2023-10-10 14:50

Energieffektiva bostäder: bra både för klimatet och din plånbok

Energirenovering av bostäder minskar utsläppen och uppvärmningskostnaden, och höjer husens värde. Ibland kan man också få bidrag för det.
Close up of womans hand adjusting the thermostat

Våra bostäders energieffektivitet uppmärksammas allt mer. Myndigheterna fastställer minimistandarder för energiprestanda, Nordea och andra banker gör åtaganden om nettonollutsläpp och bostadsköpare och hyresgäster kräver energieffektiva hus. Energieffektiva bostäder i Norden brukar säljas till högre priser och kostar mindre att värma upp, och man kan söka bidrag för energirenovering.

Att klimatsäkra byggnader i samarbete med kommunen ger dessutom skydd mot översvämningar, ras, skogsbränder och jorderosion. Sådana olyckor kan annars utan förvarning ställa människors liv på ända. Dessutom påverkas husets hållbarhet och värde.

Att göra bostäder mer energieffektiva är också ett sätt att avlasta elnätet och hantera stigande utsläppspriser och de allt vanligare extremvädren, samtidigt som man bidrar till omställningen till en fossilfri framtid.

För att få fler att energirenovera och minska fastigheters energiförbrukning har EU-kommissionen föreslagit en revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD-direktivet) och utökat EU:s system för handel med utsläppsrätter till att även omfatta uppvärmning av byggnader med fossila bränslen (EU ETS II). I det reviderade EPBD-direktivet föreslås att minimistandarder för energiprestanda ska införas för bostäder senast 2030. Samtidigt införs i EU ETS II ett koldioxidpris för fossila bränslen som används för uppvärmning av fastigheter. Dessa förändringar kan både ställa krav på och ge incitament till energirenoveringar av bostäder, särskilt i de lägre energiklasserna.

Nordea uppmuntrar bostadsägare att analysera energieffektiviteten i sina bostäder och diskutera lån till energirenoveringar med sin rådgivare. Att energirenovera med tilläggsisolering, LED-belysning, solpaneler och värmepumpar kräver en ganska stor investering och därmed ofta ett lån. Å andra sidan kan bostadsinnehavaren räkna hem en lägre månadskostnad för uppvärmning, värdestegring på huset, renoveringsbidrag och en positiv klimateffekt.

Sammanfattningsvis så är en bostads energieffektivitet (eller brist på sådan) förknippad med både risker och möjligheter för bostadsägaren. En energirenovering kan minska riskerna och bostadsägaren har även möjlighet att söka bidrag för renoveringen. 

Namn:
Martin Zistler
Titel:
ESG Analyst
Hållbarhet
Insikter