14-09-2021 09:07

Oppdatert policy øker presset på fossilsektoren

Veien til en bærekraftig fremtid er viktigere og haster mer enn noensinne, og Nordea støtter selskaper i energisektoren som er villige til å gjøre endringene som kreves.
Ylva Hannestad

Nordea har også oppdatert bankens policy for fossilt brensel med målene for 2030 og 2050 og tydelige krav og anbefalinger til sektoren. Nordea jobber også med å sette mål for de mest klimasårbare sektorene, og flere sektormål vil bli offentliggjort i 2022.

– Målet er klart. Nordea har forpliktet seg til å bli en netto nullutslippsbank senest innen 2050 og med et konkret delmål om å redusere karbonutslippene fra utlåns- og investeringsporteføljene våre med 40–50 % innen 2030. Vi vil drive frem en omstilling, og nå har vi utformet flere utfasingspolicyer for de verste sektorene, sier Ylva Hannestad, nestleder i Group Sustainability i Nordea.

Den nye policyen for fossilt brensel omfatter følgende:

  • Nordea inngår ikke nye finansieringsrelasjoner med selskaper som bruker termisk kull i kraftproduksjon eller gruvedrift, i tråd med internasjonale anbefalinger. Nordea vil avvikle forhold med eksisterende kunder hvis de ikke går bort fra slik virksomhet innen 2030 for industrialiserte land og innen 2040 globalt.
     
  • Nordea skal ikke finansiere eller refinansiere prosjekter knyttet til rørtransportsystemer eller selskaper som fortsatt aktivt utvider aktiviteten innenfor ukonvensjonell olje- og gassvirksomhet. Nordea vil avvikle forhold med eksisterende kunder hvis de ikke går bort fra slik virksomhet innen 2026. Utlånsperioden ofte er omtrent fem år, derfor er 2026 det tidligste rimelige tidspunktet.
     
  • Nordea inngår ikke nye finansieringsrelasjoner med selskaper som borer etter olje og gass i de mest sensitive og sårbare delene av Arktis. Nordea vil avvikle forhold med eksisterende kunder hvis de ikke går bort fra slik virksomhet innen 2023.

Hvordan ser du på investering i og utlån til fossilsektoren?

– Det er viktig med en omstilling i fossilsektoren. Det er bredt akseptert at en omstilling i energisektoren må skje for at vi skal kunne nå målene i Parisavtalen. Derfor må vi som finansinstitusjon ta ansvar for det og hjelpe denne sektoren med omstillingen. 

– Vår oppfatning er at vi oppnår størst positiv effekt hvis vi gjør dette sammen med kundene våre ved å engasjere oss, støtte og utfordre dem til å sette opp en overgangsplan med ambisiøse mål. Vi er overbevisst om at dette er oppnåelig, og at også kunder i sårbare sektorer vil forstå behovet for en progressiv endring.

Dere har ikke en utfasingspolicy for konvensjonell olje- og gassvirksomhet. Hvorfor trekker dere dere ikke helt ut av denne sektoren?

– Vi anbefaler at alle fossilselskaper forplikter seg til netto nullutslipp på tvers av utslippskategorier senest innen 2050 med realistiske delmål på veien. Men vi mener at ekskludering fra Nordea i seg selv ikke løser problemet med selskapenes utslipp, og vi har ikke tid til å håpe at noen andre tar ansvaret for å fikse det.

– Det er viktig å huske at fossil energi fortsatt utgjør en stor andel av energiforsyningen som verden er avhengig av, noe som gjør dette til en sammensatt problemstilling. Ikke bare er vi fortsatt veldig avhengige av fossil energi, men selskapene som leverer den, har viktig infrastruktur og komponenter til fremtidige energisystemer og -distribusjon. Det gjør dem til en viktig del av omstillingen. Derfor må vi evaluere selskaper på grunnlag av mulighetene de har, og forpliktelsene de har inngått, til å omstille virksomheten sin i tråd med forventningene i Parisavtalen.

– Men ser vi ingen ambisjoner om endring hos et selskap, vil vi sterkt vurdere å ekskludere det.

Hvordan ser du på det økte fokuset på og debatten om emnet?

– Vi er veldig glade for at dette prioriteres av ulike organisasjoner og selskaper på feltet. Det er viktig å huske at bærekraft er et stort og sammensatt emne. Utviklingen går raskt. Men det er fortsatt mange utfordringer vi må ta hensyn til, for eksempel tilgang til gode data.

Nordea har fortsatt investeringer i fossilselskaper. Hva kan du si om disse selskapene?

– Mange av disse er på listen vår over selskaper som tilpasser seg Parisavtalen. Det betyr at alle disse selskapene har sin egen omstillingsstrategi som er forenelig med et resultat godt under togradersmålet. I praksis betyr det at de faser ut bruken av kull raskt nok.

Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft