisk støtte fra tilskuddsordninger som finnes. 

Navn:
Martin Zistler
Tittel:
ESG Analyst
Bærekraft
Innsikt